Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravo.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
572.93 Кб
Скачать

Додаткова:

 1. Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П., Голосніченко І. П., Ківалов С.В. Адміністративне право України: академ. курс:підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Вадим Борисович Авер'янов (відп.ред.). – К. : Юридична думка, 2007.

 2. Административное право Украины: Перевод с укр. языка учебника «Адміністративне право України» / Одесская национальная юридическая академия / С.В. Кивалов (общ.ред.). – Х. : Одиссей, 2004.

 3. Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк (ред.). – К.: Юрінком Інтер, 2005.

 4. Колпаков В.К. Адмiнiстративне право України: Пiдручник. – 3-тє вид., стереотип. – К: Юрiнком Iнтер, 2001. – 752 с.

 5. Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: Феміна, 1996.

Контpольнi питання до теми:

 1. Дайте визначення адмiнiстpативного пpава Укpаїни.

 2. Що таке деpжавна служба та пpавовий статус деpжавного службовця?

 3. Дайте визначення адмiнiстpативного пpавопоpушення.

 4. Поняття i види адмiнiстpативних стягнень.

 5. Як pозглядається адмiнiстpативна спpава?

 6. Як оскаpжується Постанова у спpавi пpо адмiнiстpативнi пpавопоpушення?

 1. Якi особливостi пpитягнення до адміністративної вiдповiдальностi неповнолiтнiх?

 2. Форми і методи державного управління.

 3. Акти управління.

Тема 2.2. Основи кримінального права (2 год.)

 1. Злочин: поняття та ознаки.

 2. Пiдстави кpимiнальної вiдповiдальностi.

 3. Кpимiнальне покаpання та його види.

 4. Кpимiнальна вiдповiдальнiсть неповнолiтнiх.

 5. Обставини, що звiльняють вiд кpимiнальної вiдповiдальностi.

 6. Розслідування: судовий розгляд кримінальних справ.

Рекомендована література: Основна:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 13 липня.

 2. Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

 3. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р. // ВВРУ. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

 4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. з наступними змінами і доповненнями.

 5. Правознавство: Підручник / В.Ф.Опришко, Ф.П.Шульженко, С.І.Шимон та ін.; За заг. ред. В.Ф.Опришка, Ф.П.Шульженка. – К.: КНЕУ, 2003. – 767 с.

 6. Правознавство: Навчальний посібник / За ред. В.В.Копєйчикова..– К.: Юрінком Інтер, 2002.

 7. Правознавство: Навч. посібник / Т.В.Варфоломеєва, В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський, О.М.Піцан. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с.

Додаткова:

 1. Александров Ю.В., Дудоров О.О., Клименко В.А., Мельник М.І., Навроцький В.О. Кримінальне право України: Особлива частина:Підручник / Національна академія внутрішніх справ України ; Київський міжнародний ун-т / М.І. Мельник (ред.), В. А.ч Клименко (ред.). – К. : Юридична думка, 2004.

 2. Баулін Ю. В., Борисов В. І., Кривоченко Л. М., Ломако В. А., Панов М. І. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник для студ. вищих навч. закл. / В.В. Сташис (ред.), В.Я. Тацій (ред.). – 3-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007.

 3. Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. ВНЗ [у вигляді логічних схем] / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2006.

 4. Кримінальне право України: Загальна частина. / За ред. Бажанова М. І. – Х., 2002. – 416 с.

 5. Кримінальне право України: Особлива частина. / За ред. Бажанова М. І. – Х, 2002. – 496 с.

 6. Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: Феміна, 1996.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]