Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravo.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
572.93 Кб
Скачать

Основна:

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 13 липня.

 2. Закон України “Про економічну самостійність Української РСР” від 3 серпня 1990 року. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 34.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

 4. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р.

 5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. з наступними змінами і доповненнями.

 6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

 7. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 8. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 272. З наступними змінами і доповненнями.

 9. Правознавство: Підручник / В.Ф.Опришко, Ф.П.Шульженко, С.І.Шимон та ін.; За заг. ред. В.Ф.Опришка, Ф.П.Шульженка. – К.: КНЕУ, 2003. – 767 с.

 10. Правознавство: Навчальний посібник / За ред. В.В.Копєйчикова..– К.: Юрінком Інтер, 2002.

 11. Правознавство: Навч. посібник / Т.В.Варфоломеєва, В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський, О.М.Піцан. – К.: Знання-Прес, 2001. – 327 с.

 12. Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: Феміна, 1996.

Додаткова:

 1. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.: У 2 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярослава Миколаївна Шевченко (заг.ред.) – 2.вид., доп. і перероб. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2006.-Т. 1 : Загальна частина. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2006

 1. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.:У 2 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ярослава Миколаївна Шевченко (заг.ред.) – 2.вид., доп. і перероб. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2006.-Т. 2 : Особлива частина. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2006

 1. Берестова І. Е., Бичкова С. С., Бірюков І. А., Бобрик В. І., Братель О. Г. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов'язання: Навч. посібник / Національна академія внутрішніх справ України / С. С. Бичкова (заг.ред.). – К., 2005. – 348с.

 1. Білоусов Ю. В., Лозінська С. В., Русу С. Д., Стефанчук Р. О., Ватрас В. А. Цивільне право України: Навч. посіб. / Р.О. Стефанчук (ред.). – К. : Наукова думка, 2004.

 1. Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Гринько С. Д., Нагнибіда В. І., Нижний С. В. Цивільне право України: навч. посібник / Р.О. Стефанчук (ред.). – К. : Правова єдність, 2009. – 536c. .

Контpольнi запитання до теми:

 1. Хто вiдноситься до суб'єктiв цивiльних пpавовiдносин?

 2. Якими властивостями повиннi хаpактеpизуватися особи як суб'єкти цивiльних пpавовiдносин?

 3. Що таке пpаво власностi?

 4. Чи мають неповнолiтнi пpаво власностi?

 5. Як в Укpаїнi здiйснюється деpжавний захист пpава власностi?

 6. Хто такi спадкодавець та спадкоємець? Поняття спадщини.

 7. Якi пiдстави спадкування визначає дiюче цивiльне законодавство?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]