Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Охорона праці в галузі Ден. 2013 с пере.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література [1, 2, 4, 7]

Додаткова література [20, 21, 22, 23]

Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності План вивчення теми

5.1. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності

5.2. Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до засобів індивідуального захисту.

5.3. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи.

5.4. Важкість праці та її складові.

Навчальні цілі:

Засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

  • вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання;

  • вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць;

  • вимоги санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Головним завданням будь-якої галузі народного господарства є збільшення продуктивності праці. Разом з тим продуктивність праці обумовлена здатністю працівників фізично, фізіологічно та психофізіологічно виконувати поставлені задачі і нерозривно пов'язана з умовами праці. Охорона праці може відігравати подвійну роль в інтенсифікації виробництва: з одного боку при ігноруванні принципів охорони праці можуть виникнути різкі порушення умов праці з наслідками негативної дії на здоров'я працівників, зниження продуктивності праці, а з іншого — охорона праці може стати важливим кроком успішної інтенсифікації виробництва. Принципи соціальної справедливості також вимагають забезпечення всіх працюючих рівними пільгами та компенсаціями в разі невідповідності умов праці.

Для об‘єктивної оцінки умов праці на виробництві проводиться атестація робочих місць. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 442 від 01.09.1992 р. атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Основна мета атестації полягає у врегулюванні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці. Результати атестації використовуються для цілеспрямованої і планомірної роботи, спрямованої на покращення умов праці, а також для надання пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством, таких, як скорочена тривалість робочого часу, додаткова оплачувана відпустку, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі.

Питання для самоконтролю

  1. У чому полягає аналіз умов праці за показниками шкідливості?

  2. Які основні вимоги охорони праці в галузі професійної діяльності. Розкрийте їх сутність.

  3. Перечисліть загальні заходи та засоби нормалізації мікро­клімату та теплозахисту ?

  4. У чому сутність поняття «важкість праці»? Назвіть та зробіть аналіз її складових?

Завдання до самостійної роботи

1. Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці поділяються:

а) 2 класи; в) 6 класів;

б) 4 класи; г) 8 класів.

2. Шкідливі виробничі фактори шум та вібрація за характером впливу відносяться до:

а) хімічних;

б) фізичних;

в) біологічних;

г) психофізіологічних чинників.

3. Які прилади використовують для вимірювання параметрів мікроклімату? Встановіть відповідність.

а) температура; а) психометр Августа;

б) вологість повітря; б) термограф;

в) швидкість руху повітря; в) чашковий анемометр;

г) теплове опромінення г) термостовпцями.

4. Чи дозволяється приймати на роботу неповнолітніх без попереднього медичного огляду?

а) не дозволяється;

б) дозволяється;

в) дозволяється по узгодженню з комісією в справах неповнолітніх.

5. Шкідливі речовини аміак та хлор за характером впливу відносяться до:

а) загальнотоксичних;

б) подразнювальних;

в) канцерогенних;

г) мутагенних.

6. Нормою виробничого шуму вважається рівень звуку до :

а) 85 дБ;

б) 100 дБ;

в) 150 дБ;

г) 180 дБ.

7. Одиниця рівня сили звуку прийнята на честь фізика:

а) Белла;

б) Патона;

в) Бекереля;

г) Ньютона.

8. Письмова вказівка на виконання роботи з підвищеною небезпекою оформляється на спеціальному бланку:

а) наказ;

б) розпорядження;

в) наряд – допуск;

г) договір.

9. За величиною ГДК у повітрі робочої зони шкідливі речовини поділяються на:

а) 2 класи;

б) 8 класів;

в) 6 класів;

г) 4 класів.

10. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), що видаються працівникам вважаються власністю:

а) працівника;

б) підприємства.

11. Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку?

а) не можуть;

б) можуть, але з дозволу власника;

в) можуть, але з дозволу безпосередньо керівника робіт;

г) можуть на свій розсуд.

12. Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання?

а) біологічні наслідки опромінення;

б) іонізуючу здатність;

в) проникаючу здатність;

г) дозу опромінення.

Рекомендована література

Основна література [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Додаткова література [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11]

Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

План вивчення теми

6.1. Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання.

6.2. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці.

6.3. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

6.4. Аналіз професійного та виробничого ризиків.

Навчальні цілі:

Засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

  • організацію наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці;

  • проведення аналізу професійного та виробничого ризиків, аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності;

  • системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.