Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації_з курсу фізика - копия.doc
Скачиваний:
116
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
3.23 Mб
Скачать

Індивідуальні домашні завдання.

Мета - залучення студента до самостійної роботи, прищеплення навичок логічного мислення, навчання творчого мислення, застосування теоретичних знань для розв'язування фізичних задач, набуття навичок, які необхідні для розв'язування задач, пов'язаних з спеціальністю.

Порядок виконання індивідуального домашнього завдання:

Індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) виконується в окремому зошиті або на аркушах формату А4. Варіанти ІДЗ визначаються викладачем відповідно до номера студента у списку навчальної групи. Термін здачі ІДЗ визначається календарно-тематичним планом навчального процесу.

Перед тим як виконувати домашнє завдання, студенту необхідно вивчити відповідний лекційний матеріал, відповісти на запитання поставлені до даної теми, розібрати наведеш приклади розв'язування задач, задачі, розв'язані на практичних заняттях.

Вимоги до оформлення ІДЗ:

1. на титульному аркуші написати "Індивідуальне домашнє завдання з фізики, прізвище, номер варіанта, групи;

 1. вказати номер задачі та записати її повну умову;

 2. розв’язування кожної задачі починати з нової сторінки;

 3. розв'язувати задачу в загальному вигляді, супроводжуючи його стислими пояснюваннями;

 4. зробити перевірку одиниць вимірювання фізичних величин;

 5. провести обчислення, використовуючи правила округлення.

Модуль 1.

Механіка.

Питання модульного контролю:

Модуль 1. Механіка і гідроаеродинаміка

 1. Предмет фізики. Фізика та природничі науки. Фізика і техніка. Фізика і гідромеліорація (будівництво). Методи фізичних досліджень.

 2. Основні поняття та визначення кінематики. Система відліку. Шлях. Переміщення. Швидкість і прискорення.

 3. Кінематика обертального руху. Зв'язок лінійних і кутових величин.

 4. Динаміка поступального руху. Закони Ньютона.

 5. Закон зміни і збереження імпульсу.

 6. Енергія. Робота. Потужність.

 7. Потенційна енергія. Кінетична енергія.

 8. Абсолютно пружний і абсолютно непружних удари.

 9. Основні поняття та визначення гідроаеродинаміки. Рівняння нерозривності.

 10. Рівняння Бернуллі. Наслідки рівняння.

 11. Внутрішнє тертя (В'язкість). Ламінарна та турбулентна течії. Число Рейнольдса.

 12. Формула Пуазейля. Рух тіл у рідинах і газах.

Модуль 1 "Механіка" Мікромодуль 1м1 "Кінематика"

Питання для самоконтролю

Радимо відповідати на питання послідовно, не пропускаючи жодного з них.

 1. Що вивчає механіка?

 2. Яке тіло називають матеріальною точкою?

 3. Яке тіло вважається абсолютно твердим?

 4. Що вивчає кінематика?

 5. Що таке механічний рух? Вкажіть його особливості.

 6. З чого складається система відліку?

 1. Яка концепція простору і часу існує в класичній механіці? Ким вона розроблена?

 2. Дайте визначення траєкторії.

 3. Що таке шлях?

10. Який фізичний зміст і властивості переміщення?

11. Яким чином може бути задане положення матеріальної точки у просторі?

12. Скільки способів опису руху використовується в кінематиці? Запишіть і поясніть кінематичні рівняння руху.

13. Сформулюйте основну (пряму) задачу кінематики.

 1. Як за відомими проекціями на осі координат визначити модуль і напрям вектора переміщення?

 2. В якому випадку модуль вектора переміщення дорівнює шляху, пройденому тілом за той самий проміжок часу?

 1. Яке визначення середньої швидкості?

 2. Який фізичний зміст і напрямок вектора миттєвої швидкості?

 3. Що таке середня шляхова швидкість?

 4. Знайдіть вектор і модуль швидкості, якщо рівняння руху задано в координатній формі.

 5. Що характеризує прискорення?

 6. Як знайти середнє прискорення? Куди спрямована ця величина?

 7. Дайте визначення миттєвого прискорення

 8. В яких одиницях вимірюється прискорення?

 9. Що характеризує і куди спрямоване тангенціальне прискорення?

 10. Що характеризує і куди спрямоване нормальне прискорення?

26. Виведіть формули для знаходження повного прискорення та його складових.

27. Як подати вектор прискорення через його проекції?

28. Сформулюйте обернену задачу кінематики.

29. Як знайти весь шлях, пройдений за певний проміжок часу? Продемонструйте графічний зміст цього виразу.

30. Виведіть рівняння для знаходження шляху, пройденого тілом запевний проміжок часу при рівнозмінному прямолінійному русі.

 1. Яка формула виражає залежність між початковою і кінцевою швидкостями, шляхом та прискоренням тіла при рівно змінному прямолінійному русі?

 2. Якими характеристиками зручно користуватись, розглядаючи рух матеріальної точки по колу?

33. За яким правилом знаходять напрями векторних характеристик обертального руху?

34. Які існують види кутової швидкості? Який фізичний зміст цих величин, розмірність, напрям?

35. Яка відмінність між частотою і коловою частотою?

 1. Що характеризують середнє і миттєве кутові прискорення

 2. В яких одиницях вимірюється кутове прискорення?

 3. Виведіть формули зв'язку між лінійними і кутовими характеристиками руху

 4. Запишіть формули для опису рівнозмінного руху по колу.

 1. Які особливості поступального та обертального рухів абсолютно твердого тіла (АТТ) ви знаєте?

 2. Чому для опису поступального руху АТТ достатньо розглянути рух тільки однієї його точки?