Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка_МОДЕЛИРОВАНИЕ_2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.04.2019
Размер:
1.11 Mб
Скачать

37

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Херсонський державний аграрний університет

Будівельно-гідромеліоративний факультет

Кафедра гідротехнічних меліорацій

та економіки природокористування

Моделювання в гідромеліорації

Методичні вказівки до виконання практичного курсу дисципліни “САПР водогосподарських об'єктів, для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямку підготовки 6.060 103 «Гідромеліорація» (Водні ресурси)

Херсон 2011

УДК 631.6

Мірошниченко О.І., Кузьменко В.Д., Подмазка О.В. Моделювання в гідромеліорації. Методичні вказівки до виконання практичного курсу дисципліни “САПР водогосподарських об'єктів”, для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямку підготовки 6.060 103 «Гідромеліорація» (Водні ресурси). / О.І.Мірошниченко, В.Д.Кузьменко, О.В.Підмазко. –Херсон: ВЦ ХДАУ «Колос», 2011. – 39 с.

Затверджено на засіданні кафедри гідромеліорацій та економіки природокористування ХДАУ (протокол № 5 від 7. 11. 2011р ) та рекомендовано до друку НМК Будівельно-гідромеліоративного факультету (протокол № 3 від 21. 11. 2011р ).

Рецензент: Нежлукченко В.М. к.т.н., доцент, завідувач кафедрою гідротехнічних споруд та водопостачання ХДАУ.

Методичні вказівки передбачені для практичного вивчення дисципліни «САПР водогосподарських об’єктів» з напрямку підготовки 6.060 103 «Гідромеліорація» (Водні ресурси) і відповідають програмі дисципліни.

© Мірошниченко О.І., 2011

© Кузьменко В.Д., 2011

© Подмазка О.В., 2011

Зміст

Вступ

1. Робота №1. Математична модель на ПЕОМ . . . . . . . . . . . . . .

2. Робота №2. Статистична обробка імовірнісного ряду . . . . . . . . .

3. Робота №3. Обчислення коефіцієнта кореляції і рівняння регресії . .

4. Робота №4. Регресійне моделювання імовірнісних зв'язків . . . . . .

5. Робота №5. Статистичні методи перевірки гіпотез у досліді . . . . . .

6. Робота №6. Оптимальний переріз русла каналу . . . . . . . . . . .

7. Робота №7. Моделювання водо випускної споруди . . . . . . . . . .

8. Робота № 8. Моделювання фільтрації води через ґрунтову греблю . .

9. Робота № 9. Моделювання поверхні землі . . . . . . . . . . . . . . .

10. Робота № 10. Режим зрошення сільськогосподарських культур . . . .

Рекомендована литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Стор.

3

4

7

10

12

15

18

21

23

27

33

38

Вступ

Практичний курс „моделювання в гідромеліорації” є I частиною дисципліни “САПР водогосподарських об'єктів. Тематика робіт має на меті - навчити студентів моделювати процеси і технології, пов'язані з гідромеліорацією.

Пропонується виконати 10 окремих робот на ПЕОМ з використанням універсального програмного забезпечення “Macrosoft office” з розрахунково-графічною постановкою задач у системі “ECXEL”. При виконанні окремих робот, використовується спеціальне програмне забезпечення, а також розрахункова система “Matchcad ...” і графічна “Autocad ...”.

У методичному посібнику усі роботи представлені у послідовності: теоретичні основи - вихідні дані – методика виконання – приклад розробки на ПЕОМ.

Результати моделювання оформлюються як розрахунково-графічна робота під назвою – „Моделювання в гідромеліорації”, з кількістю і назвою розділів, відповідно поставленим задачам. При рішенні окремої задачі, матеріали моделювання на ПЕОМ представляються документом відповідної програми, а супроводжуюча інформація - рукописом, або у вигляді документа “WORD”.

Розрахунково-графічна робота є підставою для одержання заліку по дисципліни “САПР водогосподарських об'єктів.

Робота №1

Тема: Математична модель на ПЕОМ

Ціль: Оволодіння практичними навичками розрахунків і графічного відображення функціональної залежності у вигляді імітаційної моделі на ЕОМ у розрахунковій системі “EXCEL”.

Задача: Побудувати на ПЕОМ модель процесу поливу дощуванням, який характеризується параметрами: інтенсивність дощу, вбирання води ґрунтом та тривалість поливу. Модель представити у вигляді:

Розрахункові дані:

 • усмоктування води ґрунтом,

 • інтенсивність дощу,

 • тривалість поливу.

Вихідні дані:

графічне відображення параметрів поливу

Вхідні данні

Порядок виконання:

1. Вибрати вихідні дані з таблиці 1.1. і представити їх у вигляді вхідних даних таблицею EXCEL:

 • швидкість вбирання води ґрунтом наприкінці 1 години 1), м/годин;

 • коефіцієнт зміни швидкості усмоктування ( α );

 • коефіцієнт зменшення швидкості усмоктування при дощуванні ( );

 • середня інтенсивність штучного дощу ( r ), мм/хвл;

 • поливна норма ( m ), м3/га

2. Розрахувати параметри поливу і представити їх у вигляді бази розрахункових даних таблицею EXCEL:

t - час від початку поливу параметри:

Кз - швидкість усмоктування води ґрунтом при затопленні,

Кд - швидкість усмоктування води ґрунтом при дощуванні,

r - інтенсивності дощу,

tm - тривалість поливу нормою m.

3. Відобразити графічно параметри Кз , Кд , r , А( r, tm ), використовуючи майстер діаграм.

4. Провести аналіз взаємодії інтенсивності дощу ( r ) і усмоктування води ґрунтом ( Кд, ) за час поливу( tm ). Якщо не виконується умова ( Кд, > r) то розрахувати допустиму поливну норму (поливну норму до появи стоку).

5. Результати роботи представити в послідовності:

 • теоретичні основи моделі,

 • база вихідних даних,

 • база даних з розрахунками функціональних залежностей,

 • графіки функціональних залежностей,

 • висновки по пункту 4.

Контрольні питання:

 1. Дати визначення функціональної залежності ?

 2. Порядок відображення функціональної залежності на ПЕОМ ?

 3. Модель вбирання води ґрунтом ?

 4. Модель інтенсивності штучного дощу ?

Таблиця 1.1. – Варіанти вихідних даних

К1

а

λ

r

m

К1

а

λ

r

m

1

0,04

0,7

0,8

0,25

300

13

0,04

0,5

0,65

0,3

500

2

0,05

0,65

0,75

0,27

350

14

0,05

0,55

0,7

0,29

450

3

0,05

0,6

0,7

0,29

400

15

0,05

0,6

0,75

0,27

400

4

0,06

0,55

0,65

0,3

450

16

0,06

0,65

0,8

0,25

350

5

0,06

0,5

0,6

0,35

500

17

0,06

0,7

0,5

0,45

300

6

0,07

0,45

0,55

0,4

550

18

0,07

0,3

0,55

0,4

550

7

0,07

0,4

0,5

0,45

600

19

0,07

0,35

0,6

0,35

700

8

0,08

0,35

0,45

0,5

650

20

0,08

0,4

0,4

0,6

650

9

0,08

0,3

0,4

0,6

700

21

0,08

0,45

0,45

0,5

600

10

0,05

0,5

0,6

0,35

500

22

0,08

0,55

0,4

0,7

650

11

0,06

0,4

0,5

0,45

600

23

0,08

0,5

0,3

0,65

600

12

0,05

0,65

0,75

0,55

600

24

0,07

0,4

0,5

0,45

600

Увага! Номер варіанта вихідних даних вибрати згідно порядкового номера прізвища студента у списку групи, в журналі з дисципліни “САПР водогосподарських об'єктів”.

4. Аналіз взаємодії інтенсивності дощу та швидкості вбирання води ґрунтом вказує на те що на 115 хвилині ці параметри урівнюються і в подальшому утворюється поверхневий стік. За цім часом встановлюємо допустиму поливну норму до появи стоку:

Робота №2

Тема: Статистична обробка імовірнісного ряду

Ціль: Оволодіння практичними навичками обчислення основних статистичних характеристик і побудова моделі імовірнісного ряду.

Задача: Для гідрологічного ряду складеного з дефіциту водного балансу поля зайнятого с-г культурою (W):

 • установити основні статистичні характеристики,

 • побудувати графік нормального розподілу ( крива забезпеченості),

 • установити емпіричні і теоретичні значення для умов: середньо-посушливого, посушливого й гостро-засушливого років (75%, 85%, 95% забезпеченості),

 • установити роки з дефіцитом водного балансу зазначеної забезпеченості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.