Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекций Макро.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.28 Mб
Скачать

2.4 Навчальний тренінг. Основні поняття

Амортизація, валовий випуск, валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, валові приватні інвестиції, державні закупівлі товарів та послуг, дефлятор, додана вартість, дохід кінцевого використання, загальний рівень цін, запаси, заробітна плата, індекс економічної свободи (ІЕС), індекс Ласпейреса, індекс людського розвитку (ІЛР), індекс Пааше, індекс Фішера, інституціональні одиниці, капітальні витрати, капітальні доходи, кінцевий продукт, концепція економічної діяльності, концепція первинних доходів, міжгалузевий баланс народного господарства, непрямі податки. Номінальний ВВП, особистий дохід, податки на виробництво, податки на продукти, подвійний рахунок, потоки, поточні витрати, поточні доходи, прибуток, проміжний продукт, процент, реальний ВВП, реальні касові залишки, резиденти, рента, рівень глобалізації (РГ), сектори економіки, система національних рахунків (СНР), споживчі витрати на товари та послуги, субсидії на виробництво, субсидії на продукти, транспортні платежі: поточні та капітальні; форми первинних доходів, ціни виробника, ціни кінцевого покупця, ціни основні, цінності, чистий економічний добробут (ЧЕД), чистий експорт, чистий національний продукт, чисті факторні доходи.

Проблемні завдання

1 Продефлювати внп (ввп) України за 1996-2010 роки. Зробити

висновки про рух ВНП (ВВП).

2 Підрахувати ВНП (ВВП), ЧНП, національний доход, особистий отри-маний доход і особистий доход після відрахувань (платежів) – доход у розпорядженні за 1996-2010 роки в Україні. Зробити висновки.

3 Проаналізувати подібність і відмінність між ВНП і ВВП, національним доходом і чистим національним продуктом, валовими (сукупними) внутрішніми і чистими внутрішніми інвестиціями, валовим (сукупним) і чистим експортом.

Рекомендована література

1 Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2007. – С.57- 107.

2 Головко В.А. Система національних розрахунків України: сучасний етап та напрямки вдосконалення // Статистика України. Щорічний науково-інформаційний журнал. – 2001. - № 1 (12). – С.4-10.

3 Економічна теорія : Посібник вищої школи / Під заг. ред.. Воробйова Є.М. – Харків-Київ, 2001. – С.484-507.

4 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т.1. пер.с 13-го англ. Изд. М.: ИНФРА-М, 2000, гл.11, С.131-156.

5 Панчишин С.М. Макроекономіка : Навч. посібник для студентів ВНЗ – 2-е вид.,стер. – К.: Либідь, 2002, – С.49-74.

6 Савченко А.Г. Макроекономіка : Підручник – К.: КНЕУ, 2005. – С.33-62.

7 Перехідна економіка: Підручник. За ред. В.М.Гейця. – К.: Вища шк., 2003 – С.283-291.

Тема 3 сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага План лекції і питання до семінару (виділені курсивом питання – теми індивідуальних завдань)

3.1 Поняття сукупного попиту і його графічне відображення. Цінові та нецінові фактори, що впливають на сукупний попит. Теорії регульованого сукупного попиту. Причини недостатнього сукупного попиту в Україні в 90-ті роки ХХ століття і на початку 2000-х років.

3.2 Поняття сукупної пропозиції і його графічне відображення. Нецінові фактори, що впливають на сукупну пропозицію. Теорії регульованої сукупної пропозиції. Причини спаду виробництва в Україні в 90-ті роки ХХ століття.

3.3 Макроекономічна рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг виробництва. Ефект храповика. Проблема макроекономічної рівноваги (стабільності) в Україні та шляхи її досягнення.

3.4 Навчальний тренінг (основні поняття, проблемні завдання, рекомендо-вана література).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.