Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
filosofiya_1-7_Word_2.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
71.63 Кб
Скачать

23. Формирование социально-гуманитарных наук

Система соціально-гуманітарних наук починає складатися в епоху індустріалізму. Як і інші науки, вони мали свої витоки ще в давнину, в накопичуваних знаннях про людину, різних способах соціальної поведінки, умовах відтворення тих чи інших соціальних спільнот. Але в строгому сенсі слова соціальні та гуманітарні науки формувалися в XIX ст., Коли в культурі техногенної цивілізації чітко оформилося ставлення до різних людських якостей і до соціальних феноменів як до об'єктів управління і перетворення. Саме в епоху індустріалізму об'єктно-предметне ставлення до людини і людським спільнотам стає домінуючим у техногенній культурі.

Метою соціально-гуманітарних наук проголошується не тільки пізнання суспільства, але й участь в його регуляції і перетворенні. Досліджуються як суспільство в цілому, так і окремі його сфери з метою знайти певні технології управління соціальними процесами. Методологічні проблеми соціального пізнання стали активно розроблятися в рамках самої системи «наук про культуру» з опорою на ті чи інші філософсько-методологічні уявлення.

Процес зародження і формування соціально-гуманітарних наук мав свої особливості. У XVI - початку XVII ст. для даних наук пізнавальним ідеалом науковості була дедуктивно побудована математична система. Потім, аж до кінця XIX в., Тиск на суспільні дисципліни надавала класична механіка. Панування механіки і математики було обумовлено зрілістю цих галузей знання і успішним їх розвитком. Наслідком даного факту є прагнення на основі законів механіки пізнати всі явища і процеси дійсності, у тому числі соціальні. Таким чином, в гуманітарні науки поступово проникали математичні методи пізнання.

Однак до кінця XIX - початку XX в. стало вже очевидним, що соціально-гуманітарні науки повинні мати свій власний методологічний фундамент. Ця теза особливо активно відстоювали два філософських напрямки: Баденська школа неокантіанства і філософія життя.

Виникнення соціально-гуманітарних наук завершило формування науки як системи дисциплін, що охоплює всі основні сфери світобудови: природу, суспільство і людський дух. Наука знайшла звичні для нас риси універсальності, спеціалізації та міждисциплінарних зв'язків.

24. Основні особливості сучасного соціального пізнання

1. ^ У самому широкому сенсі предмет соціального пізнання - сфера людської діяльності в різноманітних її формах.

2. ^ Соціальне пізнання орієнтоване насамперед на процеси, тобто т. розвиток суспільних явищ, на виявлення законів, причин і джерел цього розвитку. Головний інтерес тут - динаміка, а не статика соціальних явищ.

3. Акцент пізнання на одиничне, індивідуальне, унікальне на основі загального, закономірного

4. ^ У предмет соціального пізнання постійно включений суб'єкт, людина.

5. ^ Соціально-гуманітарне пізнання - це завжди ціннісно-смислове освоєння і відтворення людського буття. Категорії «сенс» і «цінності» є ключовими для розуміння специфіки соціального пізнання. Людське життя - це завжди осмислене буття.

Таким чином, у соціально-гуманітарному пізнанні річ розглядається не в її просторово-часових параметрах, а як носій сенсу, втілення поза-і понад граничні значень, як знак, символ людського прояви. А це означає, що свідомість у сфері гуманітарного знання апелює не до природної сутності речі, а до її змістом.

6. ^ Нерозривний і постійний зв'язок соціального пізнання з цінностями, з світоглядними компонентами. Якщо в природничих науках ці компоненти залишаються як би зовнішніми стосовно змісту знання, то в гуманітарних вони входять в сам зміст знання.

7. Важливе значення у соціально-гуманітарному пізнанні має процедура розуміння - найважливіша характеристика даної форми пізнання.

9. Внаслідок текстової природи соціального пізнання особливе місце в гуманітарних науках займає семіотична проблематика. Семіотика (від грец. - Знак, ознака) - наука, що досліджує властивості знаків і знакових систем, загальна теорія знакових систем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]