Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичні реком. магістр.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.09.2019
Размер:
223.74 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з підготовки магістерських робіт

зі спеціальності 8.09010201 «Технологія виробництва і

переробки продукції тваринництва»

ХЕРСОН – 2010

ББК 74.58

Г 47

УДК 378.22:663.08

Методичні рекомендації підготували: доктор сільськогосподарських наук, професор Т.І. Нежлукченко, доктор сільськогосподарських наук, професор В.В. Дєбров, кандидат сільськогосподарських наук, доцент С.І. Пентелюк, кандидат технічних наук, доцент В.Г. Бурак, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Н.Л. Пелих.

Рецензенти: доктор сільськогосподарських наук, професор Б.О. Вовченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент В.І. Борьба.

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням методичної комісії біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету, протокол № від ____________ 2010 р.

Нежлукченко Т.І., Дєбров В.В., Пентилюк С.І., Бурак В.Г., Пелих Н.Л., Методичні рекомендації з підготовки магістерських робіт зі спеціальності 8.130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».- Херсон. – Ред. Вид. Центр „Колос” ХДАУ, 2010. – с.

УДК 378.16(079.2):636

Нежлукченко Т.І., 2010

Дєбров В.В., 2010

Пентилюк С.І., 2010

Бурак В.Г., 2010

Пелих Н.Л.,2010

ХЕРСОН 2010

ВСТУП

Болонський процес, учасниками якого є понад 40 країн, спрямований на перетворення Європи у найбільш конкурентоспроможний і розвинутий освітній простір, встановлення спільних принципів підготовки фахівців (бакалавр-магістр-доктор), однакової системи оцінювання (навчальні залікові кредити) і однакових документів (єдиний додаток до диплому), на формування і зміцнення інтелектуального, культурного, соціального та науково-технологічного потенціалу кожної з країн.

Сьогодні підготовка магістрів є невід’ємною частиною навчально-наукового процесу вищих навчальний закладів (ВНЗ) України ІІІ - ІV рівнів акредитації. Для кожного випускника ВНЗ навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “магістр” стає новою і перспективною сходинкою до аспірантури та є можливістю продовжити дослідницькі пошуки в обраній галузі науки.

Забезпечення певного рівня фундаментальної, гуманітарної та фахової підготовки магістрів, згідно з вимогами до їхніх професійних якостей, знань і умінь, сформульованих у освітньо-кваліфікаційній характеристиці, досягається завдяки створенню розгалуженої системи науково - та організаційно-методичного забезпечення навчального процесу.

З метою якісної підготовки магістрів вищими навчальними закладами розроблено освітньо-кваліфікаційні програми і освітньо професійні характеристики, комплексні кваліфікаційні завдання, структурно-логічні схеми. Зміст спеціальної та науково-дослідної роботи магістра визначається його індивідуальним планом.

Основними узагальнюючими нормативними документами підготовки магістрів з конкретної спеціальності є:

 • навчальний план; робочий навчальний план; навчальна програма дисципліни; робоча навчальна програма дисципліни.

Підсумком самостійної дослідницької діяльності студента магістратури має бути магістерська робота, визначальною рисою якої є чітко виражений індивідуальний характер. У процесі виконання магістром підсумкової кваліфікаційної роботи (МР), згідно Галузевих стандартів вищої освіти України Міністерства освіти та науки України (далі ГСВО МОНУ) “Засоби діагностики якості вищої освіти”, студент повинен проявити:

 • знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання напряму підготовки;

 • уміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;

 • уміння розробити наукові висновки і розробляти конкретні пропозиції щодо вдосконалення діяльності досліджуваного об’єкта, вміння визначати та використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів і явищ у прикладній галузі.

Розді 1. Вимоги до магістерської роботи (мр)

  1. Основні вимоги до магістерської роботи

Обсяг магістерської роботи (дисертації)4,5 умовних друкованих аркушів (90 - 109 друкованих сторінок).

Оформлення, як того вимагає ГСВО МОНУ, має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Склад супровідних документів до магістерської роботи

 • затвердження тем, призначення для магістерських робіт наукового керівника, рецензента та опонента з числа науково-педагогічних працівників або аспіранта (ДЕК) (додаток А);

 • оприлюднення теми магістерської роботи на сайті ХДАУ (копія наказу ректора ХДАУ);

 • відзив наукового керівника;

 • лист-відзив з організації, яка була об'єктом дослідження;

 • зовнішня рецензія;

 • внутрішня рецензія;

 • рецензія опонента;

 • матеріали, які характеризують наукову та практичну цінність виконаної МР (копії публікацій статей або тез конференцій в науковому журналі, збірці або на сайті ХДАУ в електронному вигляді за темою МР); участь у наукових конференціях (публічний одноосібний виступ магістранта з доповіддю за тематикою магістерської роботи не менше, ніж на двох наукових конференціях) (довідка зам. декана з наукової роботи);

 • висновок випускаючої кафедри про магістерську роботу;

Захист магістерської роботи відбувається у два етапи:

- попередній захист на засіданні кафедри (відповідно закріплення магістра). Магістерська робота направляється завідуючим кафедри декану факультету для прийняття остаточного рішення про її допущення на зовнішнє рецензування і отримання від завідуючого кафедри, необхідних супровідних документів, допуску МР до захисту на засіданні ДЕК, що здійснюється шляхом відповідного запису у “Висновку кафедри про МР” (за 15 днів до захисту);

 • захист магістерської кваліфікаційної роботи на засіданні ДЕК.

Затвердження тем, призначення наукового керівника, рецензента та опонента

Тематика МР розробляється й затверджується кафедрою (відповідно закріплення магістра) згідно з вимогами варіативної компоненти ОКХ фахівців із конкретного професійного спрямування, спеціалізації, спеціальності, програми підготовки відповідно до затверджених програм вивчених нормативних та вибіркових дисциплін. Вона відображає актуальні фахові проблеми, що зумовлює щорічний її перегляд та поновлення.

Обов’язковим є зв’язок теми магістерської роботи із затвердженими науковими програмами, планами, темами кафедри.

Тема повинна характеризуватися актуальністю і новизною. Необхідно, щоб об’єкт і предмет досліджень були нові. Допускається таке сполучення: об’єкт - новий, предмет – традиційний або предмет – новий, а об’єкт – традиційний. Не затверджується тема магістерської роботи, де об’єкт і предмет досліджень не є новими. Тема магістерської роботи обговорюється на засіданні відповідної випускової кафедри і затверджується наказом ректора в перший місяць навчання магістрів.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

Наукове керівництво магістрами та контроль за виконанням їх індивідуального графіку навчально-наукової роботи покладається на докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, які мають право здійснювати наукове керівництво аспірантами за відповідною спеціальністю, а також на кандидатів наук, доцентів, які закінчили або навчаються в докторантурі, викладають основні фахові навчальні дисципліни спеціальності та активно працюють в колективах наукових шкіл по підготовці наукових кадрів, виконанню держбюджетних і госпдоговірних наукових тем, проектів та програм в т.ч. грандів, проектів і затверджених програм міжнародного співробітництва. Як виключення, співкерівництво магістерською роботою може покладатися на двох викладачів, які відповідають вищенаведеним вимогам.

Кількість магістрів на одного наукового керівника може бути від трьох до п’яти осіб - для професора, доктора наук, двох - трьох осіб – для доцента, кандидата наук.

Науковий керівник один раз у семестр звітує на засіданні Вченої ради факультету про виконання індивідуального плану кожним студентом, що навчається за програмою “магістр”.

Крім наукового керівника за магістром закріплюються консультанти з відповідних кафедр, які надають допомогу при виконанні окремих розділів магістерської роботи.

Наказом ректора університету затверджується тема магістерської роботи, науковий керівник, рецензент магістерської роботи та опонент.

Після затвердження вищевказаного потрібно обов’язкове оприлюднення теми магістерської роботи на сайті ХДАУ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.