Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Охорона праці в галузі Ден. 2013 с пере.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При підготовці до семінарського заняття необхідно звернути увагу на розглядання таких питань: головним завданням будь-якої галузі народного господарства є збільшення продуктивності праці. Разом з тим продуктивність праці обумовлена здатністю працівників фізично, фізіологічно та психофізіологічно виконувати поставлені задачі і нерозривно пов'язана з умовами праці. Охорона праці може відігравати подвійну роль в інтенсифікації виробництва: з одного боку при ігноруванні принципів охорони праці можуть виникнути різкі порушення умов праці з наслідками негативної дії на здоров'я працівників, зниження продуктивності праці, а з іншого — охорона праці може стати важливим кроком успішної інтенсифікації виробництва. Принципи соціальної справедливості також вимагають забезпечення всіх працюючих рівними пільгами та компенсаціями в разі невідповідності умов праці. Як це зробити, особливо, коли в реальних умовах виробництва працюючі можуть піддаватись впливу одночасно кількох шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Для об‘єктивної оцінки умов праці на виробництві проводиться атестація робочих місць. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 01.09.1992 р. атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкід­ливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Основна мета атестації полягає у врегулю­ва­нні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці. Результати атестації викорис­товуються для цілеспрямованої і планомірної роботи, спрямо­ваної на покращення умов праці, а також для надання пільг і компен­сацій, передбачених чинним законодавством, таких, як скорочена тривалість робочого часу, додаткова оплачувана відпустку, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі.

Рекомендована література

Основна література [1, 2, 6, 7, 8, 21]

Семінарське заняття № 5

Тема 7. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах.

Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці.

План заняття

1. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

2. Основні причини виникнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні.

3. Утримання евакуаційних шляхів і виходів.

4. Експертиза проектної документації на пожежну безпеку.

5. Пожежна техніка.

Навчальні цілі:

поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про:

 • державний пожежний нагляд та пожежну профілактику;

 • здатність застосування засобами гасіння пожеж;

 • формування навичок евакуації персоналу в умовах пожежі.

Проблемні питання для обговорення

 1. Небезпека пожежі.

 2. Небезпечні фактори пожежі.

 3. Ознаки появи пожежі.

 4. Дії під час пожежі.

 5. Пожежна безпека в побуті.

 6. Пожежна безпека під час навчання та відпочинку.

 7. Технічні засоби оповіщення про пожежу.

 8. Знаки і кольори пожежної безпеки.

 9. Вогнегасники, їх будова та порядок використання.

 10. Застосування протипожежної водопровідної.

Тести

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

 1. У разі виникнення пожежі потрібно зателефонувати за номером:

а) 104; б) 103; в) 101; г) 109.

2. Із зазначених речовин виберіть горючі:

а) вода, слабкі водні розчини спиртів, азот, соляна кислота;

б) водень, окис вуглецю, природний газ, бензин, деревина;

в) сульфати, хлориди металів, хлор;

г) перекис натрію, фосфати, вода, пісок.

3. Якою вогнегасильною речовиною можна гасити електрообладняння під напругою?

а) пісок; б) вода; в) піна; г) порошок.

4 Яка вогнегасильна речовина має такі позитивні якості:

- доступність і низька вартість;

- висока транспортабельність;

- велика теплоємність;

- хімічна нейтральність?

а) піна; б) вуглекислота; в) вода; г) порошок.

5 Із перелічених протипожежних засобів виберіть, які відносяться до первинних:

а) пожежні автомобілі, пожежні машини;

б) пожежна сигналізація;

в) установки автоматичного пожежогасіння;

г) пожежний немеханізований інвентар, інструмент, вогнегасники, простирадла, ящики з піском.

6 Вуглекислотою можна гасити:

а) матеріали, що тліють;

б) легкозаймисті та горючі рідини;

в) електричні двигуни та обладнання, що знаходяться під напругою;

г) лужні метали.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Основними причинами пожеж на підприємствах є: порушення пожежний норм і правил у технологічних процесах виробництва; неправильне обладнання систем опалення, вентиляції, електроустаткування; порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних несумісних матеріалів; порушення правил користування електрообладнанням; невиконання протипожежних заходів щодо обладнання пожежного водозабезпечення, влаштування пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння; використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, куріння у заборонених місцях; погане знання персоналом протипожежного інструктажу; необережна поведінка та дитячі пустощі з вогнем.

Пожежна небезпека на підприємствах різноманітна і залежить від того, які горючі речовини і матеріали переробляються на різних стадіях технологічного процесу або зберігаються в будівлях і спорудах. У зв'язку з цим особливого значення для розробки і здійснення заходів захисту від пожежі і забезпечення безпеки робітників набуває встановлення категорії приміщень за вибухо- і пожежонебезпекою.

Відповідно до норм технологічного проектування ОНТП 24-86 всі приміщення за вибуховою, вибухопожежною і пожежною небезпекою підрозділяються на п'ять категорій: А, Б, В, Г, Д; з них А, Б - вибухопожежонебезпечні; В, Г, Д - пожежонебезпечні.

До категорії А (вибухопожежонебезпечна) відносять виробництва, пов'язані із застосуванням газів з нижньою межею займистості 10% і нижче до об'єму повітря; рідин, що мають температуру спалаху парів до 28 °С включно, за умови, що далі рідини і гази можуть утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші в об'ємі, який перевищує 5% об'єму приміщення; речовин і матеріалів, здатних вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним. До цієї категорії належать брагоректифікаційні виробництва спирту, маслоекстракційні заводи масложирової промисловості та ін.

До категорії Б (вибухопожежонебезпечна) відносять виробництва, пов'язані із використанням або наявністю пальних газів з нижньою межею займистості більше 10% до об'єму повітря і рідин з температурою спалаху парів вище 28..,61°С включно; рідин, нагрітих в умовах виробництва до температури спалаху і вище; горючого пилу або волокон, нижня межа займистості яких 65 г/м3 і менше до об'єму повітря, за умови, що далі гази, рідини і пил можуть утворювати із повітрям вибухонебезпечні суміші в об'ємі, що перевищує 5% об'єму приміщення. До цієї категорії належать компресорні станції, комбікормові підприємства, склади безтарного зберігання борошна, відділення сушки і пакування крохмалю, відділи розмолу зернової сировини, відділення розмолу цукру в пудру та ін.

До категорії В (пожежонебезпечна) відносять виробництва, пов'язані з використанням рідин з температурою спалаху парів вище 61°С і горючого пилу, нижня межа вибуху якого більше 65 г/м3 до об'єму повітря; речовин, здатних горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним; твердих спалимих матеріалів і речовин.

До цієї категорії належать пресові відділення маслоекстракційних заводів, склади рослинного масла, робоча башта і силосний корпус елеватора зерноскладу, тарні склади борошна і цукру, столярні майстерні та ін.

До категорії Г відносять виробництва, пов'язані із обробкою неспалимих речовин і матеріалів в гарячому, розжареному або розплавленому стані, які супроводжуються виділенням променевого тепла, іскор, полум'я; горючі гази, рідини і тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо. До цієї категорії належать літійні цехи, кузні, топкові приміщення.

До категорії Д відносять виробництва із технологічними процесами із застосуванням неспалимих речовин і матеріалів в холодному стані. Це цехи миття і розливу на пивоварних заводах, механічні майстерні.

Категорії виробництв за вибухопожежонебезпекою в більшому ступені визначають вимоги конструктивних та планувальних рішень будівель і споруд, склад кількості засобів пожежегасіння, наявність і улаштування аварійної вентиляції. Категорії приймаються за нормами технологічного проектування, затвердженими міністерствами; при цьому треба користуватись ОНТП 24-86 щодо визначення категорій приміщень за вибуховою, вибухопожежною і пожежною безпекою.

Пожежна безпека будівель і споруд, умови розвитку і поширення пожежі залежить від займання і вогнестійкості будівельних матеріалів, конструкцій і встановлюється на стадії проектування промислових об'єктів в залежності від технологічного процесу, категорії вибухопожежонебезпеки приміщень, розташованих в проектованих будівлях.