Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фін_облік_2_2003.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
594.43 Кб
Скачать

97.Розкрити сутність та порядок обліку витрат фінансової діяльності

За новим Планом рахунків фінансовий облік можна вести окремо від

управлінського, хоч взаємозв’язок між ними зберігається. У зв’язку з цим тут

передбачено окремі синтетичні рахунки класу 9 “Витрати діяльності”, що

застосовують для узагальнення інформації про витрати операційної,

інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним

подіям і ліквідацію їх наслідків.

На рахунку 95 “Фінансові витрати” ведуть облік витрат фінансової

діяльності підприємства.

За дебетом рахунка відображають суму визнаних витрат, за кредитом –

списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

98. Розкрити сутність та порядок обліку витрат інвестиційної діяльності

На рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” обліковують втрати від

зменшення вартості інвестицій, облік яких здійснюють шляхом участі в

капіталі, котрі виникають у процесі інвестиційної діяльності підприємства.

Основні вимоги до обліку інвестицій подані в Положенні (стандарті)

бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”.

За дебетом рахунка відображають суму визнаних втрат, за кредитом –

списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Типові операції за рахунком 96 “Витрати від участі в капіталі”

99. Розкрити сутність та порядок обліку витрат надзвичайної діяльності

На рахунку 99 “Надзвичайні витрати” здійснюють облік втрат і витрат,

пов’язаних з подіями або операціями, котрі відрізняються від звичайної

діяльності підприємства та повторення котрих періодично або в кожному

звітному періоді не очікується.

За дебетом рахунка відображають суму визнаних витрат, за кредитом –

списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

До витрат від надзвичайних подій належать як прямі втрати за наслідками

цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов’язаних з запобіганням і

ліквідацією цих наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям,

заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість

використаних сировини та матеріалів тощо).

100. Розкрити порядок формування та обліку результатів операційної діяльності

Визначення фінансового результату від основної діяльності забезпечується за допомогою субрахунка 791 «Результат опе­раційної діяльності». В кінці звітного періоду на кредит цього субрахунка списують:

· дохід від реалізації готової продукції (товарів, робіт, по­слуг (в кореспонденції з дебетом рахунка 70 «Дохід від реалізації»);

· дохід від іншої операційної діяльності (в кореспонденції з дебетом рахунка 71 «Інший операційний дохід»).

На дебет субрахунка 791 «Результат операційної діяль­ності» списують:

· собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг (з кредиту рахунка 90 «Собівартість реалізації»);

· адміністративні витрати (з кредиту рахунка 92 «Адмі­ністративні витрати»);

· витрати на збут (з кредиту рахунка 93 «Витрати на збут»);

· інші витрати операційної діяльності (з кредиту рахунка 94 «Інші витрати операційної діяльності»);

· нараховану за даними бухгалтерського обліку суму по­датку на прибуток від звичайної діяльності (з кредиту рахунка 981 «Податок на прибуток від звичайної діяль­ності»).

Шляхом зіставлення на субрахунку 791 «Результат опера­ційної діяльності» кредитового обігу (загальна сума одержано­го доходу від реалізації та іншої операційної діяльності) з дебе­товим обігом (загальна сума операційних витрат з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності підприємства за звітний період.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]