Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
украинский / КОНТРОЛЬН__ 3 курс 1 сем.).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
451.07 Кб
Скачать

Вимоги і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Контрольна робота обирається за кінцевою цифрою залікової книжки. У кожній роботі пропонується три завдання, які перевіряють рівень ознайомлення з теоретичними матеріалами при відповіді на питання тестів (перше завдання), уміння редагувати документи (друге завдання) і перекладати тексти професійного спрямування (третє завдання). Зарахованою вважається робота, у кожному завданні якої нараховується не більше десяти помилок (або неправильних відповідей) Зарахована контрольна робота є допуском для виконання залікової роботи наприкінці семестру.

Титульний лист контрольної роботи оформляється традиційно з обов’язковими відомостями про дисципліну, виконавця (прізвище та ініціали, група, номер залікової книжки, номер варіанту контрольної роботи) і викладача (прізвище з ініціалами, науковий ступінь, посада).

Перед виконанням першого самостійного завдання (воно виконується «для себе» і не пересилається викладачеві, ознайомлюючи студента з майбутніми тестами на заліку) необхідно прочитати зазначений теоретичний розділ матеріалів, викладених у посібнику «Українська мова у професійному спілкуванні» (див.: Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. – К.: Центр навчальної літератури. 2010 (або 2008, 2006). – 592 с.), та вибірково з додатковими матеріалами, рекомендованими у «Списку літератури»).

При виконанні тестових завдань слід враховувати наступне:

Кожне тестове завдання пропонує чотири варіанти відповіді. Правильною вважається лише одна, у якій всі визначення, слова або словосполучення не мають жодної двозначності і помилки.

Зразок оформлення відповідей:

1 а

2 в

3 г…

Перед виконанням другого (редагування) і третього завдань (переклад) бажано ознайомитися з усіма матеріалами, викладеними до практичних занять стартового модуля, викладеними на відповідних сайтах електронної пошти, а також насторінках зазначеного в літературіпосібнику, особливо з таблицями № 7 – 13 (стор. 171–185), де йдеться про особливості оформлення документів та графічної, фонетичної, граматичної і лексичної систем української мови). Останнє допоможе уникнути типових помилок при перекладі і редагуванні професійних текстів.

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові завдання.

1. Позначте рядок, де всі прізвища пишуться з е:

а) ...горов, С...м...нов., Гуля...в, Д...м...нтьєв;

б) Огі...нко, Б...стуж...в, В...р…вкін, ...жов;

в) В...с...ловський, М...льник, Н...года, Коч...рга;

г) Горд...єв, Д...ржавін, Н...красов, Б…ляєв.

2. Позначте рядок з правильними варіантами написання прикметників:

а) гаагзький, віденський, вишче, нишче;

б) гаазький, венський, вижче, нижче;

в) газький, віденьський, вище, нище;

г) гаазький, віденський, вище, нижче.

3. Позначте рядок з правильними варіантами розстановки розділових знаків у реченні:

а) З плавнів знявся білий туман; сивими хмарами покотився по тихому Дунаю, покриваючи блакитні гори, заступаючи світло сонця (М.Коцюбинський);

б) Ох зійди, моя зірко лагідна! (Л.Українка);

в) Нічого не видно, нічого не чуть – крім вітру бушуючого (М.Вовчок);

г) “Ніщо так не красить людину, як натхнення” – подумала Ярослава (О.Гончар).

4. Виберіть найбільш точний варіант відповіді:

а) Варіанти назви Угорщина і Венгрія в українській і російській мовах з’явилися під впливом польськ. Węgry;

б) Варіанти назви Угорщина і Венгрія в українській і російській мовах з’явилися під впливом угорської і європейської традицій;

в) Варіанти назви Угорщина і Венгрія в українській і російській мовах з’явилися під впливом слов’янської і угорської традицій;

г) Варіанти назви Угорщина і Венгрія в українській і російській мовах з’явилися під впливом слов’янської і європейської традицій (давньоруськ. Угре; нім. Ungarn; польськ. Węgry).

5. Виберіть рядок з правильними варіантами передачі російських форм власних назв Мукачево, Доньев, Горловка, Днепропетровск, Таисия, Вена:

а) Мукачево, Доньєв, Горлівка, Дніпропетровськ, Таісія, Відень;

б) Мукачеве, Дон’єв, Горловка, Дніпропетровськ, Таїсія, Вєна;

в) Мукачеве, Доньєв, Горловка, Дніпропетровськ, Таїсія, Відень;

г) Мукачеве, Дон’єв, Горлsвка, Днепропетровськ, Таїсія, Відень.

6. Позначте рядок, де всі варіанти написання букв і, и в основах слів є правильними.

а) Борисполь, позиція, субсидія, сертіфікат;

б) Бориспіль, позиція, субсидія, сертифікат;

в) Бориспіль, позиція, субсідія, сертифікат;

г) Боріспіль, позиція, субсидія, сертифікат.

7. Позначте рядок, у якому всі словосполучення з частками написані правильно:

а) ніколи не знаєш, ні в якому разі, зробив би сьогодні, казна-куди;

б) не рішучий крок, у будь-яку хвилину, невідома людина, несміливий погляд;

в) зроби ж гарно, хтось почує, немовби-то, таки-умів;

г) незнайомий твір, ні холодно ні жарко, кудись побіг, бозна що.

8. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з м’яким знаком:

а) він…єтка, ател…є, біл…йон, Нел…сон;

б) Ал…яска, кан…йон, рел…єф, н…юанс;

в) магістрал…, бракон…єр, метал…, марсел…єза;

г) дел…фін, Гот…є, Рафаел…, катафал…к.

9. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-:

а) (з,с)кинути, (з,с)нести, ро(з,с)христаний, (з,с)чистили;

б) (з,с)писати, (з,с)чорнілий, ро(з,с)повіли, (з,с)дерли;

в) (з,с)фабрикувати, ро(з,с)сипали, (з,с)шили, (з,с)ціпити;

г) (з,с)казати, (з,с)хвалити, (з,с)формувати, (з,с)клеїти.

10. Позначте рядок з правильними варіантами наголосу:

а) гр`ошей, грішм`и, дзвон`ить, ді`алог;

б) гр`ошей, добов`ий, дзв`онить, докум`ент;

в) грош`ей, грішм`и, дзвон`ить, ді`алог;

г) гл`ибоко, добов`ий, док`умент, допізн`а.

11. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з апострофом:

а) ал…янс, мал…ярія, конферанс…є, Н…ютон;

б) д…юна, метал…, бул…йон, ма…йор;

в) іл…юзорний, Рафаел…, ад…ю, асфал…т;

г) кон…юнктивіт, Руж…є, ін…єкція, Фур…є.

12. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

а) розріс…я, вихован...ий, бездоган…ість, орлин...ий;

б) юн...й, юн...ат, пі...вікна, щоден...ик;

в) бе...зубий, підвікон...я, л...ють, ван...а;

г) чавун...й, перед...ень, солом’ян...ий, воз…єднан...ий.

13. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання словосполучень є правильними:

а) виборна посада, виділяти функцію, вид на море, виключно для членів кооперативу;

б) виборча посада, відокремлювати функцію, вигляд на море, винятково для членів кооперативу;

в) виборна посада, відокремлювати функцію, вид на море, виключно для членів кооператива;

г) виборча посада, виділяти функцію, вид на море, винятково для членів кооператива.

14. Позначте рядок, у якому всі числівники записані правильно:

а) мільярд, чотирьохтонний, п’ятдесят, вісімнадцять;

б) п’ять, мільон, одиннадцять, пятьома;

в) двадцяти п’яти тисячний, сімь, кілька сот, півтори;

г) кільканадцять, шістма, стотисячний, десяток.

15. Позначте речення з граматичною помилкою:

а) Дозвольте оголосити порядок денний;

б) Пропозицію прошу внести до протоколу;

в) Хочу подякувати учасників круглого столу;

г) Нараду було проведено відповідно до визначеного реґламенту.

16. Позначте фразеологізм – антонім до слова з’явитися:

а) передати куті меду;

б) ніде голки встромити;

в) крізь землю провалитися;

г) встромляти носа.

17. Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс:

в) вузько/діалектний, десяти/разовий, унтер/офіцерський, легко/атлетичний;

б) синьо/жовтий, літературно/художній, м’ясо/молочний, масово/політичний;

в) гіркувато/солоний, дванадцяти/поверховий, навчально/виховний, діалектико/матеріалістичний;

г) дерево/обробний, свіжо/зрубаний, воєнно/стратегічний, червоно/гарячий.

18. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі орудного відмінка однини мають у закінченні літеру е(є):

а) кухар, тротуар, вихор, ячмінь;

б) стиль, майстер, прізвище, чиж;

в) перпендикуляр, рій, плече, слюсар;

г) калач, кущ, кобзар, слухач.

19. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) пр`иятель, пр`остий, дослідна дільниця, додержуватися дисципліни;

б) при`ятель, прост`ий, дослідна ділянка, додержувати дисципліни;

в) при`ятель, прост`ий, дослідна ділянка, додержуватися дисципліни;

г) пр`иятель, пр`остий, дослідна ділянка, додержувати дисципліни.

20. Виберіть правильний варіант характеристики промови:

а) Промова – це непідготовлений виступ, що народжується під час мітинґу;

б) Промова – це підготовлений заздалегідь виступ у межах наукового стилю;

в) Промова – це усний підготовлений виступ з інформацією, яка має вплинути на розум, почуття й волю слухачів;

г) Промова й доповідь – це синоніми.

21. Позначте варіант, який, на вашу думку, є неправильним:

а) На дискусії обговорюються спірні питання, тому тут треба добирати арґументи, які б не відхилялися від теми і свідчили на користь саме вашої позиції;

б) При дискусії намагайтеся “обійти” ті питання, де ви нічого не можете довести;

в) При дискусії поступіться опонентові тим, чим можна поступитися, акцентуючи на спільних позиціях;

г) При дискусії не поступайтеся жодним принципом. Намагайтеся обов’язково переконати опонента в тому, що всі Ваші позиції є правильними.

22. Виберіть найбільш прийнятні рекомендації щодо проведення прес-конференції:

а) На прес-конференції основним елементом є доповідь, яка програмує подальші запитання й зумовлює відповіді;

б) На прес-конференції основним елементом є дискусія;

в) На прес-конференції основним елементом є запитання й відповіді;

г) На прес-конференції основним елементом є спілкування за круглим столом з тими, хто залишився після її проведення.

23. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) Походження місяценазви січень пов’язане з господарською діяльністю: саме у цьому місяці сікли деревину для розчищення лісних ділянок під майбутні посіви;

б) Походження місяценазви січень пов’язане з уявленням про те, що саме цей місяць поділяє роки;

в) Походження місяценазви січень пов’язане з січневими морозами;

г) Походження місяценазви січень пов’язане з господарською діяльнгістю: саме у цьому місяці сікли коноплі.

24. Виберіть найбільш точний варіант відповіді:

а) Варіанти назви Угорщина і Венгрія в українській і російській мовах з’явилися під впливом угорської і європейської традицій;

б) Варіанти назви Угорщина і Венгрія в українській і російській мовах з’явилися під впливом слов’янської і угорської традицій;

в) Варіанти назви Угорщина і Венгрія в українській і російській мовах з’явилися під впливом слов’янської і європейської традицій (давньоруськ. Угре; нім. Ungarn; польськ. Węgry);

г) в) Варіанти назви Угорщина і Венгрія в українській і російській мовах з’явилися під впливом польськ. Węgry.

25. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) моя автобіографія, навч`ання, один`адцять, сім кілограмів;

б) моя біографія, навчанн`я, од`инадцять, сім кілограм;

в) автобіографія, навчанн`я, од`инадцять, сім кілограмів;

г) автобіографія, навч`ання, один`адцять, сім кілограмів.

26. Позначте рядок, де всі варіанти наголосу є правильними:

а) сер`едина, ст`арий, стол`яр, ц`ентнер;

б) серед`ина, стар`ий, ст`оляр, центн`ер;

в) сер`едина, стар`ий, ст`оляр, ц`ентнер;

а) сер`едина, ст`арий, ст`оляр, ц`ентнер.

27. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) писати шариковою ручкою, встати о сьомій годині ранку, некр`олог, н`ести;

б) писати шариковою ручкою, встати о сьомій годині ранку, некрол`ог, нест`и;

в) писати кульковою ручкою, встати о сьомій годині ранку, некрол`ог, нест`и;

г) писати кульковою ручкою, встати у сім годин ранку, некр`олог, нест`и.

28. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) нов`ий, п`ерепис, екзаменаційний квиток, відпочивати восени;

б) нов`ий, пер`епис, екзаменаційний білет, відпочивати восени;

в) н`овий, п`ерепис, екзаменаційний квиток, відпочивати осінню;

г) н`овий, пер`епис, екзаменаційний білет, відпочивати осінню.

29. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) р`ешето, різк`ий, додержувати класифікації, виборча ділянка;

б) решет`о, р`ізкий, додержуватися класифікації, виборча дільниця;

в) р`ешето, різк`ий, додержуватися класифікації, виборча дільниця;

г) р`ешето, різк`ий, додержуватися класіфікації, виборна дільниця.

30. Виберіть правильний варіант відповіді щодо правил користування телефоном:

а) При прийомі відвідувачів телефони мають бути відімкнені або переключені на секретаря;

б) При прийомі відвідувачів проблеми треба вирішувати зразу, тому телефон не можна вимикати;

в) При прийомі відвідувачів користування телефонами здійснюється в обмеженому режимі;

г) При прийомі відвідувачів треба користуватися тільки мобільним телефоном.

Завдання 2. Перекладіть уривок з тексту документа, враховуючи контекстуальне значення термінів.

Статья 3.

Деятельность городского совета строится на принципах:

– народовластия;

– законности;

– гласности;

– коллегиальности;

– сочетания местных и государственных интересов;

– выборности;

– правовой, организационной и материально-финансовой самостоятельности в пределах полномочий, определенных Законом Украины “О местном самоуправлении в Украине” и другими законами;

– подотчетности и ответственности перед территориальными громадами его органов и должностных лиц;

– государственной поддержки и гарантии местного спмоуправления.

Городской совет и создаваемые им органы и должностные лица систематически, но не менее одного раза в год, информируют население о выполнении программ социально-экономического развития, местного бюджета и по другим вопросам местного значения, отчитываются перед территориальной громадой о своей деятельности как непосредственно, так и через печать, телевидение и радио… .

Статья 7. Взаимоотношения депутатов с советом, в состав которого его избрали, и его органами.

Депутат местного совета обязан принимать участие в работе совета, постоянных комисий и других его органов, в состав которых он входит, всесторонне содействовать выполнению их решений, выполнять поручения совета и его органов.

Статья 8. Изменение статуса или прекращение полномочий депутата в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве.

Статус депутата меняется в соответствии с изменениями статуса совета, в который его избрали, а также в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве соответствующей территории.

Завдання 3. Складіть текст короткого вітального виступу, присвяченого ювілею підприємства (організації), який би містив оцінку роботи, описання досягнень і завдань.

87

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.