Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UKR_M_za_PROF_SPRYaM_2011_dlya_stud.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.33 Mб
Скачать

Розписка

Мною отримано від бібіліотекаря шкільної бібліотеки для тимчасового користування 2 підручники з історії. Зобов’язуюся повернути отримані книги до кінця вересня 2000 року.

(підпис)

В.

Розписка

Я, Хвиля Л.І., взяла у борг у Дезери О.В. гроші, які обіцяю віддати після виплати мені стипендії.

9 вересня 2000 року. (підпис)

ЗАВДАННЯ 3. Напишіть приватну розписку на довільну тему.

Розділ ХІІ

ВЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ У НАУКОВИХ І ДІЛОВИХ ТЕКСТАХ. СКЛАДАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ. АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДЕНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ

ТЕМА: ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ У НАУКОВИХ І ДІЛОВИХ ТЕКСТАХ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст "Вживання займенників у документах".Складіть тезовий план до поданого тексту. Аргументуйте вибір цього типу компресії тексту.

Вживання займенників у науковому і діловому тексті

1) У наукових текстах різних жанрів і офіційно-ділових документах, які пишуть від імені установи, підприємства, організації (тобто від 1-ї особи множини), займенник ми пропускається. Наприклад, ділові листи, як правило, починають дієсловами просимо, надсилаємо, повідомляємо, лише інколи можуть вживатися форми третьої особи однини (Фірма оголошує конкурс).

2) Займенник Ви вживають в усному й писемному мовленні для підкреслення поваги, пошани, ввічливості. В офіційному усному спілкуванні спеціалістів, а також в ділових документах (заявах, офіційних листах) і у приватних листах, адресованих старшій за віком особі), вживаємо займенник Ви: Прошу Вашого дозволу на поїздку… Одержав Вашого листа… При займеннику Ви дієслово-присудок вживається у формі множини: Ви прийшли, Ви сказали.

3) Займенник Вам у ділових паперах пропускають, коли треба висловити категоричну й безапеляційну вимогу. Введення цього зай-менника в текст документа помякшує категоричність вимоги. На-приклад: … пропоную з´явитисьпропоную Вам з´явитись; … прошу уточнити – прошу Вас уточнити. Це стосується і усної форми наукового спілкування.

4) Щодо ділового спілкування, то вживання займенника я оминається, розпорядження й накази розпочинають дієсловом у першій особі однини (Наказую… Пропоную…). Займенник я вживають тільки в особистих паперах і в деяких видах документів (автобіографіях, дорученнях). Як правило, у науковому спілкуванні цю форму займенника не використовують.

5) І у науковому, і у діловому тексті присвійний займенник свій не вживають, якщо він дублює вже наявне в тексті слово, наприклад: Технолог не справився зі своїми обов΄язками (з доповідної записки).

6) Стилістично розрізняють конструкції з присвійними займенниками їхній, їхня, їхні, їхнє і конструкції, в яких у присвійній функції виступає форма родового відмінка займенника вони – їх, наприклад:

їхні проблеми – їх проблеми, їхня машина – їх машина.

Стилістично нейтральну форму їх уживають в офіційно-діловому, науковому стилях. В інших стилях перевагу віддають присвійним займенникам.

Отже, присвійний займенник їхній і займенник їх вживаються паралельно. Перший з них має відтінок розмовності, другий – книжності.

7) Паралельні форми означального займенника кожний і кожен використовують у всіх стилях мови, але в офіційно-діловій мові надають перевагу формі кожний.

8) Російські займенники любой, другой мають омонімами в українській мові прикметник (любий) і числівник (другий). Міжмовна омонімія є причиною вживання слів любий і другий у невластивому їм значенні. Отже, слід розрізняти відповідники у двох мовах:

р о с і й с ь к а м о в а у к р а ї н с ь к а м о в а

любой будь-який

дорогой, любимый любий

другой інший

второй другий

9) Запам΄ятайте стійкі словосполучення із займенниками, при вживанні яких у результаті калькування російських відповідників іноді трапляються помилки:

р о с і й с ь к а м о в а у к р а ї н с ь к а м о в а

в одном и том же (месте) у тому самому (місці)

один и тот же той самий

в подобном случае у такому разі

подобным образом таким чином

и тому подобное і таке інше

ни под каким видом ні в якому разі

в другой раз іншим разом

Відповідниками російського відносно-питального займенника который є в українській мові слова який, що, котрий. Займенник котрий не властивий науковому й офіційно-діловому мовленню. Займенники який, що використовуються без будь-яких стилістичних обмежень. У складних реченнях з неоднорідними підрядними слід варіювати займенники, наприклад: Як правило, ухвали складаються із вступної частини, в якій констатується стан питання, що розглядається, і постановчої, яка містить перелік заходів із значенням термінів виконання й перелік службових осіб, що відповідають за втілення їх у життя.

ЗАВДАННЯ 2. Використовуючи інформацію прочитаного тексту «Вживання займенників у науковому і діловому тексті», підготуйте усне повідомлення за цією темою.

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Замість крапок поставте займенники всякий, кожний або будь-який. Обгрунтуйте своє рішення.

 1. Ця платформа дозволяє проводити техогляд літаків за ... погодних умов.

 2. Я можу виконувати ... доручення.

 3. Прошу Вас перевірити ... документ.

 4. У протоколі повинен розписатися ... екзаменатор.

 5. У .. справі треба бути фахівцем.

ВПРАВА 2. Проаналізуйте наведені нижче словосполучення. Вкажіть, що привносить використання чи невикористання виділених форм займенників в атмосферу ділового спілкування.

Прошу Вас дозволити – прошу дозволити,

як ідуть наші справи - як ідуть справи,

прошу Вас зачекати – прошу зачекати,

коли Ви закінчите цю роботу – коли закінчите роботу,

чому Ви не з´явилися – чому не з´явилися.

ВПРАВА 3. Перепишіть речення, займенники в дужках поставте у відповідній формі.

 1. (Наш) підприємство має (свій) пансіонат відпочинку, оздоровчо-профілактичний санаторій.

 2. Експеримент (ваш) фірми не дав (жодний) результатів.

 3. На (скільки) заводах проведено інвентаризацію меблів.

 4. У відрядженні (наш) фермери (дещо) навчились.

 5. Всі прилади привезені на (чиїсь) машинах.

 6. (Наш) група працювала в цеху до (сам) вечора.

ВПРАВА 4. Відредагуйте речення. Свій варіант прокоментуйте.

1.) У мене зараз зовсім другі проблеми.

2.)Я можу у любий час розірвати цей контракт.

3.) Я готовий купити оцей конспект за кожну ціну.

4.) Ми готові співробітничати з усіякими підприємствами.

5.) Завтра ми надамо вам любу інформацію з питань, котрі належать до нашої компетенції.

ВПРАВА 5.

А)Перекладіть текст українською мовою, при цьому зверніть увагу на займенникові форми.

Хороший руководитель широко распахивает перед всеми свои двери, будучи уверенным, что никто без должных оснований не рискнет переступить порог его кабинета.

Для подчинённого начальник – не только распорядитель, но и помощник, и опекун. Политика начальника не должна вступать в противоречие с политикой сверху и инициативой снизу. Нужно уметь требовать без навязывания и помогать без навязчивости. И горе тому, кто служит лишь выразителем "чужих" интересов и проводником "чужих" идей.

Социальные психологи отметили, что, когда две вышестоящие инстанции придерживаются одного стиля руководства, допускающего инициативу подчинённых, производительность труда и удовлетворённость его результатами бывают обычно самыми высокими.

Когда обе они применяют автократический стиль, производительность хотя и может быть большой, но удовлетворённость очень маленткая со всеми вытекающими из этого последствиями.

(З журналу)

Б) Перекладіть текст з урахуванням Вашого фаху, знайдіть у ньому займенникові форми і охарактеризуйте особливості їх вживання у науковому тексті.

ВПРАВА 6. Перекладіть текст українською мовою, поясніть орфограми.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]