Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Дєєва Н. Управління корпоративними фінансами Посібник .doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Передмова

Ринкова трансформація національної економіки України привела до виникнення і розповсюдження нового для країни організаційно-правового типу підприємств - акціонерних товариств (АТ) закритого і відкритого типу. Згідно з традиціями ринкової системи вони набули узагальненої назви «фірма» і виступають основною ланкою економічної системи, поступово заміняючи використовуваний раніше термін «підприємство».

Акціонерні товариства – (joint stock company) – історично виникли у зв’язку з потребою формувань приватної власності із залученням до своєї сфери фінансового капіталу. Це здійснюється шляхом емісії і розміщення акцій – своєрідних вкладень (інвестицій) громадян, які набувають певних прав участі в управлінні фірми (товариства, компанії) та розподілі її прибутків. У процесі еволюції акціонерних підприємств реалізується економічний закон перманентної концентрації капіталу, внаслідок чого утворюються крупні підприємницькі структури – корпорації. Досвід світової господарської практики показує, що лише високоінтегрований корпоративний капітал у змозі надати потужний імпульс динамічному розвитку економіки, оволодінню результатами науково-технічного прогресу, зростанню добробуту населення і вирішенню соціальних проблем суспільства. Цьому сприяє іманентний потенціал фінансового механізму функціонування корпорацій, корпоративне управління – менеджмент корпоративних фінансів.

Частка корпоративного сектору в економіці України вже зараз складає близько 75% в загальному обсязі виробництва продукції та надання послуг. У 35 тисячах акціонерних товариствах асоційовано майже 17 мільйонів акціонерів як виразників інтересів корпоративного капіталу, що становлять ядро нової, ринкової системи господарювання в країні, орієнтованої на інтеграцію з Європейським Союзом. Це зумовлює необхідність відпрацювання сучасної системи корпоративного управління як на рівні загальнонаціональному (державному), так і на рівні окремих господарюючих суб’єктів.

Запровадження корпоративної системи відносин у механізмі корпоративного управління зумовлено такими причинами:

  • перехід від фази накопичення до застосування прозорих, ефективних схем функціонування корпоративного капіталу з метою отримання прибутку, достатнього для забезпечення бажаних темпів соціально-економічного зростання та розширення сфер застосування цього капіталу;

  • відхід власників капіталу від оперативного управління бізнесом і передача повноважень професійним найманим менеджерам;

  • необхідність істотного поповнення фінансових ресурсів бізнес-структур з джерел фінансового ринку, в тому числі й за рахунок інвестицій зарубіжного капіталу;

  • пошук шляхів зниження ризиків заходами фінансового ризик-менеджменту;

  • загострення конкуренції між транснаціональними та вітчизняними корпораціями як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках у процесі посилення глобалізації світової економіки.

Кожна країна має свою модель корпоративного управління, характерні риси якої обумовлені особливостями розвитку національної економіки. На сучасному етапі корпоратизація національної економіки є умовою реалізації інвестиційно-інноваційної моделі досягнення її конкурентоспроможності. Становлення якісної системи корпоративного управління повинно вирішити такі завдання:

  • захист прав як дрібних акціонерів, так і крупних власників корпоративного капіталу та право держави на управління акціонерними товариствами з державною часткою власності;

  • встановлення балансу між економічними інтересами власників (дрібних, середніх, крупних) корпоратизованого капіталу і держави шляхом відпрацювання ефективних фінансових механізмів корпоративного менеджменту та корпоративної культури для підвищення ефективної результативності функціонування економіки, розширення інвестиційно-інноваційних можливостей зростання корпоративного підприємства;

  • сприяння впровадженню прозорих стандартів законодавчого регулювання корпоративного сектору економіки.

Наявність та ефективність функціонування системи корпоративного управління сьогодні є однією з головних умов не лише соціально-економічного зростання українського суспільства, а й утвердження базових умов демократизації устрою та участі в процесі загальноцивілізаційного поступу.

У навчальному посібнику «Управління корпоративними фінансами» наведено теоретичні засади та представлено практичні аспекти функціонування вітчизняних корпорацій, що дозволить майбутнім спеціалістам отримати фахові знання з управління корпоративними фінансами.

У темі 1 «Особливості організації і функціонування корпорацій» розглядаються сутність корпорацій як форми організації підприємницької діяльності, види реорганізації акціонерних товариств, система управління фінансами корпорацій та організаційне забезпечення діяльності акціонерних товариств в Україні.

У темі 2 «Діяльність корпорацій на фінансовому ринку» розглядаються особливості формування корпоративних цінних паперів в Україні та державне регулювання випуску й обігу корпоративних цінних паперів у зарубіжних країнах і в Україні.