Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Охорона праці в галузі Ден. 2013 с пере.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Питання до самоконтролю

 1. Назвіть правові норми Законодавчих та нормативно-правові актів з охорони праці в галузі ?

 2. Яка структурно-функціональна схема управління охорони праці в галузі?

 3. Які загальні положення про організацію системи управляння охорони праці в галузі?

Завдання до самостійної роботи

 1. Наведіть види нормативно – правових актів підприємств з питань охорони праці в галузі.

 2. Охарактерезуйте види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.

 3. Проаналізуйте основні права посадових осіб органів державного нагляду та контролю .

 4. Охарактерризуйте організаційно-функціональні структури управління та громадського контролю з питань охорони праці в галузі на виробничому рівні.

 5. Охарактерезуйте порядок навчання та види інструктажів з питань охорони праці.

 6. Заповніть таблицю.

Основні правові норми, що регламентують охорону праці в галузі управління та економіки

Назва наказу, документа

Дата прийняття


Рекомендована література

Основна література [1, 2, 3, 4]

Додаткова література [13, 16]

Тема 3 .Система управління охороною праці в організації План вивчення теми

3.1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).

3.2. Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS.

3.3. Примірний розподіл функціональних обов'язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі.

3.4. Планування заходів з охорони праці.

3.5 Види систем менеджменту в галузі охорони праці.

Навчальні цілі:

Засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

 • основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці;

 • політику в галузі охорони праці;

 • провадження і функціонування СУОП.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Забезпечення охорони праці, включаючи відповідність вимогам охорони праці, встановленим національними законами і правилами, входить у зобов'язання і обов'язки роботодавця. Роботодавець повинен продемонструвати свої безумовне керівництво і прихильність діяльності з охорони праці в організації організувати створення системи управління охороною праці.

Управлінські структури підприємств забезпечують в умовах конкретних виробництв реалізацію вимог законодавчих і нормативних актів про охорону праці з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань, вирішують весь комплекс питань з охорони праці, пов'язаних з даним виробництвом. У своїй діяльності стосовно охорони праці управлінські структури підприємств взаємодіють з комісією з питань охорони праці підприємства (за наявності такої), з профспілками підприємства та уповноваженими трудових колективів.

СУОП в умовах конкретної організації, на конкретному об'єкті завжди є багаторівневою системою управління, у якій верхнім рів­нем є державне управління, а нижнім – управління охороною праці на конкретному об'єкті. Як проміжні рівні управління можуть виступати відомче, регіональне управління, а також управління в об'єднанні, тресті тощо.

Слід зазначити, що вихідні параметри СУОП визначаються, вихо­дячи з вимог норм, правил, проектної документації, аналізу фактичного стану виробничої ситуації і ряду факторів виробничого середовища, тому СУОП варто віднести до категорії звичайних, багато­контурних систем, які піддаються програмуванню. Багатоконтурність систем управління в даному випадку пояснюється складністью об'єкта управління, його вели­кою інерційністю, складністю і інерційністю реалізації управлінь­ких впливів.

Правовою основою СУОП є: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закони України «Про охорону праці» і «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», накази і розпорядження Президента України, розпорядження і постанови Кабінету Міністрів, Держгірпромнагляд, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці і соціальної політики, а також інших директивних органів України з питань охорони праці (органи Державного управління охороною праці).