Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Охорона праці в галузі Ден. 2013 с пере.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

1.Назвіть принципи та види страхування?

2.Що означають поняття «об’єкт» та «суб’єкт» страхування?

3. Які основні функції фонду соціального страхування?

4.Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження?

5.Проаналізуйте джерела фінансування Фонду соціального страхування?

Завдання до самостійної роботи Завдання 1

Монтажник Урусов неодноразово порушував вимоги інструкції з охорони праці. 10 березня начальник будуправління, побачивши, що Урусов під час розбирання лісів на третьому поверсі будинку не користується монтажним поясом, оголосив йому догану. Тим же наказом була оголошена догана начальнику дільниці, де працював Урусов, за те, що не забезпечує виконання правил з охорони праці.

Чи правомірні дії начальника будуправління?

Завдання 2

Хімік-аналітик Сажина без поважних причин відмовлялася пройти інструктаж з правил роботи із новими реактивами, що надійшли до лабораторії. Адміністрація оголосила їй догану. Наступного дня при змішуванні реактивів у Сажиної в руках вибухнула колба, вона отримала великі опіки.

Назвіть і проаналізуйте склад правопорушень за цим випадком.

Чи несе власник відповідальність за нещасний випадок? А Сажина?

Про який вид відповідальності йдеться?

У чому полягає матеріальна відповідальність?

Завдання 3

Родіна, яка потребує за медичним висновком переведення на більш легку роботу, подала заяву начальнику цеху. Останній відмовив у переведенні, посилаючись на відсутність такої роботи, і запропонував Родіній піти у відпустку без збереження заробітної плати.

Як слід вчинити Родіній?

Завдання 4

Токареві Іванову була оголошена догана за роботу на верстаті без захисних окулярів, а слюсарю Петрову - за відмову від проходження медичного огляду. Через три дні Іванов знову отримав зауваження за роботу без окулярів, а слюсар Петров відмовився пройти медичний огляд.

Директор заводу, отримавши згоду профкому, звільнив їх за п. З ст. 40 КЗпП.

Чи правомірні дії директора?

Рекомендована література

Основна література [1, 2, 7, 8, 9]

Додаткова література [7, 10]

3. ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Модуль І. Основи охорони праці в галузі

Змістовий модуль 1. Основи охорони праці в галузі

Семінарське заняття № 1

Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

План заняття

3.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці.

3.2. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

3.3. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

Навчальні цілі:

поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

  • поглиблення, узагальнення та систематизація знань про нормативно-правові акти з охорони праці;

  • формування здатності визначати пріоритетні напрямки реалізації конституційного права громадян на їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності;

  • формування навичок управління охороною праці на нормативно –правовому підгрунті.

Проблемні питання для обговорення

  1. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці?

  2. Нормативні акти про охорону праці,що діють в державі?

  3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці?

  4. Які основні завдання вирішує система управління охороною праці в галузі.

  5. Що необхідно визначити роботодавцю для створення ефективної системи управління охороною праці на підприємстві?

Тести

1. Виберіть правильну відповідь:

А) охорона праці-це система заходів ,яка направлена на збереження здоров'я людини;

Б) охорона праці включає в себе пожежну безпеку та промислову санітарію;

В) охорона праці-це заходи,які виконуються власником для збереження здоров'я людини;

Г) охорона праці-система правових ,соціально-економічних,організаційно технічних ,санітарно-гігієнічних,лікувально-профілактичних засобів і заходів,які спрямовані на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

2. Вкажіть дату ухвалення Верховною Радою України закону: «Про охорони праці»

А) 14жовтня 2005 року

Б) 1 січня 2000року

В) 14 жовтня 1992 року

Г) 10 квітня 1985 року

3. Хто здійснює державний нагляд за виконання законодавчих актів з охорони праці?

А) органи виконавчої влади;

Б) органи державного нагляду;

В) фонд соціального страхування;

Г) роботодавець

4. Яку відповідальність несе працівник,якщо за його провини зіпсоване обладнання?

А) адміністративну;

Б) дисциплінарну;

В) матеріальну;

Г) кримінальну

5. Норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати:

А) 25 годин на тиждень;

Б) 36 годин на тиждень;

В) 41 годину на тиждень;

Г) 40 годин на тиждень

6. Учні ПТУ надають шефську допомогу по збиранню яблук в одному з приватних підприємств, який вид інструктажу проведуть учням перед початком виконання данної роботи?

А) вступний;

Б) первинний;

В) позаплановий;

Г) цільовий

7. В який термін з дня прийняття на роботу працівник повинен пройти навчання з охорони праці?

А) не пізніше 1 року;

Б) не пізніше 1 місяця;

В) не пізніше 1 тижня;

Г) в день прийняття на роботу

8. Після якої тривалості перерви в трудовому процесі робітник,що виконунвав роботи підвищеної небезпеки,повинен пройти позаплановий інстуктаж?

А) 40 календарних днів;

Б) 30 календарних днів;

В) 60 календарних днів;

Г) 45 календарних днів

9. Протягом якого часу комісія з розслідування обставин та причин нещасного випадку повинна скласти акт за формою Н-1?

А)10 діб;

Б)5 діб;

В)3 доби;

Г)1 доба.

10. Що може статися \з працівником внаслідок багаторазовї коми,тривалої дії на його організм шкідливих виробничих чинників:

А) виробнича травма;

Б) професійне захворювання;

В) професійне отруєння;

Г) професійний опік

11. Не пізніше якого терміну ,працівникам,що стають до роботи вперше оформляється трудова книжка?

А) 15 днів;

Б) 10днів;

В) 5 днів;

Г) 3 дні

12. Чи мають право приймати на роботу осіб молодше 16 рокув?

А) так;

Б) ні