Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
украинский / КОНТРОЛЬН__ 3 курс 1 сем.).doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
451.07 Кб
Скачать

Вимоги і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

Контрольна робота обирається за кінцевою цифрою залікової книжки. У кожній роботі пропонується три завдання, які перевіряють рівень ознайомлення з теоретичними матеріалами при відповіді на питання тестів (перше завдання), уміння редагувати документи (друге завдання) і перекладати тексти професійного спрямування (третє завдання). Зарахованою вважається робота, у кожному завданні якої нараховується не більше десяти помилок (або неправильних відповідей) Зарахована контрольна робота є допуском для виконання залікової роботи наприкінці семестру.

Титульний лист контрольної роботи оформляється традиційно з обов’язковими відомостями про дисципліну, виконавця (прізвище та ініціали, група, номер залікової книжки, номер варіанту контрольної роботи) і викладача (прізвище з ініціалами, науковий ступінь, посада).

Перед виконанням першого самостійного завдання (воно виконується «для себе» і не пересилається викладачеві, ознайомлюючи студента з майбутніми тестами на заліку) необхідно прочитати зазначений теоретичний розділ матеріалів, викладених у посібнику «Українська мова у професійному спілкуванні» (див.: Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. – К.: Центр навчальної літератури. 2010 (або 2008, 2006). – 592 с.), та вибірково з додатковими матеріалами, рекомендованими у «Списку літератури»).

При виконанні тестових завдань слід враховувати наступне:

Кожне тестове завдання пропонує чотири варіанти відповіді. Правильною вважається лише одна, у якій всі визначення, слова або словосполучення не мають жодної двозначності і помилки.

Зразок оформлення відповідей:

1 а

2 в

3 г…

Перед виконанням другого (редагування) і третього завдань (переклад) бажано ознайомитися з усіма матеріалами, викладеними до практичних занять стартового модуля, викладеними на відповідних сайтах електронної пошти, а також насторінках зазначеного в літературіпосібнику, особливо з таблицями № 7 – 13 (стор. 171–185), де йдеться про особливості оформлення документів та графічної, фонетичної, граматичної і лексичної систем української мови). Останнє допоможе уникнути типових помилок при перекладі і редагуванні професійних текстів.

Завдання 1. Дайте правильну відповідь на тестові завдання.

1. Позначте рядок, де всі слова мають правильні варіанти наголосу:

а) катал`ог, кв`артал, контракт`овий, котр`ий;

б) катал`ог, кварт`ал, контракт`овий, котр`ий;

в) катал`ог, кварт`ал, контр`актовий, к`отрий;

г) кат`алог, кварт`ал, контрактов`ий, к`отрий.

2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:

а) стан..., цвірін....чати, цвірін...кав, цвір...кун;

б) ріж...те, вісім...десят, річ...ка, повір...;

в) шіст...сот, промін...чик, промін..., велетен...с...кі;

г) десят..., велетен..., пал...цями, учител...с...кий.

3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

а) бур...як, зв...язок, м…який, торф...яний;

б) черв…як, солов...їний, пів…юрти, з…їзд;

в) зв...язок, без…язикий, кон…юнктура, присв…ята;

г) брукв…яний, бур…ян, роз…їзд, роз…ярений.

4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

а) Іл…я, козач…ина, від…ати, осін…ій;

б) щоден…ий, туман…ий, неждан…ий, зніс…я;

в) невблаган…ий, шален…ий, огнен…ий, непрохан…о;

г) оновлен…ий, пісен…ий, туман…о, пів…ікна.

5. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з м’яким знаком:

а) порт...єра, Н...ютон, міл...йон, асфал...т;

б) Гот…є, н...юанс, магістрал..., рел...єф;

в) філ...м, бул...йон, зал...п, Нел...сон, він...єтка;

г) іл...юзія, шприц..., Булон..., ад...ю.

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом пре-:

а) пр…старий, пр…балтійський, пр…гощати, п…р…дача;

б) пр…краси, пр…красно, пр…святити, пр…хитрий;

в) пр…стол, пр…стиж, пр…подобний, пр…гарний;

г) пр…мудрий, пр…звище, пр…бережний, пр…чистий.

7. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

а) аби/то, хтозна/як, пліч/о/пліч, сяк/так;

б) десь/то, по/іншому, по/де/куди, звечора;

в) що/ночі, до/сих/пір, з/ліва, як/найдужче;

г) на/світанку, під/боком, по/українськи, як/не/як.

8. Позначте рядок з граматичною помилкою:

а) Інформацію про надходження нових товарів можна отримати у консультативно-довідковому бюро;

б) Розпочинається сезонний ярмарок у Сорочинцях;

в) Пропозиції покупців буде обов’язково передано виробникам;

г) У неділю установа не працює.

9. Позначте рядок, у якому всі іменники пишуться разом:

а) вербо/ліз, авто/школа, Ново/російськ, полу/мисок;

б) чорно/зем, магнітолог/астроном, Свят/вечір, лісо/степ;

в) світло/водо/лікування, напів/сон, норд/вест, міні/футбол;

г) вело/трек, гори/цвіт, блок/система, екс/чемпіон.

10. Позначте речення, у якому перед словом як ставиться кома:

а) Мелашка була потрібна в господі (?) як робітниця (І.Нечуй-Левицький);

б) Дівчина сяяла (?) як кущ калини (І.Нечуй-Левицький);

в) Усі дівчата (?) як дівчата;

г) Промені (?) як вії сонячних очей (П.Тичина).

11. Позначте рядок, у якому від усіх іменників утворюються прикметники з суфіксом -зьк-:

а) німець, Тернопіль, брат, Запоріжжя;

б) Полісся, Яффа, боягуз, товариш;

в) Париж, Ладога, острог, Рига;

г) Ніцца, убогий, студент, місто.

12. Позначте, у якому рядку всі слова в корені пишуться з е:

а) вм...рати, підп...рати, сп...рти, в…б...рає;

б) зд...рати, переб...рати, в...с...лка, вм...кати;

в) х…татись, д...р...во, зв...сати, гр...бти, н…сти;

г) ос…ні, б...ру, д...рти, ш...л...стіти.

13. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з літерою и:

а) с...туац..я, Капр..., д...алект...ка, поз...ц...я;

б) реч...тат...в, тр...умф, Соч..., реж...м;

в) математ...ка, д...зель, с...стема, Р...м, ц...стерна;

г) фабр...ка, м…л…тар…ст, Д...дро, х...рург.

14. Позначте рядок, де всі варіанти передачі російських власних назв Григорьев, Шмелёв, Резников, Лазарёнок є правильними.

а) Григорьєв, Шмєльов, Рєзников, Лазарьонок;

б) Григор’єв, Шмєльов, Рєзніков, Лазарьонок;

в) Григор’єв, Шмєльов, Рєзников, Лазарьонок;

г) Григор’єв, Шмельов, Рєзников, Лазаренок.

15. Позначте рядок з правильними варіантами вживання власних назв в родовому або давальному відмінках:

а) імені О.Гончар, заступника Ольги Морозовій, від Прядка Віктора, директорові Олійник Марії Василівні, до міста Білгород-Дністровського;

б) імені О.Гончара, заступника Ольги Морозової, від Прядка Віктора, директорові Олійник Марії Василівні, до міста Білгород-Дністровського;

в) імені О.Гончара, заступника Ольги Морозової, від Прядка Віктора, директорові Олійнику Марії Василівні, до міста Білгород-Дністровський;

г) імені О.Гончара, заступника Ольги Морозової, від Прядко Віктора, директорові Олійник Марії Василівні, до міста Білгорода-Дністровського.

16. Позначте рядок, у якому всі слова з не пишуться разом:

а) не/охайний, не/вільник, не/мов, не/доїдок;

б) не/абиякий, не/шостий, не/так, не/вдалий;

в) не/похитний, не/гайно, не/шкодить, не/доплатити;

г) не/ти, не/можна, не/сьогодні, не/тут.

17. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання словосполучень є правильними:

а) слідуюче питання, наступна робота, первинна організація, писемна людина;

б) у першу чергу визначимо, строк повноважень, за уповноваженням райвиконкому, позбути прав;

в) наступний тиждень, подальша доля, письмовий твір, передусім визначимо;

г) повноважена особа, економічний покажчик, робітнича сила, працівник апарату управління.

18. Позначте рядок з правильними варіантами розстановки розділових знаків у реченні:

а) Весна була тепла – парувала земля, від перших листочків ішов тонкий аромат (П.Панч);

б) Два на два: чотири;

в) Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі – умер на панщині! (Т.Шевченко);

г) Щастя, здоров’я, веселість: все цвіло в тім домі (М.Коцюбинський).

19. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання словосполучень є правильними:

а) стрижень олівця, суровий клімат, авторське свідоцтво, задача держави;

б) сьогодні загострилися проблеми екології, сурова нитка, органічна частина, основним являється образ заступника;

в) суворий режим, мета роботи, любий висновок, свідоцтво особи;

г) особистість режисера є головним елементом спектаклю, ідейний стрижень, статистичний покажчик, позбавити прав.

20. Позначте рядок, де всі варіанти написання власних назв є правильними.

а) Ілліч, Юр’ївна, Дьяков, Мерзликін;

б) Писарев, Дичин, Дьяков, Мерзликін;

б) Писарев, Дичин, Д’яков, Мерзликін;

г) Писарєв, Дічін, Дьяков, Мерзлікін.

21. Виберіть найбільш точний варіант відповіді:

а) Варіанти назви Відень і Вєна в українській і російській мовах з’явилися під впливом європейської традицій (нім. Wien; іт., англ. Vienna);

б) Варіанти назви Відень і Вєна – це фонетичні варіанти з української і російської мов;

в) Варіанти назви Відень і Вєна в українській і російській мовах з’явилися під впливом слов’янської (від польськ. Wiedeń) і європейської традицій (нім. Wien; іт., англ. Vienna);

г) Варіанти назви Відень і Вєна – це фонетичні варіанти однієї назви в межах української мови.

22. Виберіть найбільш точний варіант відповіді:

а) Назва березень пов’язана з господарською діяльністю слов’ян: періодом збирання березового соку й виготовленням дьогтю з березової золи (первинна місяценазва березіль);

б) Назва березень пов’язана з періодом розквітання берез;

в) Назва березень пов’язана з періодом збирання березового соку;

г) Назва березень пов’язана з господарською діяльністю слов’ян: виготовленням березової золи (первинна місяценазва березіль);

23. Позначте рядок, де всі варіанти наголосу є правильними:

а) листоп`ад, літоп`исний, м`аркетинґ, м`енеджмент;

б) лист`опад, літ`описний, марк`етинґ, менеджм`ент;

в) лист`опад, літоп`исний, м`аркетинґ, м`енеджмент.

г) лист`опад, л`ітописний, м`аркетинґ, м`енеджмент.

24. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) на моє прохання, приїхав з Криму, витяг з протоколу, відповідно з наказом;

б) по моїй прозьбі, приїхав з Криму, виписка з протоколу, згідно з наказом;

в) на моє прохання, приїхав з Крима, витяг з протоколу, згідно наказу;

г) на моє прохання, приїхав із Криму, витяг із протоколу, згідно з наказом.

25. Позначте рядок, де всі варіанти наголосу є правильними:

а) п`ишу, під`емо, шовк`овий, щ`ипці;

б) пиш`у, п`ідемо, шовк`овий, щ`ипці;

в) пиш`у, п`ідемо, ш`овковий, щипц`і;

г) пиш`у, п`ідемо, шовков`ий, щипц`і.

26. Виберіть рядок, де всі варіанти вживання слів і словосполучень є правильними:

а) принест`и, пр`иріст, путівки винятково для членів кооперативу, у кінці століття;

б) принест`и, прир`іст, путівки виключно для членів кооперативу, у кінці століття;

в) принест`и, пр`иріст, путівки виключно для членів кооперативу, наприкінці століття;

г) прин`ести, прир`іст, путівки виключно для членів кооперативу, наприкінці століття.

27. Виберіть правильний висновок щодо впливу на аудиторію невербальних засобів комунікації:

а) Невербальні засоби комунікації (посмішка, погляд, жести, міміка, інтонація) справляють втричі сильніший вплив, ніж слова, тому треба якомога більше жестикулювати;

б) Невербальні засоби комунікації (посмішка, погляд, жести, міміка, інтонація) справляють втричі сильніший вплив, ніж слова, тому при діловому спілкуванні треба бути завжди тактовним і обережним щодо надмірного жестикулювання;

в) Невербальні засоби комунікації (посмішка, погляд, жести, міміка, інтонація) справляють втричі сильніший вплив, ніж слова, тому при діловому спілкуванні не треба жестикулюватти і користуватися посмішкою і мімікою;

г) Невербальні засоби комунікації (посмішка, погляд, жести, міміка, інтонація) справляють втричі сильніший вплив, ніж слова, тому при діловому спілкуванні треба розмовляти з підвищеною інтонацією.

28. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) Прийом відвідувачів краще вести літературною мовою, якою розмовляє присутній, не вживаючи професіоналізмів, діалектизмів і жарґонізмів;

б) Прийом відвідувачів треба вести тільки державною мовою;

в) Прийом відвідувачів треба вести державною мовою з використанням професіоналізмів, діалектизмів і жарґонізмів;

г) Прийом відвідувачів треба вести на тому територіальному діалекті, яким розмовляє вільшість відвідувачів.

29. Виберіть правильну модель поведінки при спілкуванні за допопогою телефону:

а) При діловій телефонній розмові треба швидко все сказати, тому темп має бути підвищеним, а вимова емоційна;

б) При діловій телефонній розмові вимова має бути чіткою, повідомлення стислими, але з наявністю пауз, діалог ввічливим без зайвої емоційності і брутальності;

в) При діловій телефонній розмові вимова, поведінка, тон – все залежить від власної посади;

г) При діловій телефонній розмові вимова, поведінка, тон – все залежить від посади співбесідника.

30. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) Третій етап роботи з матеріалами лекції – це її озвучення перед аудиторією і постійне кориґування тексту після кожного виступу;

б) Третій етап роботи з матеріалами лекції – це її озвучення перед аудиторією;

в) Третій етап роботи з матеріалами лекції – це озвучення тексту сам на сам;

в) Третій етап роботи над лекцією – це ознайомлення вузького кола спеціалістів з її текстом.

Завдання 2. Перекладіть текст. Зверніть увагу на стиль, до якого він належить, і специфіку відповідних мовних засобів.

Сегодня с сожалением приходится констатировать, что годы, прошедшие после провозглашения независимости, принесли украинцам, да и россиянам и белорусам тоже, ощутимое снижение уровня жизни, резкий спад в экономике, заметное ослабление нашего оборонного могущества… .

Но, как говорится, факт уже имеет место. Колесо истории движется только вперед, и никому не дано его остановить, тем более – повернуть вспять. Все мы окунулись в реформирование социально-политического и экономического уклада. На протяжении последних восьми лет специалисты, особенно молодежь, осваивают новые социально-экономические условия. им в этих условиях жить и работать.

И я вижу свой долг, долг депутатского корпуса Украины в том, чтобы помочь соотечественникам побыстрее выйти из тупика на путь развития, добиться семейного достатка и благополучия, обрести спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Для этой цели, в частности, мы должны гармонизировать национальные законодательства, что обеспечит становление наших государств и их эффективное сотрудничество, интеграцию наших экономик. В этом нет ничего нового: так действуют Европейский Союз, страны “большой семерки…

З виступу О.Ткаченка на Першій Міжпарламентській конференції «Білорусь, Росія, Україна»

Завдання 3.Складіть сценарій проведення зборів трудового колективу, присвячених підписанню колективного договору (від відкриття зборів до виборів головуючого і оголошення порядку денного).

ВАРІАНТ 4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.