Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екологічне інспектування.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

29. Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні?

 1. недосконалість законів про охорону природи і кризовий економічний стан держави;

 2. низька екологічна культура населення, хибна державна екологічна політика;

 3. надмірна Індустріалізація та хімізація сільського господарства;

 4. неконтрольовані урбанізаційні процеси;

 5. всі відповіді неправильні.

30. Національні парки - це:

 1. території, де не допускається вплив людини на природні процеси;

 2. території, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання природних ресурсів;

 3. території, на яких протягом ряду років (або постійно) в певні сезони (чи протягом року) охороняються окремі види або частина природного комплексу;

 4. всі відповіді правильні;

 5. всі відповіді неправильні,

31. Основні причини втрати біологічної різноманітності:

 1. зростаюча чисельність населення;

 2. зростаюче споживання ресурсів;

 3. погано продумана державна політика в галузі використання природних ресурсів;

 4. низькі штрафи;

 5. всі відповіді неправильні.

32. Що спричинило кризовий екологічний стан у середньому Придніпров'ї?

 1. створення каскаду Дніпровських водосховищ;

 2. інтенсивний розвиток металургійної, хімічної, нафтодобувної і нафтопереробної промисловості;

 3. розвиток енергетики і транспортної мережі;

 4. розвиток цементної, машинобудівної та легкої промисловості;

 5. всі відповіді неправильні.

33. За обсягом висвітлюваних питань в ході проведення перевірки діляться на повні, цільові, оперативні (спеціальні) і комплексні. Комплексні перевірки - це такі:

 1. в ході яких висвітлюються всі питання природоохоронної діяльності об'єктів:

 2. в ході яких висвітлюються тільки окремі напрямки природо­охоронної діяльності об'єкта, такі як: стан виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, приписів контролюючих органів, стан експлуатації очисного обладнання, стан обліку викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, розміщення відходів та Інші питання;

 3. в ході яких висвітлюються тільки ті питання, з яких отримані завдання від керівництва інспекції або вищих органів, перевірки аварійних ситуацій, а також ті, що проводяться за сигналами і скаргами населення:

 4. перевірки природоохоронної діяльності об'єктів із залученням спеціалістів інших міністерств і відомств, науково-дослідних установ, представників місцевих органів влади і громадськості;

 5. всі відповіді неправильні.

34. Перевірки природоохоронної діяльності об'єктів, які здійснюються одноразово за спеціальними завданнями:

 1. повні;

 2. цільові;

 3. спеціальні;

 4. комплексні;

 5. всі відповіді неправильні.

35. Журнал первинної облікової документації - журнал обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристик:

 1. ПОД-1;

 2. ПОД-2;

 3. ПОД-3;

 4. ПОД-4;

 5. ПОД-5.

36. Журнал первинної облікової документації — журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами:

 1. ПОД-11;

 2. ПОД-12;

 3. ПОД-13;

 4. ПОД44;

 5. ПОД-15.

37. Відходи II класу небезпеки повинні зберігатися:

 1. в паперових і полотняних мішках, пакетах;

 2. в герметичній тарі (контейнери, бочки);

 3. в закритій тарі (ящики, пластикові пакети, мішки);

 4. відкрито (насипом, навалом);

 5. всі відповіді неправильні.

38. Розмір санітарно-захисної зони підприємств з виробництва скловати, вугільних виробів для електропромисловості, керамзиту, лаків, оліфи, залізобетону, асфальтобетону:

 1. 1000 м;

 2. 500 м;

 3. 300 м;

 4. 100 м;

 5. 50 м.

39. Назва документа, який повинне отримати підприємство перед виробничою діяльністю для здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

 1. ліцензія;

 2. дозвіл;

 3. сертифікат;

 4. погодження;

 5. акт перевірки.

40. Назва пального, у викидах якого в атмосферне повітря наявні забруднюючі речовини: оксиди вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, діокснд сірки, сажа:

 1. бензин;

 2. дизельне пальне;

 3. зріджений нафтовий газ;

 4. стиснений природний газ;

 5. спирт.

41. Який з наведених варіантів визначення раціонального природокористування ви вважаєте правильним?

 1. природокористування, що дає найбільший прибуток;

 2. яке передбачає відтворення природного ресурсу;

 3. яке не призводить до зміни природно-ресурсного потенціалу, підтримує і підвищує продуктивність та красу природних комплексів;

 4. таке, що відповідає програмі економічного розвитку агропромислового комплексу;

 5. всі відповіді неправильні.

42. Які дощі називають „кислими"?

 1. зрН<5,8;

 2. з рН 7,8-8,2;

 3. з рН 3,2-2,8;

 4. в яких міститься азотна кислота;

 5. всі відповіді неправильні.

43. Якою мас бути мета екологічної експертизи?

 1. визначення екологічних збитків від забруднення довкілля;

 2. виявлення причин і обсягів забруднень навколишнього середовища;

 3. оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності окремих об'єктів, районів, регіонів;

 4. виявлення об'єктів-забруднювачів навколишнього середовища;

 5. всі відповіді неправильні.

44. Що таке гранично допустимий скид (ГДС)?

 1. вміст речовин у стічних водах, максимально допустимий для відведення з установленим режимом у даному пункті водного об'єкта за одиницю часу з метою забезпечення нормативної якості води;

 2. ліміт на щомісячний скид стічних вод об'єктом-забруднювачем;

 3. скид стічних вод за рік. який не перевищує встановленої норми;

 4. загальний обсяг стічних вод, які може скинути об'єкт-забруднювач за місяць;

 5. всі відповіді неправильні.

45. Екологічна ліцензія - це:

 1. документ на дозвіл заготівлі тваринних або рослинних ресурсів;

 2. документ-дозвіл на викиди конкретного забрудника у довкілля;

 3. документ, що дозволяє без обмежень забруднювати довкілля;

 4. документ-замінник податків за користування ресурсами;

 5. всі відповіді неправильні.