Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Konspekt_lektsy_2009.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
759.81 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які існують типології криз?

 2. Опишіть процес управління проблемами.

 3. Як управляти підприємством в умовах кризи?

 4. Як здійснюється комунікація в умовах кризи?

Бібліографічний список: [1-8].

Список використаної літератури Основна література

 1. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. Підручник, 2-е вид. доп. – К.: «Скарби», 2001. – 400 с.

 2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Перевод с англ. под ред. С.Г. Божук. – СПб: Питер, 2001. – 864 с.

 3. Королько В.Г. Основы паблік рилейшнз. - М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», – 2001. – 528 с.

 4. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. – 327 с.

 5. Пашенцев Е.Н. Паблік рилейшнз: от бизнеса до политики. – 2-е изд. – М.: Изд-во «Финпресс», 2000. – 240 с.

 6. Гундарин М.В. Книга руководителя отдела ПR. – Спб.: Питер, 2007. -368 с.

 7. Ермаков В.В. Рекламное дело: Учеб. пособие. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 184 с.

 8. Доти Д. Паблисити и паблік рилейшнз / Пер. с англ. – М.: Филинъ, 1996. – 288 с.

Додаткова література

 1. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз, или как успешно управлять общественным мнением. – М.: Центр, 1998.

 2. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін.: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.

 3. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 326 с.

 4. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 200 с.

 5. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2005. – 584 с.

 6. Дж. О’Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб: Питер, 2001. – 864 с.

 7. Голубкова Е. Маркетинговые коммуникации (2-е издание) – М.: Финпресс, 2003. – 304 с.

 8. Маркетинг: принципи і функції. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – 3-є видання перероб. і доп. / За ред. О.М. Азарян. – Харків: Студцентр, 2002. – 320 с.

 9. Про рекламу: Закон Україн від 3 липня 1996 р. // Законодавство про рекламу – К.: Спілка рекламістів України, 1998. – 53 с.

 10. Исследование: «Корпоративные коммуникации в Украине - 2007», А.Стефанович «ТехнокоН».

Періодичні часописи

 1. Время рекламы

 2. Рекламодатель

 3. Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations

 4. Советник

 5. Сообщение

 6. Маркетинг в Україні

 7. Маркетинг и реклама

 8. Маркетинг в России и за рубежом

 9. Рекламный мир

 10. Маркетинг

 11. Новий маркетинг

 12. Держава та регіони

 13. Вісник економічної науки України

 14. Економіка України

 15. Актуальні проблеми економіки

Internet-ресурси

 1. www.pr-chance.kiev.ua

 2. www.krugosvet.ru

 3. www.marketing.spb.ru

 4. www.sovetnik.ru

 5. www.sostav.ru

 6. www.raso.ru

 7. www.soob.ru

 8. www.rupr.ru

 9. www.prnews.ru

 10. www.aup.ru

 11. www.infoslon.com

Навчальна література

Гессен Анатолій Євгенович

Сорока Катерина Олексіївна

Паблік рилейшнз

Конспект лекцій

Паблік рилейшнз: конспект лекцій для студентів денної форми навчання, які навчаються у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямами підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030504 «Економіка підприємництва», 6.030508 «Фінанси і кредит» / Гессен А.Є., Сорока К.О. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2008. – 85 с.

Конспект лекцій призначений надати знання про особливості комунікаційної системи українського суспільства, специфіку комунікацій з громадськістю, методи здійснення досліджень та збирання інформації інститутами паблік рилейшнз, методику роботи з основними групами громадськості та використання різних інструментів комунікації, навчити студентів проводити практичну роботу в галузі паблік рилейшнз, зокрема забезпечити набуття навичок проведення досліджень громадської думки, вивчення документальних джерел, проведення брифінгів, прес-конференцій, виступів у пресі та проведення кампаній у ЗМІ, використання комунікації (прийомів, презентацій, виставок тощо) та сформувати вміння управляти аудиторією. Впливати на громадську думку, використовуючи різні засоби та прийоми.

УДК 339.138

ББК 65.291.34

Г43

Підп. до друку _______________ Формат 80*108 1/32Папір друк.

Ум. друк. арк. 6,1Тираж _______ Замовлення № ____

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

85