Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екологічне інспектування.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

2. Що таке вторинні енергоресурси?

 1. енергоресурси, які за значенням посідають друге місце в регіоні;

 2. енергія різних видів, яка виділяється при здійсненні технологічних процесів та використанні устаткування і не є головною в технології виробництва, але може бути ефективно використана для енергопостачання завдяки інноваціям;

 3. втрати тепла на електростанціях;

 4. втрати тепла у промисловості;

 5. всі відповіді неправильні.

3. Виберіть із наведених варіантів правильне визначення екологічної ліцензії:

 1. право на виконання екологічної експертизи;

 2. право на проведення екологічного менеджменту;

 3. документ, який дає право на забруднення довкілля певним токсикантом на конкретний проміжок часу;

 4. документ, який дає право на видобуток природних ресурсів;

 5. всі відповіді неправильні.

4. Яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважаєгься гранично допустимою (гдк)?

 1. за якої настає смерть людини;

 2. за якої починається деградація екосистеми;

 3. дозволена екологічним стандартом;

 4. максимальна концентрація забруднюючої речовини в природному середовищі, яка не шкодить здоров'ю людини:

 5. всі відповіді неправильні.

5. Систему тривалих спостережень за зміною екосистем і біосфери називають:

 1. моделюванням;

 2. модифікацією;

 3. моніторингом;

 4. меліорацією;

 5. всі відповіді неправильні.

6. Найбільший внесок в забруднення атмосфери вносить галузь промисловості:

 1. теплова енергетика;

 2. чорна металургія;

 3. нафтовидобувна і нафтохімічна;

 4. транспорт;

 5. всі відповіді неправильні.

7. Що таке безвідходне виробництво?

 1. виробництво, на якому не утворюються відходи;

 2. виробництво з замкненим циклом споживання води і повітря;

 3. виробництво, на якому відходи направляються на переробку і подальше використання;

 4. виробництво, на якому відходи можна надалі використовувати як сировину;

 5. всі відповіді неправильні.

8. Головні екологічні проблеми великих міст:

 1. забруднення атмосфери і гідросфери;

 2. забруднення атмосфери і накопичення відходів;

 3. СНІД і туберкульоз;

 4. хворі зелені насадження і велика кількість бродячих тварин;

 5. всі відповіді неправильні.

9. До яких країн за відсотковим показником за кількістю лісів належить Україна?

 1. малолісисті;

 2. середарлісисті;

 3. багатодісисті;

 4. всі відповіді правильні;

 5. всі відповіді неправильні.

10. Заказники - це:

 1. території, де не допускається вплив людини на природні процеси;

 2. території, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання природних ресурсів;

 3. території, на яких протягом ряду років (або постійно) в певні сезони (чи протягом року) охороняються окремі види або частина природного комплексу;

 4. всі відповіді правильні;

 5. всі відповіді неправильні.

11. Збірна назва хімічних сполук, що знищують шкідників сільського та лісового господарства:

 1. гербіциди;

 2. акарициди;

 3. пестициди;

 4. інсектициди;

 5. всі відповіді неправильні.

12. Від чого найбільше потерпають сільськогосподарські угіддя півдня України?

 1. від вітрової ерозії ґрунтів;

 2. від засолення ґрунтів;

 3. від осушення земель;

 4. від транскордонних забруднень повітря;

 5. всі відповіді неправильні.

13. За обсягом висвітлюваних питань в ході проведення перевірки діляться на повні, цільові, оперативні (спеціальні) і комплексні. Цільові перевірки це такі:

 1. в ході яких висвітлюються всі питання природоохоронної діяльності об'єктів;

 2. в ході яких висвітлюються тільки окремі напрямки природо­охоронної діяльності об'єкта, такі як: стан виконання заходів щодо стан обліку викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші питання;

 3. в ході яких висвітлюються тільки ті питання, по яких отримані завдання від керівництва інспекції або вищих органі в, перевірки аварійних ситуацій, а також ті, що проводяться за сигналами і скаргами населення;

 4. перевірки природоохоронної діяльності об'єктів п залученням спеціалістів інших міністерств і відомств, науково-дослідних установ, представників місцевих органів влади і громадськості;

 5. всі відповіді неправильні.