Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

9.3. Оцінка ефективності використання оборотних активів

Для підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності корпорацій і зміцнення її фінансового стану важливе значення мають питання раціонального використання оборотних активів.

Ефективність використання оборотних активів характеризується системою економічних показників і, перш за все, їх оборотністю. Серед інших показників слід відзначити дохідність та ліквідність.

Оборотність оборотних активів характеризується рядом взаємозалежних показників:

 1. кількістю оборотів за певний період – квартал, рік;

 2. тривалістю одного обороту в днях;

 3. сумою зайнятих на підприємстві оборотних коштів на одиницю продукції (коефіцієнтом завантаження).

Зазначені показники розраховують за формулами:

, (9.6)

,(9.7)

,(9.8)

де Ко – коефіцієнт оборотності оборотних засобів, число обертів за період;

ВР – виручка (нетто) від продажу товарів (продукції, робіт, послуг);

–середній залишок оборотних активів за період;

То – тривалість одного обороту, днів;

Д – кількість днів у періоді, що розраховується;

Кз – коефіцієнт завантаження оборотних активів, грн.

Крім указаних параметрів, може застосовуватися коефіцієнт віддачі оборотних коштів (Квід), що розраховується за формулою:

,(9.9)

де БП – бухгалтерський прибуток;

–середній залишок оборотних коштів за розрахунковий період.

Зміну оборотності встановлюють шляхом зіставлення звітних показників з базисними (плановими). У результаті порівняння показників виявляють прискорення або уповільнення оборотності оборотних коштів. При прискоренні оборотності оборотних коштів (позитивна тенденція) з обороту вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх фінансування, при уповільненні – в оборот залучають додаткові кошти.

Суму кошів, додатково залучених в оборот (вивільнених з обороту) (∆СК), визначають за формулою:

,(9.10)

де -сума коштів, додатково залучених до обороту , якщо <0, або сума вивільнених з обороту коштів, якщо >0;

ТД(зв) – тривалість одного обороту оборотних активів у звітному періоді, дні;

ТД(баз) – тривалість одного обороту оборотних активів у базисному періоді, дні;

–середньоденна фактична виручка (нетто) від реалізації продукції у звітному періоді.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає економічна природа інвестицій в оборотні активи?

 2. Які відмінності характерні для оборотних активів?

 3. Які елементи входять до концепції управління оборотними активами підприємства?

 4. У якому порядку визначають виробничий і фінансовий цикли на підприємстві?

 5. Які чинники визначають склад і структуру оборотних коштів?

 6. Для чого потрібне управління готівкою на підприємстві?

 7. У чому полягає самостійність підприємств при управлінні оборотними коштами?

 8. Які завдання вирішуються при комплексному оперативному управлінні оборотними активами?

 9. Що розуміють під поточними фінансовими потребами?

 10. За допомогою яких параметрів вимірюють поточні фінансові потреби?

 11. Які основні чинники впливають на величину поточних фінансових потреб?

 12. Яким чином на величину поточних фінансових потреб впливає обсяг маржинального доходу?

 13. У чому полягає сутність спонтанного фінансування?

 14. Які існують способи покриття поточних фінансових потреб?

 15. Який зміст агресивної моделі управління оборотними активами?

 16. У чому полягає сутність консервативної моделі управління оборотними активами?

 17. Які основні положення помірної моделі управління оборотними активами?

 18. У чому полягає сутність вибору політики комплексного оперативного управління оборотними активами і поточними пасивами?

 19. У чому полягають відмінності між агресивною і консервативною політикою оперативного управління оборотними активами?

 20. За яких умов здійснюється абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів?