Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

3.2. Виручка (дохід) організації

Виручкою (доходом) організації (підприємства) визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів і погашення зобов’язань, що призводять до збільшення капіталу цієї організації (підприємства), за винятком вкладів учасників (власників майна).

Виручка складається з таких груп доходів:

 • доходи від звичайних видів діяльності;

 • інші операційні доходи;

 • інші позареалізаційні доходи;

 • інші надзвичайні доходи.

Доходами організації не визнаються надходження від юридичних і фізичних осіб у вигляді:

 • сум податку на додану вартість, акцизів, податку на прибуток; експортних мит та інших аналогічних обов’язкових платежів;

 • сум за договорами комісії (агентськими та іншими договорами) на користь комітента, принципала тощо;

 • сум, що надійшли в порядку попередньої оплати продукції, товарів, робіт, послуг;

 • авансів у рахунок оплати продукції, товарів, робіт, послуг;

 • задатків;

 • заставних сум, якщо договором передбачено передачу заставного майна заставоутримувачу;

 • сум в погашення кредиту, позики, наданої позичальнику.

Доходи від звичайних видів діяльності. Доходами від звичайних видів діяльності є виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов’язані з виконанням робіт, наданням послуг (далі – виручка).

Інші операційні доходи. Іншими операційними доходами є:

 • надходження, пов’язані з наданням за плату у тимчасове користування (тимчасове володіння і використання) активів організації;

 • надходження, пов’язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки, і інших видів інтелектуальної власності;

 • надходження, пов’язані з участю у статутних капіталах інших організацій (включаючи проценти й інші доходи за цінними паперами);

 • прибуток, одержаний організацією в результаті спільної діяльності;

 • надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів;

 • проценти, одержані за надання у користування грошових коштів організації, а також проценти за користування банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку.

Інші надзвичайні доходи. Надзвичайними доходами вважають надходження, що виникають внаслідок надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації тощо): страхове відшкодування, вартість матеріальних цінностей, що залишилися від списання активів, які не підлягають відновленню.

Позареалізаційні доходи. Позареалізаційними визнають такі доходи:

 • від пайової участі в інших організаціях;

 • від операцій купівлі-продажу національної валюти;

 • у вигляді штрафів, пені та (або) інших санкцій за порушення договірних зобов’язань, а також суми відшкодування збитків або втрат;

 • від здавання майна в оренду;

 • інші доходи.

У системі управління фінансами корпорації вирішують питання не лише визначення бухгалтерської та оподатковуваної виручки (доходу), але й питання взаємного пов’язання показників витрат і доходу, їх формування і використання. Важливим завданням є визначення залежності виручки й прибутку відповідно до стратегічних напрямків розвитку організації. Величину виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) (ВР) у фінансових планових розрахунках визначають за формулою:

ВР = ВРПП + ВРП ВРКП, (3.2)

де ВРПП – виручка у залишках продукції на початок планового періоду у ринкових (планових) цінах;

ВРП – виручка від реалізації продукції в плановому періоді в ринкових (планових) цінах;

ВРКП – виручка у залишках продукції на кінець планового періоду у ринкових (планових) цінах.

Основними факторами, що впливають на величину виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), на які можна впливати в процесі управління, є: величина витрат і обсяг виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг). Ці два фактори поєднують у собі вплив усіх останніх менш важливих факторів і є факторами першого порядку. Всі останні фактори не залежать від організації управління ними і їхній вплив на величину виручки незначний. Величина впливу цих факторів залежить від організаційної структури організації (підприємства).

Сукупність виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і інших доходів організації являє собою сукупний доход, що оподатковується податком на прибуток згідно з вимогами податкового законодавства.

У процесі планування величини виручки всі витрати поділяються на поточні і капітальні, тобто відбувається розподіл витрат на собівартість продукції, робіт і послуг і на прибуток підприємства. У процесі планування використання виручки такий розподіл підтверджується. Використання грошових коштів на капітальні витрати у процесі планування узгоджують з власниками підприємства.

Перш за все, виручка зменшується на величину непрямих податків: ПДВ, акцизів, мита тощо, і таким чином формується величина валової виручки. Далі відраховується повна собівартість реалізованої продукції, робіт і послуг та формується валовий прибуток (дохід).

Для цілей оподаткування одержана величина валового прибутку (доходу) за всіма видами діяльності коригується (зменшується або збільшується) відповідно до законодавчо встановлених норм, нормативів і лімітів і зменшується на величину використовуваних організацією пільг з податку на прибуток. З оподатковуваного прибутку (доходу) відраховується сума податку на прибуток за законодавчо встановленими ставками.

Одержана величина прибутку (за відрахуванням сплачених штрафів, пені, неустойок, податків і відрахувань, здійснюваних за рахунок фінансових результатів) являє собою чистий (нерозподілений) прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства і розподіляється за вказівкою власника. Розподіл чистого прибутку не регламентується законодавчо.