Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UKR_M_za_PROF_SPRYaM_2011_dlya_stud.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Сплатити – що ? кому ? за що ? коли ?

постачання – кого ? чого ? кому ?

Подібні "низки" відмінків ускладнюють сприймання речень.

5) Часто вживані в наукових текстах і документах іфінітивні конструкції. У розпорядчій документації рекомендують вживати дієслова інфінітивної форми (затвердити, зобов′язати, призначити, звільнити, попередити та ін.).

Наказові форми (наказую, пропоную) застосовують лише в першій особі однини і в тих документах, які відображують принцип єдиноначальності.

6) Поширеними є дієприслівникові та дієприкметникові звороти, які вживають з метою стислості висловлювання, точності відтвореної інформації.

Але слід пам’ятати, що не можна передати значення причини, часу, умови дієприслівниковим зворотом. У такому випадку треба вживати складнопідрядні речення часу, умови, причини.

Крім того, дієприслівниковим зворотом слід починати, а не завершувати речення.

7) Особливістю текстів наукового ділового мовлення є переважне вживання непрямої мови, пряму мову вживають тоді, коли потрібно дослівно передати зміст деяких законодавчих актів.

ЗАВДАННЯ 2. Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Запишіть його інформацію у вигляді реферату за темою "Синтаксис професійного мовлення".

Важко уявити професійне мовлення без складних речень, тому що за їх допомогою можна відтворити всю складність взаємозв’язків між фактами, подіями, перерахувати потрібні факти, аргументи, обґрунтувати усі деталі викладу інформації. У науковому стилі переважають складні причинові, часові, наслідкові та інші стосунки. А у діловому стилі здебільшого вживаються підрядні з’ясувальні . означальні, мети та умови.

При побудові складних речень треба дотримуватися таких правил:

а) означальні підрядні речення ставити поряд з тим іменником, до якого вони належать;

б) додаткові підрядні слід вживати поряд із присудком.

Обставинні речення умови, мети й причини розміщують перед головним або після нього залежно від призначення: якщо треба наголосити обставини дії, тоді підрядне речення ставлять попереду, а якщо ж воно пояснює, посилює головну думку, то його можна поставити після головного речення.

Наприклад: 1. Спортивний комплекс “Дружба” запрошує Вас відвідати конкурс “Міс Донбас”, який відбудеться 11 травня 2002 р. 2. Якщо повна або часткова втрата працездатності пов´язана з нещасним випадком на виробництві, то, крім пільг, передбачених чинним законодавством, видається одно-разова допомога. 3. У зв´язку з тим, що токарні верстати нам потрібні терміново, просимо вказати строк їх відвантаження. 4. Як відомо, ми дуже зацікавлені у верстатах марки Ш-10, тому просимо терміново надіслати нам їх креслення і докладний опис.

У науковому мовленні здебільшого вживаються складні підрядні речення, які виражають відношення часу і умови із сполучниками у зв’язку з чим, що..., за винятком.... у той час як..., то... .

ЗАВДАННЯ 3. Дайте відповіді на запитання в усній та писемній формах.

1). Що таке синтаксис ?

2). Що є одиницею синтаксису ?

3). Які типи речень вживаються у текстах наукового, офіційно-ділового мовлення?

4). З’ясуйте, які основні закономірності прямого порядку слів у реченні.

5). У яких випадках припускається інверсія (непрямий порядок)?

6). Аргументуйте своє твердження.

7). З якою метою вживають дієприслівникові звороти і що слід пам’ятати про вживання цих граматичних форм?

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Спростіть подані нижче речення, записуючи підрядні частини дієприкметниковими або дієприслівниковими зворотами.

1) Коли я вивчив запропонований Вами проект контракту, я вирішив погодитись на Ваші умови.

2) Коли розглянули пропозиції на засіданні дирекції, ми визнали їх влучними і суттєвими.

3) У разі, коли всі забезпечені за нормою, житло, яке залишилося, передається тим, хто має право на додаткову житлову площу.

4) Право користування послу-гами “Київміськдовідки” по абонованому телефону має “Абонент”, забов′язаний в жодному випадку не допускати сторонніх осіб користуватися послугами “Київміськдовідки”.

ВПРАВА 2. Перебудуйте прості речення так, щоб вони стали складними. Поясніть розділові знаки, визначте тип складнопідрядного речення.

  1. Незважаючи на гостру критику опонентів, промовцю вдалося переконати слухачів у правильності своєї теорії.

  2. Адресований керівнику документ даної або вищої організації містить детальний виклад будь-якого питання з висновками і пропозиціями.

  3. Дослідник за покликанням, автор навів у статті маловідомі, надзвичайно цікаві факти з давньої історії.

  4. Із зменшенням грошової маси зростає вартість грошей.

  5. Відсоткові ставки зростають, а позики зростають.

ВПРАВА 3. Складіть речення із запропонованими вставними словами, поясніть їх стилістичну функцію.

Отже, на жаль, по-перше, по-друге, як ведеться.

ВПРАВА 4. З’ясуйте, як змінюється значення поданих речень при зміні порядку слів у них.

1) До виконання нашого замовлення з належною увагою просимо Вас поставитися.

2) З вами радий буду зустрітися.

3) Це завдання успішно розв’язують за допомогою податку на додану вартість, який дає змогу державі регулювати надходження.

4) На лекції з фізики було студентів п’ятдесят.

5) Захисний імунітет від хвороби дозволяє виробити у нього масове щеплення населення.

6) За пропозицію щодо створення проекту з організації спільного виробництва дякуємо Вас.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Проаналізуйте доцільність чи недоцільність використання складнопідрядних речень в тексті.

Управление высших и средних специальных заведений, которое не раз уже обращалось к вам по данному вопросу, настойчиво просит разъяснить, к какому образованию следует относить лиц, которые окончили двухгодичные педагогические курсы. Просим Вас также дать полную письменную консультацию по вопросам, за чей счёт произ-водится оплата труда руководителям практики (средний срок пять месяцев) студентов-дипломантов технических вузов, которая прово-дится на предприятиях смежных министерств, а также консультантами проектов, которые назначаются в соответствии с избираемой темой, однако не являются преподавателями вузов.

ЗАВДАННЯ 2. Прочитайте науковий текст за Вашою спеціальністю, визначіть і охарактеризуйте синтаксичні особливості наукового тексту.

ЗАВДАННЯ 3. Назвіть характерні риси синтаксису в поданому нижче тесті документа. Визначіть мету складання цього документа.

Шановні панове,

Дякуємо Вам за пропозицію щодо створення проекту з організації спільного виробництва комп’ютерної техніки.

Ми детально розглянули її і раді повідомити, що вона була одностайно схвалена на засіданні створеної з цього приводу комісії.

Отже, ми офіційно підтверджуємо свою згоду і повідомляємо, що наша комісія на чолі з п. Ющенком М.І. готова прибути на переговори наступного місяця.

Просимо повідомити зручний для Вас час і місце переговорів.

Сподіваємось, що майбутня співпраця буде успішною і вигідною для Вас і для нас.

З щирою повагою, ...

ЗАВДАННЯ 4. Прочитайте зразки документів (лист-запит, лист-відповідь) і охарактеризуйте їх структуру, залучаючи також інформацію таблиці.

А)

ЗРАЗОК

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]