Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
теорія.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
259.47 Кб
Скачать

4. Суть монополістичної конкуренції

Монополістична конкуренція — це ринкова структура, на якій діє велика кіль-кість продавців, що продають диференційований продукт, і можлива поява нових продавців.

Основними ознаками монополістичної конкуренції є:

1.         На ринку діє багато продавців і покупців, частка кожного з них в обсягах рин-кових продажів не є значною.

2.         Продукція різних виробників диференційована. Тобто, товар (послуга) кож-ного підприємства, реалізованого на ринку, є недосконалим замінником товару, реа-лізованого іншими підприємствами. Таким чином кожний продавець має абсолютну монополію на свій власний продукт, але разом з тим зазнає конкуренції з боку більш-менш недосконалих замінників.

3.         Вхід на ринок і вихід з нього є вільний. Однак вхід на ринок не настільки лег-кий, яким він є в умовах досконалої конкуренції, оскільки нові продавці часто зазна-ють труднощів через те, що їх торгівельна марка невідома споживачам. Отже, вже існуючі підприємства з сталою репутацією можуть зберігати свої переваги над новими виробниками.

4.         Виробники не взаємодіють між собою. Конкурентна боротьба відбувається ви-ключно методами нецінової конкуренції. Продавці на ринку не зважають на реакцію своїх суперників, коли обирають, яку встановити ціну на свої товари, або коли обира-ють орієнтири щодо обсягу річних продажів.

5.         Існує повна поінформованість щодо ринкових цін, обсягів і попиту покупців.

6.         На ринку є умови для вільного входу і виходу. За монополістичної конкурен-ції легко заснувати нове підприємство або покинути ринок. Вигідна кон’юнктура на ринку залучає нових продавців.

В умовах монополістичної конкуренції, на відміну від ринку досконалої конку-ренції, вплив на попит здійснюється переважно не через ціни, а методами нецінової конкуренції. Нецінова конкуренція — це боротьба між товаровиробниками за спожи-вача шляхом впровадження досягнень науково-технічного прогресу та підвищення якості продукції, розширення її асортименту. До неї відноситься також поліпшення сервісного обслуговування споживачів шляхом надання їм цілого ряду переваг.

Підвищення якості може здійснюватися в двох основних напрямках: 1) удоскона-лення технічних, характеристик товару, 2) поліпшення пристосовності товару до по-треб споживачів. Нецінова конкуренція за допомогою вдосконалювання якості про-дукції одержала назву — конкуренція за продуктом. Цей вид конкуренції ґрунтується на прагненні захопити частину галузевого ринку шляхом випуску нових товарів, що або принципово відрізняються від старої моделі, або представляють її модернізова-ний варіант. Конкуренція, заснована на вдосконаленні якості, носить суперечливий характер. З одного боку, підвищення якості є способом прихованого зниження цін і розширення збуту; з іншого боку — якість — це суб’єктивна оцінка, що відкриває можливості «фальсифікації якості» шляхом реклами та гарного упакування.

Нецінова конкуренція шляхом удосконалення збуту продукції одержала назву — конкуренція за умовами продажу. Цей вид конкуренції ґрунтується на поліпшенні сервісу обслуговування покупців. Сюди входить вплив на споживача через рекламу, удосконалення торгівлі, встановлення пільг по обслуговуванню покупців після при-дбання товару, тобто в процесі його експлуатації.

Таким чином, фірма, що прагне максимізувати прибуток в умовах монополіс-тичної конкуренції, досягає цього переважно за рахунок удосконалення продукції та проведення рекламної кампанії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.