Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації_Модуль1_Механіка_весь.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.11.2018
Размер:
1.72 Mб
Скачать

0

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фізики

Методичні рекомендації

з курсу "Фізика"

для самостійної роботи студентів

будівельно-гідромеліоративного

факультету

Модуль М1 "Механіка"

Херсон - 2010

Індивідуальні домашні завдання.

Мета - залучення студента до самостійної роботи, прищеплення навичок логічного мислення, навчання творчого мислення, застосування теоретичних знань для розв'язування фізичних задач, набуття навичок, які необхідні для розв'язування задач, пов'язаних з спеціальністю.

Порядок виконання індивідуального домашнього завдання:

Індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) виконується в окремому зошиті або на аркушах формату А4. Варіанти ІДЗ визначаються викладачем відповідно до номера студента у списку навчальної групи. Термін здачі ІДЗ визначається календарно-тематичним планом навчального процесу.

Перед тим як виконувати домашнє завдання, студенту необхідно вивчити відповідний лекційний матеріал, відповісти на запитання поставлені до даної теми, розібрати наведеш приклади розв'язування задач, задачі, розв'язані на практичних заняттях.

Вимоги до оформлення ІДЗ:

1. на титульному аркуші написати "Індивідуальне домашнє завдання з фізики, прізвище, номер варіанта, групи;

 1. вказати номер задачі та записати її повну умову;

 2. розв’язування кожної задачі починати з нової сторінки;

 3. розв'язувати задачу в загальному вигляді, супроводжуючи його стислими пояснюваннями;

 4. зробити перевірку одиниць вимірювання фізичних величин;

 5. провести обчислення, використовуючи правила округлення.

Оцінювання знань студентів

1 курсу будівельно-гідромеліоративного факультету

з дисципліни “Фізика”

1 семестр 2010-2011 н.р.

Лекцій – 26 годин

Лабораторних – 30 годин

Самостійна робота – 70 годин

Всього - 126 годин

Модуль 1 “Механіка”

Лекцій – 14 годин

Лабораторних – 20 годин

Самостійна робота – 42 години

Всього - 76 годин

Виконання лабораторних робіт 10 х 2 б = 20 балів

Перевірка теоретичних знань 7 х 5 б = 35 балів

Самостійне розв’язування задач 4 х 5 б = 20 балів

Модульний контроль 25 балів

Ваговий коефіцієнт 0,65

Модуль 2 “Молекулярна фізика і термодинаміка”

Лекцій – 12 годин

Лабораторних – 10 годин

Самостійна робота – 28 годин

Всього - 50 годин

Виконання лабораторних робіт 5 х 2 б = 10 балів

Перевірка теоретичних знань 6 х 5 б = 30 балів

Самостійне розв’язування задач 6 х 5 б = 30 балів

Модульний контроль 30 балів

Ваговий коефіцієнт 0,35

Самостійна робота студентів складається з вивчення матеріалу за допомогою підручників, конспектів лекцій, допоміжної літератури, а також з підготовки до лабораторних і практичних занять. Крім того, невелика частина теоретичного курсу виноситься для самостійного опрацювання.

Визначення семестрової результуючої рейтингової оцінки.

При визначенні рейтингової оцінки враховуються усі види поточного контролю та всі результати модульних контрольних робіт.

Результуюча оцінка знаходиться як середнє арифметичне (з відповідними ваговими коефіцієнтами) оцінок, отриманих студентом за кожний модуль.

Атестованим вважається студент, який:

 1. виконав всі лабораторні роботи;

 2. не отримав незадовільної оцінки на кожному мікромодульному контролі;

 3. виконав всі індивідуальні завдання (задачі) і захистив їх;

 4. має результуючу рейтингову оцінку не менш 60 балів;

 5. студент, у якого результуюча рейтингова оцінка 60 і більше балів, може бути звільнений від екзамену;

 6. студент, який набрав мінімальну суму 35-59 балів, здає підсумковий семестровий екзамен;

 7. студент, який набрав менше 35 балів, до сесії не допускається і отримує незадовільну оцінку. До екзамену студент може бути допущений тільки тоді, коли набере необхідну мінімальну кількість балів.

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою навчального закладу

відмінно

А

90 – 100

добре

В

82 – 89

С

75 – 81

задовільно

D

66 – 74

E

60 – 65

незадовільно

FX

35 – 59

F

01 – 34

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.