Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Додаткова література

 1. Анохин С. Особенности управлення корпоративними финансами // Финансы. Бизнес. - 2000. - № 6. - С. 23-28.

 2. Анохин С. Управление финансовыми активами // Финансы. Бизнес. –2000. —№7. - С. 21-28.

 3. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. /Научн. ред. перевода чл.-корр. РАН И.И. Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 624 с. (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).

 4. Вітлінський В.В., Пернавський О.В., Баранова А.В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. – 1999. - №12. – с. 91-103.

 5. Карбовник О.І. Шляхи фінансування акціонерних підприємств в Україні // Фінанси України. – 1998. - № 5. – С. 82-85.

 6. Короленко М. В. Дивідендна політика акціонерного товариства // Фінанси України. - 2000. - № 2. - С. 58-63.

 7. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

 8. Кривоносова О. Діяльність АТ: нововведення Цивільного та Господарського кодексів України // Цінні папери. – 2004. - №12 (300).

 9. Левченко З. Створення акціонерних товариств (сторінки історії) // Цінні папери. – 2005. - №21 (361).

 10. Мозговий О. Фондовий ринок нарощує м'язи // Урядовий кур'єр. – 2000. – № 9. – С. 4.

 11. Охріменко О. Сучасна структура ринку корпоративних облігацій // Цінні папери. – 2005. - №21 (361).

 12. Ревуцька Н. Механізм злиття та поглинання як спосіб розвитку корпорацій // Цінні папери. – 2004. - №6 (294).

 13. Савчук В. П., Скрипник Р. А. Порівняльний аналіз підходів до оцінки вартості акціонерного капіталу та можливості їх застосування // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. – 2000. – № 2. – С. 54-57.

 14. Сірош М. В. Перспективи підвищення ефективності корпоративного сектора економіки та корпоративного управління // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. – 2000. – № 2. – С. 73-75.

 15. Стеценко Б. Дивідендна політика: випадковості та закономірності // Цінні папери. – 2004. - №26 (314).

 16. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

 17. Фінансова діяльність підприємства: Підручник /Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

 18. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с.

 19. Черпак А. Особливості нормативно-правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні // Цінні папери. – 2005. - № 21 (361).

 20. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с. (Університетська бібліотека)

Додаток А

Річний баланс умовного акціонерного товариства

Актив

Код рядка

Сума, тис. грн.

На початок звітного періоду

На кінець. звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

залишкова вартість

010

5

первісна вартість

011

5

знос

012

Незавершене будівництво

020

1973

1108

Основні засоби

залишкова вартість

030

15281

23133

первісна вартість

031

19677

29374

знос

032

4396

6241

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

51

41

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

17305

24287

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

5220

7437

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

6

готова продукція

130

750

980

Товари

140

175

213

Векселі одержані

150

48

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

резерв сумнівних боргів

160

161

162

2651

2651

2857

3516

660

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

за виданими авансами

із нарахованих доходів

із внутрішніх розрахунків

170

180

190

200

562

1495

1798

1163

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

277

185

Поточні фінансові інвестиції

220

8

102

Грошові кошти та їх еквіваленти

в національній валюті

в іноземній валюті

230

240

117

241

272

370

Інші оборотні активи

250

368

316

Усього за розділом ІІ

260

11918

15693

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2

15

Баланс

280

29225

39995

Продовження додатку А

Пасив

Код рядка

Сума, тис. грн.

На початок звітного періоду

На кінець. звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

1393

1393

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

16044

16555

Резервний капітал

340

421

1247

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

5745

12483

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

23603

31678

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

1172

1776

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3056

3257

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 • з одержаних авансів;

540

819

1551

 • з бюджетом;

550

26

381

 • з позабюджетних платежів;

560

25

31

 • зі страхування;

570

27

83

 • з оплати праці;

580

130

289

 • з учасниками;

590

4

4

 • із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

363

945

Усього за розділом ІV

620

5622

8317

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

29225

39995

Додаток Б