Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
конспект лекций Макро.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.28 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

А.В. Лозовий

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу „МАКРОЕКОНОМІКА”

Частина перша

Харків 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

А.В. Лозовий

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу „МАКРОЕКОНОМІКА”

Частина перша

для студентів економічних спеціальностей

Харків 2012

УДК - 330

Рецензенти:

Г.М.Гузенко, к.е.н, професор кафедри економічної теорії, декан економічного факультету,(Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди)

Т.Є.Андрєєва, к.е.н., професор, зав.кафедри менеджменту (ХНУБА)

Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №2 від 17.10.2011р.

Конспект лекцій з курсу „Макроекономіка” (частина перша) для студентів усіх спеціальностей. Частина перша / Укладач А.В. Лозовий – Харків: ХНУБА, 2012. – 61с.

Викладені основні теорії та поняття макроекономічної теорії: класичної та кейнсіанської, розглянуті можливості їх застосування в умовах перехідної економіки України.

 А.В. Лозовий, 2012

ВСТУП

Основною метою викладання дисципліни „Макроекономіка” є формування у майбутніх спеціалістів системи економічних знань, на яких базується сучасний макроаналіз; надання навичок дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної економіки завдяки використанню інструментів сучасного макроаналізу та макроекономічного моделювання.

Основним завданням першої частини курсу „Макроекономіка” є вивчення таких проблем, як:

- методи вимірювання динаміки рівнів виробництва і споживання;

- умови формування макроекономічної рівноваги за різними моделями (класичною, неокласичною, кейнсіанською і неокейнсіанською);

- наслідки порушення макроекономічної рівноваги і шляхи усунення тощо.

Зміст і структура матеріалу першої частини курсу, яка ввійшла до конспекту лекцій повністю відповідають навчальній програмі бакалавра із галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво” та напрямам підготовки 6.030502 „Економічна кібернетика”, 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030508 „Фінанси і кредит”.

Тема 1 макроекономіка як наука. Предмет, методи

ТА ФУНКЦІЇ МАКРОЕКОНОМІКИ

План лекції і питання для підготовки до семінару (питання, виділені курсивом – теми індивідуальних завдань студентів)

1.1 Макроекономічний аспект вивчення економіки. Основні етапи розвитку макроекономіки як науки. Взаємозв‘язок та відмінності макроекономічного та мікроекономічного аспектів вивчення економіки.

1.2 Основні методи макроекономічних досліджень. Основні функції макроекономіки. Класифікація методів макроекономічного аналізу. Класифікація макроекономічних моделей.

1.3 Головні проблеми, що вивчаються макроекономікою. Специфічні проблеми економіки України. Макроекономіка і макроекономічна політика.

1.4 Навчальний тренінг (основні поняття, проблемні завдання, рекомендована література).