Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UKR_M_za_PROF_SPRYaM_2011_dlya_stud.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Реферат

Реферат (нім. referat від лат. referre – доповідати, повідомляти) – це доповідь на певну тему, яка охоплює огляд відповідних літературних та інших джерел, стислий виклад змісту наукової праці, статті.

Цей термін використовується для назви:

  1. короткого усного або письмового викладу наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книги;

  2. доповіді на будь-яку тему, написаної, зробленої на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

Реферат укладається за одним або кількома джерелами. У ньому потрібно викладати все найголовніше з обраної теми , а й дати власну оцінку і зробити висновки.

Реферати можуть бути різних видів залежно від мети його укладання, призначення реферата полягає в короткому або повному викладі основного змісту джерела, виділяють реферати-резюме і реферати-конспекти. За кількістю використаних джерел виділяють монографічні реферати та реферати-огляди.

Композиційно реферат найчастіше складається з трьох частин:

вступ (наводяться короткі відомості про автора або подається загальна характеристика джерела);

основна частина (наводяться короткі відомості про автора або подається загальна характеристика джерела);

закінчення (висновки автора, узагальнення). Іноді текст реферату закінчується викладом останнього розділу джерела.

ЗАВДАННЯ 8. Ознайомтесь із зразком реферату до курсового проекту і зразками рефератів наукових текстів (на матеріалі одного джерела). Поясніть, що, на Ваш погляд, зумовило різницю у їх написанні?

А.

Орієнтовний текст реферату до курсового проекту

Робота містить 16 сторінок, 5 малюнків, 1 таблицю, 7 джерел, 1 додаток

Дегазація, конденсат, свердловина, водовід водники, газопровід, супутники пласту, метаноповітряна суміш.

У даній роботі у ролі об’єкту вивчення взято процес взаємозв’язку виробничо-технологічних елементів під час ведення дегазаційних робіт у шахті, за мету дослідження прийнято вибір організаційно-технічних заходів по веденню дегазаційних робіт.

Дослідження виконано на основі методу аналізу і узагальнення, з використанням спеціального стенду.

У результаті розв’язання поставлених задач отримано новий тип оцінки роботи водовідводників – автоматичних пристроїв для відведення води з дегазаційного газопроводу.

Застосування установки доцільно передбачати у практиці дегазаційних робіт у шахті.

Б.

Реферат

У тексті розкривається поняття «реферат», який являє собою стислий виклад змісту наукової інформації у вигляді статті чи наукової праці.

У цьому тексті зазначається, що реферати можуть бути різних видів залежно від мети написання, тобто повноти викладу основного змісту джерела (реферат-резюме, реферат-конспект), і кількості використаних джерел ( монографічний реферат і реферат-огляд).

У закінченні конкретизуються основні композиційні частини реферату.

В)

Реферат

У тексті розкривається поняття прийменника, який уточнює граматичне значення іменників і виражає зв’язки між словами в реченні.

Автор виділяє групи прийменників за такими ознаками: за походженням і за будовою. Докладно пояснює належністю прийменників за походженням до простих (первинних) і похідних (вторинних), відмінність від інших частин мови (іменників, прислівників).За будовою виділяє прості, складні і складені.

У закінченні розрізняються сполучення прийменників з іменниками і прислівниками.

ЗАВДАННЯ 9. Перечитайте і запишіть подану нижче схему-модель реферату наукового тексту на матеріалі одного джерела.

СХЕМА-МОДЕЛЬ РЕФЕРАТУ

І. Вступ

Назва статті. Місце і дата опублікування.

Відомості про автора роботи.

Зміст назви статті.

Метод дослідження та спосіб аргументації, що їх використовує автор.

ІІ. У цій (даній, розглядуваній) статті (роботі, розділі, дослідженні) автор (академік, учений, дослідник) ставить (піднімає, висуває, розглядає) ряд (два, три, кілька) важливих (актуальних, дискусійних, суттєвих) питань (проблем).

ІІІ. Перелік основних питань, положень статті.

ІV. Серед перелічених питань одним з найголовніших (найсуттєвіших, найцікавіших) на наш погляд ( з нашої точки зору) є питання...

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]