Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фін_облік_2_2003.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
594.43 Кб
Скачать

91.Рзкрити сутність та порядок обліку доходів від інвестиційної діяльності

У будь-якої юридичної особи, зайнятої у сфері матеріального виробництва або торгівлі, вилучення ресурсів у вкладення з метою отримання доходу будуть означати фінансові вкладення. В орга­нізаціях, що зайняті у фінансовій сфері і є професійними учасни­ками ринку цінних паперів, фінансові вкладення не є вилучен­ням ресурсів і, як наслідок, не є фінансовими вкладеннями.

Фінансові вкладення здійснюють із такою метою – як отримання відповідного, як правило, сталого доходу. Наприклад, більшість інвесторів, купуючи акції підприємства, інвестують його з метою отримання прибутку, який складається з двох елементів: — доходу у вигляді дивідендів (відсотків), отриманих протя­гом інвестиційного періоду; — зростання ринкової вартості цінних паперів, що перебува­ють у власності інвестора.

Для обліку доходів від інвестиційукладених в асоційовані, дочірні або

спільні підприємства та облік у котрих ведуть за методом участі в капіталі,

призначений рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі”.

За кредитом рахунка відображають збільшення (отримання) доходу, за

дебетом – списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі здійснюють за кожним

об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством, що є

асоційованим, дочірнім або спільним, облік в котрому ведуть за методом участі

в капіталі.

Типові операції за рахунком 72 “Дохід від участі в капіталі”

92. Рзкрити сутність та порядок обліку доходів від надзвичайної діяльності

Для відображення доходів, що виникли внаслідок надзвичайних подій,

застосовують рахунок 75 “Надзвичайні доходи”.

За кредитом рахунка відображають визнану суму відшкодування, зокрема

від страхових організацій, утрат від надзвичайних подій, за дебетом – списання

в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Типові операції за рахунком 75 “Надзвичайні доходи”

93. Розкрити порядок формування та облік собівартості реалізованої продукції, робіт ,послуг

Відповідно до п. 11 П(С)БО 16 «Витрати» собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з: - виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду; - нерозподілених постійних загальновиробничих витрат

- наднормативних виробничих витрат. У свою чергу, виробнича собівартість включає витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, зумовлені технологією та організацією виробництва (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати), а також змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

          Загальновиробничі витрати включають до собівартості реалізованої продукції після їх розподілу, порядок якого наведено в Додатку 1 до П(С)БО 16. Так, постійні загальновиробничі витрати розподіляють виходячи з нормальної потужності. При цьому нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включають у собівартість реалізованої продукції в періоді їх виникнення.Зміннірозподіляють на кожен об’єкт витрат виходячи з фактичної потужності з використанням обраної бази розподілу (зарплата, обсяг діяльності тощо).

          Що стосується наднормативних виробничих витрат, у собівартість реалізації потрапляють наднормативні витрати, не пов’язані з нестачами, порчею, нетехнологічним використанням та порушенням правил зберігання (див. лист Мінфіну від 15.04.05 р. № 31-04220-20-17/6687). Тобто поняття собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) ширше, ніж поняття виробничої собівартості, оскільки включає не лише виробничу собівартість виготовленої та реалізованої продукції (робіт, послуг), а й інші визначені витрати.

           Не включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Вони окремо обліковуються на рахунках 92, 93, 94 і списуються на фінансові результати наприкінці звітного періоду.

           Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відображається за дебетом відповідних субрахунків активного рахунку 90 «Собівартість реалізації». За кредитом таку собівартість списують на субрахунок791 «Результати операційної діяльності».

           Реалізованою вважається продукція (товари, роботи, послуги) після оформлення відповідних документів (накладних, товарно-транспортних накладних, актів), згідно з якими провадиться перехід права власності та відображається в обліку відповідна господарська операція з реалізації. На підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, де розрахунки з покупцями здійснюються готівкою, доход від реалізації відображають у міру отримання готівки. В обліку собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в облікових регістрах відображається при визнанні доходів від їх реалізації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]