Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 семестр для физ-мата.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
71.05 Кб
Скачать

Домашнє завдання

Завдання 1. Написати протокол. Визначити його призначення, реквізити, специфіку тексту.

Завдання 2. Написати витяг з протоколу. Визначити його призначення, реквізити, специфіку тексту.

Завдання 3. Укласти всі види службових листів, указаних в плані.

Завдання 4. Виправте помилки у вживанні дієприслівникових зворотів.

1.Від духмяних запахів сіна у мене, лежачи на горищі, паморочилась голова. 2.Пощипуючи траву й помахуючи хвостом, у коня задоволено мружилися очі. 3.Стоячи на березі річки, йому згадалося його дитинство. 4.Вирушаючи у далеку дорогу, йому хотілося побачити світ, познайомитися з новими людьми. 5.Підписуючись на газети, завжди можна почерпнути цікаву інформацію.

Завдання 5. Запишіть українською мовою . Встановіть особливості творення українських дієприслівників у порівнянні з російською мовою. Уведіть їх у речення , пояснивши можливі помилки.

Идя по дороге, соблюдая дистанцию, забежав по дороге в библиотеку, отойдя от двери, войдя в класс, не зная броду, не долго думая, оглядевшись вокруг, учитывая обстоятельства, обойдя лужу, прорвав оборону, схватившись за ветку, обнаружив минералы, отказав в просьбе.

Завдання 6. Наведенi словосполучення перекласти українською мовою. Пояснити написання суфiксiв -Н- , -НН- в росiйськiй та українськiй мовах.

Отработанный материал, смешанные голоса, записанное стихотворение, увеличенная норма, заостренный кончик ножа, сметанное изделие, продуманный ответ, отлаженная линия, асфальтированная дорога.

Завдання 7. Перекладiть українською мовою й запишiть. Порiвняйте, як утворюються активнi дієприкметники у росiйськiй та українськiй мовi. З’ясуйте можливостi їх вживання в обох мовах.

Почерневшее небо, поющие песни, употребляющий лекарства, формирующий состав, повышающий уровень, исполняющий обязанности, увядшие листья, несущая опора, волнующая мелодия, потухающий костер, заржавевший гвоздь, угнетающие обстоятельства, воюющие стороны, впечатляющее событие, стоящий у колодца человек, обучающаяся молодежь, откачивающий насос, вращающееся колесо, режущий инструмент, запрещающий знак, немигающий взгляд.

Практичне заняття № 11 Тема. Документація з кадрово-контрактних питань План:

  1. Резюме. Автобіографія.

  2. Характеристика. Рекомендаційний лист.

  3. Заява. Види заяв.

  4. Особовий листок з обліку кадрів.

  5. Наказ щодо особового складу.

  6. Трудова книжка.

  7. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

Основна література:

1. Галузинська Л. І., Науменко Н. В., Колосюк В. О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навч.посібн.- К.: Зна ння, 2008.-С. 145-162.

2. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери Навч. посібн.- К.: Арій, 2009.- С. 74-92.

3. Мацюк 3., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : Навч.посібн.-К.: Каравела, 2008.-С. 250-265.

4. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : Підручник. - К Арій, 2009.

5. Шевчук С. В., Кабиш О. О. Практикум з українського ділової < > мовлення : Навчальний посібник. - К.: Арій, 2008.

Домашнє завдання:

Вправа 1. Оформіть заяву, у якій Андрущенко Тамара Василівна просить пустити її до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри економічної теорії Київського національного економічного університету імєні Вадима Гетьмана.

Вправа 2. Зредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.

1. Прошу допустити мене до здачі літньої сесії без заліку з інформати­ки. Залік не складено вчасно через поважну причину.

2. Я, Ханенко Наталія Леонідівна, дуже прошу Вашого дозволу при­йняти мене на навчання за спеціальністю фінансовий менеджмент.

3. Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох тисяч гривнів на 6 мі­сяців.

4. Прошу відпустити мене у відпустку на 5 днів без збереження заро­бітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія з 15 по 20 червня 2010 року.

5. Прошу надати мені відпустку за свій особистий рахунок на 24 дні з 10 липня по 2 серпня 2010 року, для санаторного лікування.

6.Прошу прийняти мене на роботу менеджером з навчання.

Вправа 3. Оформіть документ, у якому висловлено прохання надати відпустку без збереження заробітної плати і до якого додано відповідні документи.

Вправа 4. Зредагуйте речення, що можуть бути використані під час формулювання мети резюме.

1) Розвинути нову ділянку компанії по виробництву й продажу меблів - офісні меблі та устаткування. 2) Заснувати дистриб'юторську мережу ком­панії по виробництву й продажу меблів. 3) Отримати посаду фінансового замісника в крупній виробничій організації. 4) Особливо зацікавлений в під­готовці журнальних статей, редагуванні й аналізі технічної інформації та ма­теріалів по технічному навчанню. 5) Отримати посаду асистента по зв'язках і громадськістю, включаючи публікації, підготовку прес-релізів, фотографій та дайджестів. 6) Хочу отримати перспективну посаду в міжнародній, швидко зростаючій компанії. 7) Хочу отримати посаду, яка допоможе мені реалізува­ти мої творчі і інтелектуальні здібності.

Вправа 5. Перекладіть текст характеристики українською мовою. Допи­шіть відсутні реквізити.

За время своей работы Сергеева О. П. проявила себя как высококвалифицированный специалист в области стандартизации, хорошо знающий законодательство о техническом регулировании.

К исполнению должностных обязанностей Сергеева О. П. относится добросовестно и ответственно. Характеризуется высокой степенью дисциплинированности. При решении сложных вопросов проявляет самостоятельность и оперативность, старательность в выполнении распоряжений руководства.

Сергеева О.П. обладает организаторскими способностями, пользуется авторитетом у коллег и сотрудников смежных подразделений, проявляет требовательность к себе и подчиненным.

Умеет находить нестандартные подходы к решению задач, стоящих перед подразделением, творчески подходит к делу.

Стремится к повышению профессионального уровня - по собственной инициативе прошла обучение.

Вправа 6: А) Прочитайте документ. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості.