Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фін_облік_2_2003.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
594.43 Кб
Скачать

107. Розкрийте порядок формування та облік статутного капіталу.

Статутний капітал - рахунок б/о внесків, початково інвестованих власниками (учасниками) у майно п-ва

Статутний капітал - є майновою основою д-сті п-ва, він визначає частку кожного учасника в управлінні п-вом і гарантує дотримання інтересів його кредиторів.

На державному підприємстві статутний капітал включає державні кошти, виділенні у постійне розпорядження і для використання у вигляді основних і оборотних коштів, виходячи з масштабів д-сті п-ва. Нап-вах недержавної форми власності статутний капітал формується у вигляді внесків засновників.

При створенні нового п-ва затверджується його статут, в якому зазначений розмір виділених грошей, основних і оборотних коштів з детальним їх описом.

Статутний капітал не повинен змінюватися в процесі господарської д-сті після державної реєстрації.

Сальдо рах.40 «Статутний капітал» повинно відповідати розміру статутного капіталу, відображеному в статуті п-ва, незалежно від форми власності. На Кт. цього рахунку відображається збільшення статутного капіталу, наДт. зменшення (вилучення).

Зменшення чи збільшення статутного капіталу можливе лише після внесення змін до установчих документів та перереєстрації статуту п-ва.

Синтетичний облік ведеться за формами власності (державна, колективна, акціонерна, приватна) і за ознаками власності (наприклад види акцій(прості, привілейовані). Аналітичний облік ведеться по кожному засновнику, акціонеру, пайовику.

Формування статутного капіталу на державному п-ві оформляється записом Дт. 31. "Рах.банках" - Кт.46 "Неоплачений капітал" - на суму виділення грошових коштів.

Дт.30 "Каса" - Кт 46 - на суму готівки.

Дт. 20 "Виробничі запаси" -Кт.46 - на закріплені матеріальні цінності.

Дт.10"основні засоби" - Кт46 на виділені п-ву о.з.

Одночасно на загальну суму виділених коштів утворюється статутний капітал Дт 46 "Неоплочений капітал" - Кт 40"Статутний капітал"

При ліквідації підприємства з різних причин складається запис на списання статутного капіталу. Дт.40 "Статутний капітал" - Кт46 "Неоплачений капітал". Погашення боргів при ліквідації п-ва відображається записами в Дт 46 – із Кт. 30"Каса", 31 «Рахунки в банках», 20 "Виробничі запаси" На рах.46 "Неоплачений капітал" - контрольний рахунок на якому обов’язкові відображаються всі запаси,

108.Розкрити сутність та порядок пайового капіталу

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності.

Величина й порядок формування пайового капіталу законодавством не встанов-лені, а визначаються установчими документами товариства й спеціальними законо-давчими актами.

Пайовий капітал створюється на підставі обов’язкових і додаткових пайових вне-сків пайовиків.

Спільно пайовики формують юридичну особу — виробничий кооператив, кре-дитну спілку, житлово-будівельний кооператив, споживче товариство, колективне сільськогосподарське підприємство.

Облік пайового капіталу ведеться на рахунку 41 «Пайовий капітал».

За кредитом рахунка 41 «Пайовий капітал» відображається формування (збіль-шення) пайового капіталу в кореспонденції з рахунками обліку коштів або матеріаль-них цінностей.

За дебетом рахунка 41 «Пайовий капітал» — зменшення пайового капіталу в ко-респонденції з рахунками обліку коштів, розрахунків зі членами (у разі їхнього ви-буття) або з рахунком «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Аналітичний облік за рахунком 41 «Пайовий капітал» ведеться за видами внесків (обов’язкових і додаткових), а також за учасниками.

Для обліку внесків до пайового капіталу кредитних спілок пропонується вико-ристовувати субрахунки:

—        411 «Обов’язкові пайові внески»;

—        412 «Додаткові пайові внески».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]