Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мамінчук.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.6 Mб
Скачать

Розділ 1. Моделювання бізнес процесів торговельного підприємства

1.1. Поняття «бізнес-процес»

Будь - яке підприємство являє собою загальну систему, усередині якої протікає безліч взаємозв'язаних процесів, які своїм функціонуванням визначають стан всієї організаційної системи в цілому. Але стани, в яких перебуває система, викликані певними діями в результаті процесу. У свою чергу стани викликають подальші дії, що знаходяться в логічно послідовному ланцюзі процесу. Задіяні в процесі ресурси перетворюються і знаходять іншу форму.

Процеси, що протікають усередині підприємства – це послідовні функціональні ланцюги, які взаємопов’язані між собою та від яких безпосередньо залежить загальний стан всієї корпоративної системи [5].

Кожна система має свої, властиві лише їй, особливості, свою реакцію на управління, свої форми можливого відхилення від програми, свою здатність реагувати на дії різного роду [4]. Це призводить до необхідності використання певних підходів в процесі управління операційною системою, а саме: системний, ситуаційний, функціонально-орієнтовний та ін.

Існує безліч визначень за допомогою яких можна зрозуміти поняття бізнес-процесу.

Поняття бізнес-процес, складається з двох термінів – бізнес та процес. Поява поняття «процес» супроводжувалася виникненням загальної теорії процесів, що вивчає процеси будь-якої природи та вважалася новим якісним етапом розвитку системної теорії. Якщо перекласти термін «процес», отримаємо такі наступні значення, як процедура, спосіб, порядок, метод, рух, потік, хід тощо. Відповідно до цього, поняття процесу є багатогранним та неоднозначним. По відношенню до підприємств процес є послідовністю дій для отримання кінцевого результату [1].

Другою складовою терміну «бізнес-процес» є поняття «бізнес». У перекладі з англійської мови термін «бізнес» (business) означає справа, підприємництво, комерційна діяльність, ділова активність, тощо. В економічній літературі термін «бізнес» розглядається як будь-який вид діяльності спрямований на отримання прибутку і передбачає залучення власних засобів або опосередковану участь в такій діяльності через вкладення грошових коштів.

Поєднання понять «бізнес» та «процес», обумовило виникнення терміну «бізнес-процес», але при цьому докладний переклад означає діловий процес, комерційний процес, процес діяльності, тощо.

Семантичний аналіз категорій і понять, які пов'язані з управлінням бізнес-процесів, показав відсутність єдиного підходу до їх тлумачення. В літературі не існує загальноприйнятого визначення поняття бізнес-процесу, підходи до його тлумачення варіюються в залежності від приналежності бізнес-процесів до певного виду діяльності.

У широкому розумінні під бізнес-процесом розуміють «структуровану послідовність дій по виконанню відповідного виду діяльності на всіх етапах життєвого циклу предмета діяльності» [2].

Або ж бізнес-процес - це сукупність різних видів діяльності, в межах якої «на вході» використовується один або декілька ресурсів, а в результаті цієї діяльності «на виході» створюється продукт, що має певну цінність [4].

Якщо конкретизувати тлумачення бізнес-процесу, то можна виділити наступні його загальні властивості, що дозволяють ідентифікувати бізнес-процес:

  • бізнес-процес – це потік робіт, дій або їхня сукупність, внутрішні кроки діяльності підприємства;

  • бізнес-процес має вхід і вихід (первинні, вторинні), початок і кінець, тобто обмежується певними межами;

  • бізнес-процес має постачальників: первинних (ресурси) та вторинних (результати, інформація);

  • бізнес-процес має клієнтів (споживачів, користувачів) як внутрішніх, так і зовнішніх;

  • бізнес-процес має на меті задоволення потреб підприємства з подальшим отриманням прибутку;

  • бізнес-процес повторюється у часі;

  • бізнес-процес має кількісні та якісні параметри, що піддаються виміру, аналізу, контролю та впливу;

  • бізнес-процес пов’язаний певним чином з іншими бізнес-процесами організації.

Бізнес-процеси проходять через усі підрозділи підприємства, поєднують різні роботи та завдання, які повинні складати єдину сукупність та носити безперервний характер.

Отже, поєднання понять «бізнес» та «процес», обумовило виникнення терміну «бізнес-процес». В літературі не існує загальноприйнятого визначення поняття бізнес-процесу, підходи до його тлумачення варіюються в залежності від приналежності бізнес-процесів до певного виду діяльності.