Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Naochny_navchalny_pos_bnik_20.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
681.98 Кб
Скачать

Тема 7. Паблік рилейшнз у кризових ситуаціях План

 1. Типологія криз.

 2. Управління проблемами з метою запобігання кризовим ситуаціям.

 3. Управління в умовах кризи.

 4. Комунікація у кризових ситуаціях.

Рис. 7.1. Управління нормалізацією і розвитком відносин PR клієнта з громадськістю

Таблиця 7.1.

Типология криз

Типи криз

Руйнівні (людські жертви, руйнування)

Неруйнівні (погрози, зміна ситуації, очікувані втрати)

Природні

Землетруси, лісові пожежі, схід лавини, повені

Засуха, епідемії, неврожай

Навмисні

Акти терору, підпали; розповсюдження і вживання наркотиків

Захоплення заручників, загроза вибуху, розголошування секретів, умисні чутки, зловмисні чутки

Ненавмисні

Вибухи, пожежі, отруєння

Проблеми виробництва, страйки, банкрутство, біржові крахи, масові звільнення

Передумови кризи:

 • нечітка структура підпорядкування і розподілу відповідальності;

 • переповненість і незаповнена функціональних позицій;

 • застосування західних механізмів стимулювання співробітників, неадекватних українській дійсності;

 • порушення обміну інформацією в компанії і виникнення «пропасти» між керівництвом і співробітниками і т.д.

 • зниження довіри партнерів по бізнесу;

 • неможливість сформувати однозначну для всіх точку зору на ситуацію і перспективи розвитку компанії;

 • втрачена спільна мова з колегами по професійних асоціаціях;

 • зниження продажів, відхід постійних клієнтів;

 • велика текучість кадрів;

 • невиконання рішень керівництва, при неможливості знайти винну особу.

Список Рекомендованої літератури Основна література

 1. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник, 2-е вид. доп. – К.: «Скарби», 2001. – 400 с.

 2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Перевод с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. – 864 с.

 3. Королько В.Г. Основы паблік рилейшнз. - М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», – 2001. – 528 с.

 4. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. – 327 с.

 5. Пашенцев Е.Н. Паблік рилейшнз: от бизнеса до политики. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Финпресс», 2000. – 240 с.

 6. Гундарин М.В. Книга руководителя отдела ПR. – Спб.: Питер, 2007. -368 с.

 7. Ермаков В.В. Рекламное дело: Учеб. пособие. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 184 с.

 8. Доти Д. Паблисити и паблік рилейшнз / Пер. с англ. – М.: Филинъ, 1996. – 288 с.

Додаткова література

 1. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. – М.: Центр, 1998.

 2. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.

 3. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 326 с.

 4. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 200 с.

 5. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2005. – 584 с.

 6. Дж. О’Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб: Питер, 2001. – 864 с.

 7. Голубкова Е. Маркетинговые коммуникации (2-е издание) – М.: Финпресс, 2003. – 304 с.

 8. Маркетинг: принципи і функції. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – 3-є видання перероб. і доп. / За ред. О.М. Азарян. – Харків: Студцентр, 2002. – 320 с.

 9. Про рекламу: Закон Україн від 3 липня 1996 р. // Законодавство про рекламу – К.: Спілка рекламістів України, 1998. – 53 с.

 10. Исследование: «Корпоративные коммуникации в Украине - 2007», А.Стефанович «ТехнокоН».