Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екологічне інспектування.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

4. Контрольні питання з програми курсу

1. Яка головна мета інспекторських перевірок?

2. Яким чином здійснюються перевірки об'єктів з питань охорони навколишнього природного середовища?

3. На які категорії підрозділяються інспекторські перевірки?

4. У якому випадку державний інспектор самостійно приймає рішення на перевірку об'єкта?

5. Що таке понадлімітний викид?

6. Що таке наднормативний викид?

7. Яким чином установлюється періодичність інспекторських перевірок повітряноохоронної діяльності?

8. Які матеріали розглядаються в процесі інспекторських перевірок об'єкта з повітряноохоронної діяльності?

9. Що таке загальне водокористування?

10. Що таке спеціальне водокористування?

11. Яка документація перевіряється при інспекторських перевірках за водоспоживанням?

12. Яку функцію виконують водоохоронні зони, установлювані для водокористувачів?

13. До якої частини водяного об'єкта відносяться вимоги по якості води?

14. Яка документація перевіряється при інспекторських перевірках з водовідведення на підприємстві?

15. Яка документація перевіряється на підприємстві з питань утворення, розміщення і знищення відходів?

16. Скільки існує класів токсичності відходів?

17. Який основний показник покладений в основу визначення класу токсичності відходів?

18. Зі скількох знаків складається код характеристики відходів підприємства?

19. Складанням якого документу закінчується інспекторська перевірка?

20. За якими чинниками виявляються факти порушення природоохоронного законодавства?

21. Який документ складається в разі випадку факту порушення?

22. В якому випадку державні інспектори можуть зупинити (тимчасово) будівництво об'єктів народного господарства?

23. Скільки існує заходів впливів на порушників природоохоронного законодавства ?

24. З якою метою застосовуються адміністративні заходи впливу на порушників природоохоронного законодавства?

25. В якому випадку застосовується дисциплінарна відповідальність до порушників?

26. Які документи передаються на розгляд керівництву об'єкта при притягненні до дисциплінарної відповідальності порушників природоохоронного законодавства?

27. Який документ є основою для розгляду справ щодо адміністративної відповідальності у разі порушення природоохоронного законодавства?

28. В якому випадку анулюється дозвіл на поховання промислових відходів?

29. В якому випадку як захід впливу державні інспектори можуть застосовувати обмеження або припинення (тимчасово) виробничої діяльності промислового підприємства?

а) систематичне перевищення лімітів використання природних ресурсів, порушення екологічних нормативів і

30. Який основний показник враховується при встановленні нормативів часу на інспекторські перевірки?

5. Тестові завдання для перевірки знань

1. Яке з наведених визначень екологічного збитку є найповнішим?

  1. витрати підприємства на охорону природи;

  2. втрати суспільства від змін корисності навколишнього середовища у зв'язку з його забрудненням і необхідністю витрат на відновлення довкілля, компенсацію ризиків, компенсацію за погіршення здоров'я людей, ресурсів тощо;

  3. збитки від зниження і втрати працездатності внаслідок погіршення екологічних умов праці і проживання;

  4. втрати від екологічних катастроф;

  5. всі відповіді неправильні.