Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фін_облік_2_2003.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
594.43 Кб
Скачать

101. Розкрити порядок формування та обліку результатів звичайної діяльності

Облік витрат іншої звичайної діяльності ведуть на рахунку 97 «Інші витрати», по дебету якого відображають визнані витрати, по кредиту — їх списання на дебет рахунка 793 «Ре­зультат іншої звичайної діяльності».

Таким чином, визначення фінансового результату від іншої звичайної діяльності забезпечується за допомогою рахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

На кредит рахунка 793 в кореспонденції з дебетом рахун­ка 74 «Інші доходи» списують доходи від реалізації фінансо­вих інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, доходи від поопераційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів та іншої фінансової діяльності.

На дебет рахунка 793 в кореспонденції з кредитом рахунка 97 «Інші витрати» списують витрати, які виникли в процесі зви­чайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією готової продукції, товарів, робіт, послуг (зокрема, собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць, від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та інші витрати звичайної діяль­ності).

Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений шля­хом зіставлення оборотів на рахунку 793 «Результат іншої зви­чайної діяльності» відповідними записами списується на раху­нок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

102. Розкрити порядок формування та обліку результатів надзвичайної діяльності

Надзвичайними витратами є прямі витрати від надзвичай­них подій (зменшення активів), а також витрати підприємства на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією наслідків надзвичайних подій (вартість витрачених матеріалів, витрати на оплату праці працівників, що зайняті на відповід­них роботах, оплата послуг стороннім організаціям тощо).

Визначення фінансового результату від надзвичайних подій забезпечується за допомогою рахунка 794 «Результат надзви­чайних подій», на кредит якого списують суму визнаних надзви­чайних витрат (з кредиту рахунка 99 «Надзвичайні витрати»).

Фінансовий результат від надзвичайних подій визначають шляхом зіставлення оборотів на рахунку 794 «Результат над­звичайних подій» (тобто зіставленням сум надзвичайних до­ходів і надзвичайних витрат). Якщо результатом надзвичай­них подій є прибуток (перевищення надзвичайних доходів над витратами), то на дебет рахунка 794 «Результат надзвичайних подій» списують також суму нарахованого податку на прибу­ток з кредиту рахунка 982 «Податок на прибуток від надзви­чайних подій».

103.Розкрити порядок формування та облік чистого прибутку

Фінансовий результат — прибуток (збиток) від конкретного виду діяльності (виробничої, надання послуг або торгової) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку) адміністративних витрат та витрат на збут відповідного виду діяльності. Схематично цей процес може бути подано так:

Фін.результат. конкретного виду діяльності = Валовиу прибуток (збиток) – адміністративні витрати – затрати на збут Наведене означає, що для того, щоб визначити чистий прибуток (збиток), потрібно до попереднього облікового процесу додати такі бухгалтерські проведення: Списати адміністративні затрати записом: Дебет рахунка «Фінансові результати» Кредит рахунка «Адміністративні затрати». Списати затрати по збуту записом: Дебет рахунка «Фінансові результати» Кредит рахунка «Затрати по збуту». Після наведених вище записів на рахунку «Фінансові результати» по конкретному виду діяльності буде визначено чистий прибуток або збиток. Арифметичний підсумок показників рахунків відповідної діяльності (виробничої, надання послуг, торгової) дає можливість визначити загальний результат діяльності. Якщо до підсумку додати суми, які характеризують доходи або затрати іншої операційної діяльності, то підсумок буде характеризувати фінансовий результат від операційної діяльності підприємства у цілому.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]