Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Управління корпоративними фінансами

Навчальний посібник

У67

Управління корпоративними фінансами / Н.М. Дєєва  В.Я. Олійник, Т.Ф. Григораш  та ін.; За наук. редакцією Н.М. Дєєвої: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2006. – 198 с.

ISBN 966-8866-05-3

Корпоратизація економіки держави має виступати вирішальним чинником забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного виробника в умовах зростання процесів глобалізації. Це зумовлює актуальність підготовки фахівців з фінансового менеджменту в сфері управління корпоративними фінансами.

Навчальний посібник «Управління корпоративними фінансами» розкриває комплекс питань функціонування корпорацій, зокрема управління власним і позиковим капіталом, а також діяльності корпорацій на фінансовому ринку тощо.

Навчальний посібник призначений для студентів магістратури, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями фінансового менеджменту корпоративних підприємств.

ББК 65.290-93

УДК 334.784:336.64

Редактори: Л.В. Носенко, Л.І. Малигіна

Коректори: Г.Б.Клименко, В.В. Савельєва

Технічний редактор: Т.Г Пунтус

Дизайн обкладинки: Т.Г. Пунтус

Підписано до друку 29.06.2006 Формат 80 х 108 1/32 Папір крейдяний

Умов. друк. арк. 13, 5 Обл.- від. арк. 10,3 Тираж 300 Замовлення _______________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

У законодавстві України вживається термін «злиття» і не вживається «поглинання», тоді як у країнах з розвиненою ринковою економікою поширені обидва терміни.

1 Даний захід («отруєні пігулки») матиме сенс лише у тому разі, якщо новостворені підприємства не становитимуть монополії у певній сфері бізнесу.

Бондар О.М., Мендрул О.Г. Сукупна вартість підприємств у процесі масштабної грошової приватизації // Про приватизацію: Держ. інформ. бюл. – 2000. - .№ 5. – С. 70-75.

Модель АРМ є ускладненим варіантом моделі САРМ, яка дозволяє оцінити очікувану доходність капіталу з урахуванням множини факторів, в той час як САРМ є однофакторною моделлю.

Алгебраїчний вираз, що при певному перетворенні величин, з якими він пов’язаний, змінюється за чітко визначеним, здебільшого за лінійним, законом.