Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
украинский / КОНТРОЛЬН__ 3 курс 1 сем.).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
451.07 Кб
Скачать

Вимоги і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Контрольна робота обирається за кінцевою цифрою залікової книжки. У кожній роботі пропонується три завдання, які перевіряють рівень ознайомлення з теоретичними матеріалами при відповіді на питання тестів (перше завдання), уміння редагувати документи (друге завдання) і перекладати тексти професійного спрямування (третє завдання). Зарахованою вважається робота, у кожному завданні якої нараховується не більше десяти помилок (або неправильних відповідей) Зарахована контрольна робота є допуском для виконання залікової роботи наприкінці семестру.

Титульний лист контрольної роботи оформляється традиційно з обов’язковими відомостями про дисципліну, виконавця (прізвище та ініціали, група, номер залікової книжки, номер варіанту контрольної роботи) і викладача (прізвище з ініціалами, науковий ступінь, посада).

Перед виконанням першого самостійного завдання (воно виконується «для себе» і не пересилається викладачеві, ознайомлюючи студента з майбутніми тестами на заліку) необхідно прочитати зазначений теоретичний розділ матеріалів, викладених у посібнику «Українська мова у професійному спілкуванні» (див.: Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. – К.: Центр навчальної літератури. 2010 (або 2008, 2006). – 592 с.), та вибірково з додатковими матеріалами, рекомендованими у «Списку літератури»).

При виконанні тестових завдань слід враховувати наступне:

Кожне тестове завдання пропонує чотири варіанти відповіді. Правильною вважається лише одна, у якій всі визначення, слова або словосполучення не мають жодної двозначності і помилки.

Зразок оформлення відповідей:

1 а

2 в

3 г…

Перед виконанням другого (редагування) і третього завдань (переклад) бажано ознайомитися з усіма матеріалами, викладеними до практичних занять стартового модуля, викладеними на відповідних сайтах електронної пошти, а також насторінках зазначеного в літературіпосібнику, особливо з таблицями № 7 – 13 (стор. 171–185), де йдеться про особливості оформлення документів та графічної, фонетичної, граматичної і лексичної систем української мови). Останнє допоможе уникнути типових помилок при перекладі і редагуванні професійних текстів.

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові завдання.

1. Виберіть правильний варіант характеристики виступу:

а) Виступ, як і лекція, характеризується попередньою підготовленістю з чітко продуманими проблемами;

б) Виступ характеризується емоційністю, а тому він ніяк не пов’язаний з проблемами, висвітленими в доповіді;

в) Виступ відрізняється від лекції спонтанністю, лаконічністю і непідготовленістю. Він торкається тільки кількох проблем, висвітлених у доповіді, тому будується як набір реплік;

г) Виступ краще будувати як остаточний висновок із доповіді, що акцентує увагу присутніх на основних проблемах.

2. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) Третій етап роботи з матеріалами лекції – це її озвучення перед аудиторією і постійне кориґування тексту після кожного виступу;

б) Третій етап роботи з матеріалами лекції – це її озвучення перед аудиторією;

в) Третій етап роботи з матеріалами лекції – це озвучення тексту сам на сам;

в) Третій етап роботи над лекцією – це ознайомлення вузького кола спеціалістів з її текстом.

3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

а) Іл…я, козач…ина, від…ати, осін…ій;

б) щоден…ий, туман…ий, неждан…ий, зніс…я;

в) невблаган…ий, шален…ий, огнен…ий, непрохан…о;

г) оновлен…ий, пісен…ий, туман…о, пів…ікна.

4. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з м’яким знаком:

а) порт...єра, Н...ютон, міл...йон, асфал...т;

б) Гот…є, н...юанс, магістрал..., рел...єф;

в) філ...м, бул...йон, зал...п, Нел...сон, він...єтка;

г) іл...юзія, шприц..., Булон..., ад...ю.

5. Позначте рядок, де всі слова мають правильні варіанти наголосу:

а) катал`ог, кв`артал, контракт`овий, котр`ий;

б) катал`ог, кварт`ал, контракт`овий, котр`ий;

в) катал`ог, кварт`ал, контр`актовий, к`отрий;

г) кат`алог, кварт`ал, контрактов`ий, к`отрий.

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:

а) стан..., цвірін....чати, цвірін...кав, цвір...кун;

б) ріж...те, вісім...десят, річ...ка, повір...;

в) шіст...сот, промін...чик, промін..., велетен...с...кі;

г) десят..., велетен..., пал...цями, учител...с...кий.

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

а) бур...як, зв...язок, м…який, торф...яний;

б) черв…як, солов...їний, пів…юрти, з…їзд;

в) зв...язок, без…язикий, кон…юнктура, присв…ята;

г) брукв…яний, бур…ян, роз…їзд, роз…ярений.

8. Позначте рядок з правильними варіантами вживання власних назв в родовому або давальному відмінках:

а) імені О.Гончар, заступника Ольги Морозовій, від Прядка Віктора, директорові Олійник Марії Василівні, до міста Білгород-Дністровського;

б) імені О.Гончара, заступника Ольги Морозової, від Прядка Віктора, директорові Олійник Марії Василівні, до міста Білгород-Дністровського;

в) імені О.Гончара, заступника Ольги Морозової, від Прядка Віктора, директорові Олійнику Марії Василівні, до міста Білгород-Дністровський;

г) імені О.Гончара, заступника Ольги Морозової, від Прядко Віктора, директорові Олійник Марії Василівні, до міста Білгорода-Дністровського.

9. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом пре-:

а) пр…старий, пр…балтійський, пр…гощати, п…р…дача;

б) пр…краси, пр…красно, пр…святити, пр…хитрий;

в) пр…стол, пр…стиж, пр…подобний, пр…гарний;

г) пр…мудрий, пр…звище, пр…бережний, пр…чистий.

10. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

а) аби/то, хтозна/як, пліч/о/пліч, сяк/так;

б) десь/то, по/іншому, по/де/куди, звечора;

в) що/ночі, до/сих/пір, з/ліва, як/найдужче;

г) на/світанку, під/боком, по/українськи, як/не/як.

11. Позначте рядок з граматичною помилкою:

а) Інформацію про надходження нових товарів можна отримати у консультативно-довідковому бюро;

б) Розпочинається сезонний ярмарок у Сорочинцях;

в) Пропозиції покупців буде обов’язково передано виробникам;

г) У неділю установа не працює.

12. Позначте рядок, у якому всі іменники пишуться разом:

а) вербо/ліз, авто/школа, Ново/російськ, полу/мисок;

б) чорно/зем, магнітолог/астроном, Свят/вечір, лісо/степ;

в) світло/водо/лікування, напів/сон, норд/вест, міні/футбол;

г) вело/трек, гори/цвіт, блок/система, екс/чемпіон.

13. Позначте рядок, у якому від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом -зьк-:

а) німець, Тернопіль, брат, Запоріжжя;

б) Полісся, Яффа, боягуз, товариш;

в) Париж, Ладога, острог, Рига;

г) Ніцца, убогий, студент, місто.

14. Позначте речення, у якому перед словом як ставиться кома:

а) Мелашка була потрібна в господі (?) як робітниця (І.Нечуй-Левицький);

б) Дівчина сяяла (?) як кущ калини (І.Нечуй-Левицький);

в) Усі дівчата (?) як дівчата;

г) Промені (?) як вії сонячних очей (П.Тичина).

15. Позначте, у якому рядку всі слова в корені пишуться з е:

а) вм...рати, підп...рати, сп...рти, в…б...рає;

б) зд...рати, переб...рати, в...с...лка, вм...кати;

в) х…татись, д...р...во, зв...сати, гр...бти, н…сти;

г) ос…ні, б...ру, д...рти, ш...л...стіти.

16. Позначте рядок з правильними варіантами розстановки розділових знаків у реченні:

а) Весна була тепла – парувала земля, від перших листочків ішов тонкий аромат (П.Панч);

б) Два на два: чотири;

в) Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі – умер на панщині! (Т.Шевченко);

г) Щастя, здоров’я, веселість: все цвіло в тім домі (М.Коцюбинський).

17. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з літерою и:

а) с...туац..я, Капр..., д...алект...ка, поз...ц...я;

б) реч...тат...в, тр...умф, Соч..., реж...м;

в) математ...ка, д...зель, с...стема, Р...м, ц...стерна;

г) фабр...ка, м…л…тар…ст, Д...дро, х...рург.

18. Позначте рядок, де всі варіанти передачі російських власних назв Григорьев, Шмелёв, Резников, Лазарёнок є правильними.

а) Григорьєв, Шмєльов, Рєзников, Лазарьонок;

б) Григор’єв, Шмєльов, Рєзніков, Лазарьонок;

в) Григор’єв, Шмєльов, Рєзников, Лазарьонок;

г) Григор’єв, Шмельов, Рєзников, Лазаренок.

19. Позначте рядок, у якому всі слова з не пишуться разом:

а) не/охайний, не/вільник, не/мов, не/доїдок;

б) не/абиякий, не/шостий, не/так, не/вдалий;

в) не/похитний, не/гайно, не/шкодить, не/доплатити;

г) не/ти, не/можна, не/сьогодні, не/тут.

20. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання словосполучень є правильними:

а) слідуюче питання, наступна робота, первинна організація, писемна людина;

б) у першу чергу визначимо, строк повноважень, за уповноваженням райвиконкому, позбути прав;

в) наступний тиждень, подальша доля, письмовий твір, передусім визначимо;

г) повноважена особа, економічний покажчик, робітнича сила, працівник апарату управління.

21. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання словосполучень є правильними:

а) стрижень олівця, суровий клімат, авторське свідоцтво, задача держави;

б) сьогодні загострилися проблеми екології, сурова нитка, органічна частина, основним являється образ заступника;

в) суворий режим, мета роботи, любий висновок, свідоцтво особи;

г) особистість режисера є головним елементом спектаклю, ідейний стрижень, статистичний покажчик, позбавити прав.

22. Позначте рядок, де всі варіанти наголосу є правильними:

а) п`ишу, під`емо, шовк`овий, щ`ипці;

б) пиш`у, п`ідемо, шовк`овий, щ`ипці;

в) пиш`у, п`ідемо, ш`овковий, щипц`і;

г) пиш`у, п`ідемо, шовков`ий, щипц`і.

23. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) принест`и, пр`иріст, путівки винятково для членів кооперативу, у кінці століття;

б) принест`и, прир`іст, путівки виключно для членів кооперативу, у кінці століття;

в) принест`и, пр`иріст, путівки виключно для членів кооперативу, наприкінці століття;

г) прин`ести, прир`іст, путівки виключно для членів кооперативу, наприкінці століття.

24. Позначте рядок, де всі варіанти написання власних назв є правильними.

а) Ілліч, Юр’ївна, Дьяков, Мерзликін;

б) Писарев, Дичин, Дьяков, Мерзликін;

б) Писарев, Дичин, Д’яков, Мерзликін;

г) Писарєв, Дічін, Дьяков, Мерзлікін.

25. Виберіть найбільш точний варіант відповіді:

а) Варіанти назви Відень і Вєна в українській і російській мовах з’явилися під впливом європейської традицій (нім. Wien; іт., англ. Vienna);

б) Варіанти назви Відень і Вєна – це фонетичні варіанти з української і російської мов;

в) Варіанти назви Відень і Вєна в українській і російській мовах з’явилися під впливом слов’янської (від польськ. Wiedeń) і європейської традицій (нім. Wien; іт., англ. Vienna);

г) Варіанти назви Відень і Вєна – це фонетичні варіанти однієї назви в межах української мови.

26. Виберіть найбільш точний варіант відповіді:

а) Назва березень пов’язана з господарською діяльністю слов’ян: періодом збирання березового соку й виготовленням дьогтю з березової золи (первинна місяценазва березіль);

б) Назва березень пов’язана з періодом розквітання берез;

в) Назва березень пов’язана з періодом збирання березового соку;

г) Назва березень пов’язана з господарською діяльністю слов’ян: виготовленням березової золи (первинна місяценазва березіль);

27. Позначте рядок, де всі варіанти наголосу є правильними:

а) листоп`ад, літоп`исний, м`аркетинґ, м`енеджмент;

б) лист`опад, літ`описний, марк`етинґ, менеджм`ент;

в) лист`опад, літоп`исний, м`аркетинґ, м`енеджмент.

г) лист`опад, л`ітописний, м`аркетинґ, м`енеджмент.

28. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) на моє прохання, приїхав з Криму, витяг з протоколу, відповідно з наказом;

б) по моїй прозьбі, приїхав з Криму, виписка з протоколу, згідно з наказом;

в) на моє прохання, приїхав з Крима, витяг з протоколу, згідно наказу;

г) на моє прохання, приїхав із Криму, витяг із протоколу, згідно з наказом.

29. Виберіть правильний висновок щодо впливу на аудиторію невербальних засобів комунікації:

а) Невербальні засоби комунікації (посмішка, погляд, жести, міміка, інтонація) справляють втричі сильніший вплив, ніж слова, тому треба якомога більше жестикулювати;

б) Невербальні засоби комунікації (посмішка, погляд, жести, міміка, інтонація) справляють втричі сильніший вплив, ніж слова, тому при діловому спілкуванні треба бути завжди тактовним і обережним щодо надмірного жестикулювання;

в) Невербальні засоби комунікації (посмішка, погляд, жести, міміка, інтонація) справляють втричі сильніший вплив, ніж слова, тому при діловому спілкуванні не треба жестикулюватти і користуватися посмішкою і мімікою;

г) Невербальні засоби комунікації (посмішка, погляд, жести, міміка, інтонація) справляють втричі сильніший вплив, ніж слова, тому при діловому спілкуванні треба розмовляти з підвищеною інтонацією.

30. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) Прийом відвідувачів краще вести літературною мовою, якою розмовляє присутній, не вживаючи професіоналізмів, діалектизмів і жарґонізмів;

б) Прийом відвідувачів треба вести тільки державною мовою;

в) Прийом відвідувачів треба вести державною мовою з використанням професіоналізмів, діалектизмів і жарґонізмів;

г) Прийом відвідувачів треба вести на тому територіальному діалекті, яким розмовляє вільшість відвідувачів.

Завдання 2. Перекладіть текст. Зверніть увагу на стиль, до якого він належить, і специфіку відповідних мовних засобів.

Донецкая областная государственная администрация

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

П Р И К А З

от 18.02.2005 № 8

г.Донецк

О выпуске слушателей

І. Осуществить выпуск слушателей, которые согласно плана-графика, утвержденного распоряжением председателя облгосадминистрации от 26.01.2005 г. №29, повышали деловую квалификацию по профессиональной программе, и выдать удостоверения установленного образца:

1.1.Сельским головам, которые прошли неполный курс обучения по профессиональной программе с 14 по 18 февраля 2005 года:

1. Забитчуку Виктору Васильевичу Прохоровский с/с, Волновахский р-н

2. Любарцеву Александру Анатольевичу Хлебодаровский с/с

1.2.Специалистам отделов аппарата и управлений облгосадминистрации, которые прошли неполный курс обучения по программе тематического постоянно действующего семинара “Компьютерные технологии в управленческой деятельности” с 14 по 28 февраля 2004 года и с 14 по 18 февраля 2005 года:

1. Овчаренко Александру Александровичу главному специалисту управления по вопросам деятельности правоохранительных органов, оборон-ной и мобилизационной работы облгосадминистрации

2. Пятаковой Екатерине Федоровне начальнику административно-хозяйственного Донецкого областного центра по начислению и выплатам пенсий и пособий главного управления труда и социальной защиты населения облгосадминистрации

3. Птущенко Любови Ивановне главному специалисту отдела информации Донецкого областного центра по начислению и выплатам пенсий и пособий главного управления труда и социальной защиты населения облгосадминистрации

4. Силке Наталье Михайловне главному специалисту отдела экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности управления по делам печати и информации облгосадми-нистрации

5. Сологуб Алле Алимовне ведущему специалисту отдела энергообеспе-чения населения главного управления сельского хозяйства и продовольствия облгосадминистрации

Директор В.В.Лыков

Согласовано:

Заместитель директора

по учебной работе В.Л.Лепская

Булатова Т.В.

Бучко Л.Г.

Шаборонин С.В.

Завдання 3.Відредагуйте документ відповідно до чинних вимог. Виправте орфографічні помилки. Складіть правильний варіант, додавши, де потрібно, відсутні реквізити.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ

голови обласної державної адміністрації

від 30.10.03 № 584

м. Черкаси

Про затвердження Інструкції

у веденні діловодства

З ціллю впорядкування проходження і розгляду службової кореспонденції, дотримання вимог для підготовки документів, зміцнення виконавської дисципліни у облдержадміністрації:

1. Затвердити Інструкцію з ведення діловодства у Черкаській облдержадміністрації (додається).

2. Заступникам голови облдержадміністрації, начальникам відділів і управлінь облдержадміністрації забеспечити дотримання Інструкції працівникам облдержадміністрації:

2.1. Привести діловодство до відповідності з Інструкцієй.

2.2. Забеспечити обов’язкове вивчення Інструкції усіма працівниками.

3. Райдержадміністраціям та виконавським органам самоврядування розробити аналогічні Інструкції ведення діловодства та затвердити їх не пізніше 1 грудня 2003 р.

4. Вважати за таке, що втратило чинність, вирішення виконкому обласної ради народних депутатів від 25.01.01 № 14 „Про затвердження інструкції ведення діловодства в виконкомах міських, районних, селищних, сільських рад народних депутатів”.

5. Контроль щодо виконання розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В.І.Коновалюка.

Голова обласної

держадміністрації підпис

ВАРІАНТ 9

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.