Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
украинский / КОНТРОЛЬН__ 3 курс 1 сем.).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
451.07 Кб
Скачать

Вимоги і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Контрольна робота обирається за кінцевою цифрою залікової книжки. У кожній роботі пропонується три завдання, які перевіряють рівень ознайомлення з теоретичними матеріалами при відповіді на питання тестів (перше завдання), уміння редагувати документи (друге завдання) і перекладати тексти професійного спрямування (третє завдання). Зарахованою вважається робота, у кожному завданні якої нараховується не більше десяти помилок (або неправильних відповідей) Зарахована контрольна робота є допуском для виконання залікової роботи наприкінці семестру.

Титульний лист контрольної роботи оформляється традиційно з обов’язковими відомостями про дисципліну, виконавця (прізвище та ініціали, група, номер залікової книжки, номер варіанту контрольної роботи) і викладача (прізвище з ініціалами, науковий ступінь, посада).

Перед виконанням першого самостійного завдання (воно виконується «для себе» і не пересилається викладачеві, ознайомлюючи студента з майбутніми тестами на заліку) необхідно прочитати зазначений теоретичний розділ матеріалів, викладених у посібнику «Українська мова у професійному спілкуванні» (див.: Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. – К.: Центр навчальної літератури. 2010 (або 2008, 2006). – 592 с.), та вибірково з додатковими матеріалами, рекомендованими у «Списку літератури»).

При виконанні тестових завдань слід враховувати наступне:

Кожне тестове завдання пропонує чотири варіанти відповіді. Правильною вважається лише одна, у якій всі визначення, слова або словосполучення не мають жодної двозначності і помилки.

Зразок оформлення відповідей:

1 а

2 в

3 г…

Перед виконанням другого (редагування) і третього завдань (переклад) бажано ознайомитися з усіма матеріалами, викладеними до практичних занять стартового модуля, викладеними на відповідних сайтах електронної пошти, а також насторінках зазначеного в літературіпосібнику, особливо з таблицями № 7 – 13 (стор. 171–185), де йдеться про особливості оформлення документів та графічної, фонетичної, граматичної і лексичної систем української мови). Останнє допоможе уникнути типових помилок при перекладі і редагуванні професійних текстів.

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові завдання

1. Виберіть правильну модель поведінки при спілкуванні за допопогою телефону:

а) Ділова телефонна розмова дозволяє вирішувати швидко всі справи, які накопичилися;

б) Краще перетворити ділову розмову в звичайний побутовий діалог;

в) При діловій телефонній розмові спочатку треба викладати найважливіші справи;

г) При діловій телефонній розмові спочатку треба поцікавитися здоров’ям співбесідника, його сімейними проблемами, а потім поступово переходити від нескладних до найважливіших справ.

2. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) На другому етапі підготовки до лекції треба зосередити увагу на зовнішньому ефекті і власному зовнішньому вигляді;

б) На другому етапі підготовки до лекції треба готувати текст до усного виступу, підбираючи найбільш просту, вразливу й зрозумілу інформацію, вибираючи тон, жести, міміку тощо;

в) Другий етап підготовки до виступу – розширення й ускладнення інформації, викладеної у тезах;

г) На другому етапі підготовки до лекції треба відшліфовувати письмовий варіант тексту;

3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

а) (г, ґ)азда, (г, ґ)азета; (Г, Ґ)аїті, (г, ґ)ай;

б) (г, ґ)ринджоли; (Г, Ґ)ала(г, ґ)ан; (Г, Ґ)удзь, (г, ґ)ава;

в) (г, ґ)айворон; (г, ґ)рунт, (г, ґ)айка; (г, ґ)ектар;

г) (г, ґ)ерцо(г, ґ), лозун(г, ґ), (г, ґ)алактика, ран(г, ґ).

4. Позначте рядок, де всі варіанти сучасного узвичаєного написання назв населених пунктів у Криму (укр. Черноморське, Червоноє, Победне, Ластівчине гніздо; рос. Черноморское, Красное, Победное, Ласточкино Гнездо) були б правильними:

а) Чорноморське, Красне, Побєдне, Ласточкине Гніздо;

б) Черноморське, Червоноє, Победне, Ластівчине Гніздо;

в) Чорноморськоє, Красноє, Побєдноє, Ласточкино Гніздо;

г) Черноморське, Червоне, Переможне, Ласточкине гніздо.

5. Позначте рядок, де перенос частин слів є вірним:

а) відз/нака, кі/нець, ае/ропорт, Лук’/янівка;

б) УкрДупробуд, ака/де/мія, бур’/ян, око/ли/ця;

в) кіл/ьце, марі/я, о/ліве/ць, семиг/ранний;

г) Ка/мАЗ, ни/зь/кий, п’я/тсот, будь-я/кому.

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

а) (г, ґ)рунт, (г, ґ)анок; (г, ґ)уля, (г, ґ)ава;

б) (г, ґ)асити; (г, ґ)удзик; (г, ґ)ерб; (г, ґ)олова;

в) (г, ґ)оловний; (г, ґ)азда, (г, ґ)авана; (г, ґ)авань;

г) (г, ґ) аздиня; (г, ґ)аврило; (г, ґ)адати, (г, ґ)аз.

7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з йо:

а) ра...он, с...огодні, ...ого, д...оготь;

б) міль...он, заво...овник, Вороб...ов, ...окнути;

в) кур..оз, тр...ох, Лун...ов, с...омий;

г) сер...озний, л...он, Ковал...ов, ц...ого.

8. Позначте рядок, де всі слова мають правильні варіанти наголосу:

а) б`удемо, бюлет`ень, валов`ий, везт`и;

б) буд`емо, б`юлетень, в`аловий, в`езти;

в) буд`емо, бюлет`ень, в`аловий, в`езти;

г) б`удемо, б`юлетень, в`аловий, везт`и;

9. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:

а) ідеш…, повір…, облич…, сім…;

б) щиріс…т…, ніч…, десят…, каєт…ся;

в) піч…, любов…, д…ня, тюр…ма, сяд…те;

г) низ…ко, дон…чин, Парас…чин, читаєш… .

10. Позначте рядок, у якому усі слова іншомовного походження пишуться з апострофом:

а) кон...юнктура, р...юкзак, п...єдестал, об...єкт;

б) Барб...є, комп...ютер, грав...юра, фур...є;

в) к...ювет, Монтеск....є, руж....є, б...язь;

г) Х...юстон, миш...як, прем...єр, ад...ютант.

11. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження відбувається подвоєння:

а) сум…а, стак...ато, бон…а, ап...ерцепція;

б) брут...о, ім...іграція, Марок…о, гол…андський;

в) барок...о, ман...ий, ір...аціональний, Рус...о;

г) бел...адона, грип..., Мюл...р, ват... .

12. Виберіть рядок, де всі варіанти написання словосполучень є правильними:

а) виборчий бюллет`ень, виділяти речення, зовнішній вигляд, виняткове значення;

б) виборний б`юлетень, виділяти речення, зовнішній вид, виключне значення;

в) виборчий б`юлетень, виділяти речення, зовнішній вид, виключне значення;

г) виборчий бюлет`ень, відокремлювати речення, зовнішній вигляд, виняткове значення.

13. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо:

а) в/досвіта, за/молоду, без/вісті, в/затишку;

б) по/черзі, що/вечора, по/сусідству, як/раз;

в) без/сумніву, по/малу, у/ранці, раз/у/раз;

г) до/вподоби, з/переляку, до/краю, день/у/день.

14. Позначте рядок, де всі слова мають правильні варіанти наголосу::

а) д`ошка, експ`ерт, завд`ання, зокр`ема;

б) глибок`о, добов`ий, зарплатн`я, допізн`а;

в) дошк`а, експ`ерт, завд`ання, зокрем`а;

г) дошк`а, `експерт, завданн`я, зарпл`ата.

15. Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс:

а) чий/небудь, де/хто, де/чий/сь, будь/чий;

б) що/небудь, який/небудь, казна/хто, хтозна/який;

в) казна/при/чому, хто/небудь, будь/на/кому, аби/хто;

г) де/котрий, хто/сь, будь/з/ким, казна/що.

16. Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого слід поставити тире:

а) Переконатися пора (?) зробивши зло, не жди добра (Д.Білоус);

б) Одним заспокоюю себе (?) у мене ще все попереду (В.Канівець);

в) Добре сказано Сенекою (?) жорстокість народжується з посередності й слабкості (Є.Гуцало);

г) У товаристві лад (?) усяк тому радіє (Л.Глібов).

17. Позначте синонім до російського фразеологізма втирать очки:

а) заплющувати очі;

б) втирати окуляри;

в) замилювати очі;

г) замазувати очі.

18. Позначте рядок, у якому прийменники пишуться через дефіс:

а) з/за, з/перед, на/в/коло, за/для;

б) з/поза, із/за, з/проміж, з/над;

в) за/мість, о/крім, під/час, в/про/довж;

г) під/кінець, що/до, у/разі, по/за.

19. Позначте рядок, де в закінченнях усіх дієслів пишеться -у- (-ю-):

а) співа…ть, мож…ть, бор…ться, вивча…ть;

б) знаход…ть, одяга…ть, сид…ть, лет…ть;

в) чу…ть, терпл…ть, працю…ть, мрі…ть;

г) брод…ть, усміха…ться, любл…ть, шкод…ть.

20. Позначте, у якому рядку всі слова в корені слова пишуться з и:

а) прост…рати, к…дати, д…тина, зг…нати;

б) бр…знути, б…р…за, п…л…на, др…жати;

в) м…нулий, дж…р…ло, кр…ниця, п…ріг;

г) кр…шити, віт…р, с…л…зень, бл…щати.

21. Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі:

а) студен...ський, щас...ливий, радіс....ний, чес...ний;

б) роз...тилався, пес....ливо, шубовс....нуло, облес...ливий;

в) студен...ство, скатер...ка, не шелес...не, турис...ького;

г) під’їз...ний, чес...ний, пристрас...ний, облас...ний.

22. Позначте рядок, де всі варіанти написання власних назв є правильними.

а) Васильєвич, Геннадійович, Лук’янівна, Трохимівна, шановний Тимофіє Пилиповичу, шановна Інно Дмитрівно, шановний пане директоре;

б) Васильович, Геннадійович, Лук’янівна, Трохимівна, шановний Тимофію Пилиповичу, шановна Інно Дмитрівно, шановний пане директоре Іване Петровичу;

в) Васильович, Геннадійович, Лук’янівна, Трохимівна, шановний Тимофію Пилиповичу, шановна Інно Дмитрівно, шановний пане директоре;

г) Васильович, Генадійович, Лук’янівна, Трофимівна, шановний Тимофіє Пилиповичу, шановна Інно Дмитрівно, шановний пане директоре.

23. Позначте рядок, у якому всі словосполучення написані правильно:

в) поскакав би хутко; піди ж туди; умів-таки; кімната не провітрена;

б) колись приїдемо; не риба, не м’ясо; у цей день; не знаний край;

в) ніщо не загрожує; на вокзалі; якось незручно; не провітрена кімната;

г) таки-умів, будь-коли згадуємо, немов би сьогодні.

24. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) Назва травень пов’язана з періодом травопілля;

б) Назва травень пов’язана з першою появою трави;

в) Назва травень пов’язана з періодом збирання лікарських трав, що мають саме у цей час цілющі властивості;

г) Назва травень пов’язана з періодом весняних язичницьких дійств просто неба.

25. Виберіть найбільш точний варіант відповіді:

а) Варіанти назви Відень і Вєна в українській і російській мовах з’явилися під впливом європейської традицій (нім. Wien; іт., англ. Vienna);

б) Варіанти назви Відень і Вєна – це фонетичні варіанти з української і російської мов;

в) Варіанти назви Відень і Вєна в українській і російській мовах з’явилися під впливом слов’янської (від польськ. Wiedeń) і європейської традицій (нім. Wien; іт., англ. Vienna);

г) Варіанти назви Відень і Вєна – це фонетичні варіанти однієї назви в межах української мови.

26. Позначте рядок, де всі варіанти наголосу є правильними:

а) гл`ибоко, доб`овий, док`умент, допізн`а;

б) глибок`о, добов`ий, докум`ент, доп`ізна;

в) глиб`око, добов`ий, докум`ент, доп`ізна;

г) гл`ибоко, добов`ий, док`умент, допізн`а.

27. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) домашня адреса, особистий приклад, мої відношення з другом, їдк`ий;

б) домашня адреса, особистий приклад, мої стосунки з другом, їдк`ий;

в) домашня адреса, особовий приклад, мої відносини з другом, їдк`ий;

г) домашній адрес, особливий приклад, мої стосунки з другом, `їдкий.

28. Позначте рядок, де всі варіанти наголосу є правильними:

а) катал`ог, кв`артал, контракт`овий, котр`ий;

б) катал`ог, кварт`ал, контракт`овий, котр`ий;

в) катал`ог, кварт`ал, контр`актовий, к`отрий;

г) катал`ог, кварт`ал, контрактов`ий, к`отрий.

29. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) розбр`ат, розв`ідка, дружний колектив, задача з математики;

б) р`озбрат, р`озвідка, дружний колектив, задача з математики;

в) р`озбрат, р`озвідка, дружній колектив, завдання з математики;

г) р`озбрат, р`озвідка, дружний колектив, завдання з математики.

30. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) Не треба перетворювати прийом відвідувачів на бюрократичний акт з попереднім записом.;

б) До прийому треба готуватися заздалегідь, познайомившись із суттю проблем, викладених відвідувачами при попередньому записі;

в) На прийомі відвідувачів треба реагувати на проблему зразу ж і вирішувати її;

г) Прийом відвідувачів краще вести через секретарку шляхом її ознайомлення з проблемою у письмовому вигляді, а через деякий час повідомити відвідувачу про результати.

Завдання 2. Перекладіть текст.

Завдання 3.Відредагуйте документ відповідно до чинних вимог. Виправте орфографічні помилки. Складіть правильний варіант, додавши, де потрібно, відсутні реквізити. Прокоментуйте, які фонетичні, граматичні або лексичні особливості не враховувались у поданих документах.

Стаття 7. Взаємовідношення депутатов з радой народних депутатів, до якої його обрано, та її органами.

Депутат місцевой ради народних депутатів зобов’язаний приймати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанію їх рішень, виконувати доручення ради та її органів.

Стаття 8. Зміна статуса або припинення повноважень депутату у зв’язку із змінами в адміністративно-территоріальному поділі.

Статус депутату змінюється згідно до зміни статуса ради, до якої його обрано, у зв’язку із змінами в адміністративно-территоріальному поділі відповідної территорії.

ВАРІАНТ 8

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.