Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕП конспект частина 2.doc
Скачиваний:
199
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

45

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА В БУДІВНИЦТВІ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Частина 2

Код дисципліни: 3017

Виконала:

доц. Гракова М.А.

Затверджено на засіданні кафедри

«Економіка підприємств»

Протокол №1 від 30.08.13 р.

м. Макіївка, 2013 р.

ЗМІСТ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. ІННОВАЦІЙНИЙ ТА ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Тема 15. Інноваційна діяльність

4

15.1. Науково-технічний та організаційний прогрес як основа інноваційної діяльності

4

15.2. Поняття і характеристика інноваційних процесів в діяльності підприємства

7

15.3. Управління інноваційними процесами на підприємстві

11

Тема 16. Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства

16

16.1. Характеристика техніко-технологічної бази виробництва

16

16.2. Виробнича потужність підприємства: сутність та класифікація

18

16.3. Визначення фонду часу роботи обладнання

20

16.4. Методи визначення виробничої потужності підприємства та баланс виробничої потужності

22

16.5. Лізинг як форма оновлення техніко-технологічної бази підприємства

27

Тема 17. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика

30

17.1. Сутність, функції і значення матеріально-технічного забезпечення виробництва

30

17.2. Визначення потреби в матеріальних ресурсах та їх розподіл за підрозділами

36

17.3. Виробнича логістика на підприємстві

42

Тема 18. Організація операційної діяльності

49

18.1. Поняття і основні елементи виробничого процесу

49

18.2. Типи виробництва, їх характеристика

55

18.3. Методи організації виробництва

56

18.4. Суть і значення суспільних форм виробництва

59

18.5. Виробнича інфраструктура як складова операційної діяльності

63

Тема 19. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції

68

19.1. Сутність і значення конкурентоспроможності продукції підприємства

68

19.2. Якість як фактор конкурентоспроможності продукції

73

19.3. Система управління якістю продукції підприємства

76

19.4. Загальнодержавні та міжнародні системи управління якістю продукції

79

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5. ВИТРАТИ, РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

Тема 20. Витрати підприємства

84

20.1. Загальна характеристика витрат підприємства

84

20.2. Сукупні витрати, собівартість продукції та окремих виробів

89

20.3. Калькуляція продукції: зміст і методика розрахунку

91

20.4. Система управління витратами підприємства

96

Тема 21. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання

101

21.1. Фінансова діяльність підприємства

101

21.2. Економічна сутність і значення доходу і прибутку підприємства

103

21.3. Рентабельність як показник відносної прибутковості

107

Тема 22. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності

109

22.1. Методи оцінки ефективності виробничих інвестицій

109

22.2. Оцінка ефективності фінансових інвестицій підприємства

113

22.3. Оцінювання ефективності інноваційних проектів підприємства

116

Тема 23. Інтегральна ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність

117

23.1. Сутність, види і фактори ефективності діяльності підприємства

118

23.2. Фінансово-економічний аналіз як складова інтегральної ефективності функціонування підприємства

123

23.3. Сучасні системи показників та моделі до оцінки ефективності функціонування підприємств

129

23.4. Конкурентоспроможність підприємства

135

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6. АНТИКРИЗОВА СИСТЕМА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

Тема 24. Сучасні моделі розвитку підприємства

139

24.1. Поняття, зміст і значення розвитку підприємства в господарській діяльності

139

24.2. Моделі розвитку підприємств та організацій

142

Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємств

148

25.1. Реструктуризація підприємств і організацій як фактор підвищення ефективності функціонування

148

25.2. Трансформація як напрямок розвитку підприємства

153

25.3. Банкрутство підприємства: сутність та шляхи визначення

156

25.4. Санація підприємств та організацій

162

Тема 26. Оптимізація бізнес-процесів підприємства

166

26.1. Сутність і класифікація бізнес-процесів

166

26.2. Оптимізація бізнес-процесів на основі їх реінжинірингу

169

26.3. Організація робіт з реінжинірингу бізнес-процесів

170

Тема 27. Економічна безпека підприємства, системного управління організацією

173

27.1. Сутність і зміст економічної безпеки підприємства

173

27.2. Основні загрози економічної безпеки підприємства

176

27.3. Елементи системи соціально-економічної безпеки підприємства

180

27.4. Узагальнююча оцінка рівня економічної безпеки підприємства

189

Список використаної літератури

193

Змістовний модуль 4. Інноваційний та технічний розвиток підприємства

Тема 15. Інноваційна діяльність

15.1. Науково-технічний та організаційний прогрес як основа інноваційної діяльності

15.2. Поняття і характеристика інноваційних процесів в діяльності підприємства

15.3. Управління інноваційними процесами на підприємстві

15.1. Науково-технічний та організаційний прогрес як основа інноваційної діяльності

Науково-технічний прогрес (НТП)– це безперервний процес удосконалення існуючих і створення нових елементів техніки і технології з упровадженням їх у виробничий процес і сферу споживання.

НТП виступає у двох формах: еволюційній і революційній.

Еволюційнаформа НТП – це поліпшення техніко-економічних параметрів, модернізація, створення нової техніки і технології в межах одного і того ж технічного покоління.

Революційнаформа НТП – виникнення принципово нових науково-технічних ідей, які приводять до зміни поколінь техніки і технології.

Науково-технічна революція є складовою частиною НТП.

Науково-технічна революція (НТР)– це вищій ступінь НТП, який означає докорінні зміни в науці та техніці, що роблять революційний вплив на зміну знарядь і предметів праці, технології, організації, управління.

За час існування людства здійснено багато НТР, які отримали назву завдяки знаряддям праці, найбільш поширеними у той час: кам’яне століття, залізне століття тощо. Сучасний етап розвитку людства отримав назву століття кібернетики або століття ЕОМ.

НТР, яка зумовила розвиток цього етапу людства, суттєво відрізняється від попередніх за якісними і масштабними параметрами, головними з яких є:

перетворення науки на безпосередньо виробничу силу суспільства, оскільки вона впливає на вдосконалення всіх факторів виробництва (засоби праці, предмети праці, робочу силу), посилюючи кожен із них, а загалом – народногосподарський комплекс в цілому;

скорочення часового інтервалу з моменту появи відкриттів і винаходів до їх практичної реалізації;

випередження практики теорією, що дає можливість прогнозування як буде розвиватися техніка і технологія через тривалий час;

розширення меж проникнення НТР у всі сфери життєдіяльності людини і масштабність пізнання та реалізації;

новий стан суспільного поділу праці, який відбувається завдяки перетворенню науки на пріоритетну сферу діяльності;

інтеграція науки і виробництва, а також різних галузейсамої науки;

якісне перетворення усіх елементів виробництва: засо­бів і предметів праці, самої праці.

Основні напрями НТП – це такі напрями розвитку науки і техніки, реалізація яких на практиці дозволить забезпечити максимальну ефективність у найкоротший термін.

Виділяють загальнодержавні та галузеві напрями НТП. Загальнодержавні– це напрями НТП, які на даному етапі й у найближчому майбутньому є важливими для держави або групи держав.Галузеві– це напрями НТП, які є пріоритетними для окремих галузей промисловості.

У ХХ ст. до загальнодержавних пріоритетних напрямів НТП належали:

електрифікація народного господарства – процес виробництва і широкого використання електроенергії у виробництві та побуті й заміна нею інших форм енергії у суспільному виробництві;

механізація та автоматизація виробничих процесів – комплекс заходів, що передбачає заміну ручних операцій механізованими, упровадження автоматичної техніки, технологічних ліній і виробництв. Комплексна механізація являє собою виконання всього виробничого циклу машинами і механізмами. Автоматизація – це вищий ступінь механізації, яка являє собою повне або часткове використання технічних засобів для заміни участі людини у виробничому процесі;

хімізація – процес виробництва і застосування хімічних продуктів у народному господарстві та побуті, упровадження хімічних методів, процесів і матеріалів у народному господарстві та побуті.

До пріоритетних напрямів НТП на сучасному етапі розвитку суспільства належать:

електронізація – забезпечення всіх сфер виробництва і громадського життя високоефективними засобами обчислювальноїтехніки аж до використання принципів штучного інтелекту, нового покоління супутникових систем зв'язку й ін.;

комплексна автоматизація на базі електронізації, упровадження гнучких виробничих систем, промислових роботів, багатоопераційних верстатів із ЧПУ, систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем управління технологічними процесами;

створення і використання нових високоякісних, термостійких та високоміцних матеріалів, що мають нові властивості: радіаційну стійкість, надпровідність, стійкість до зносу, надвисоку твердість, надчисті матеріали із заданими властивостями;

освоєння принципово нових технологій: мембранної, лазерної, вакуумної, детонаційної й ін.;

авіакосмічні технології та технології оборонно-промислового комплексу;

ресурсозберігаючі технології, дослідження яких спрямовані на збереження та розвиток природних і виробничих ресурсів;

прискорений розвиток біотехнології, що сприяє створенню безвідходних технологічних процесів, нарощуванню обсягів виробництва сировини, продовольчих ресурсів, розробці нових лікарських препаратів і біологічно активних речовин.

Організація діяльності людей безпосередньо впливає на економічну і соціальну ефективність економіки, у сучасних умовах набуває особливої важливості.

Організаційний прогрес (ОП)– це процес удосконалення існуючих і застосування нових методів і форм організації виробництва, поліпшення організації праці, раціоналізації елементів господарського механізму, необхідних для розвитку та підвищення ефективності виробництва.

Організаційний прогрес має ряд особливостей:

безпосередньо не впливає на ефективність виробництва, а забезпечує реалізацію науково-технічного прогресу, який і є головним фактором зростання продуктивності економіки;

зменшує втрати робочого часу і простої устаткування, що призводить до зниження трудомісткості освоєння та використання техніки і технології;

не потребує великих витрат ресурсів при значному ефекті, що є важливим за умов ринкової економіки.

За масштабом реалізації виділяють загальносистемний(галузевий, міжгалузевий, регіональний) організаційний прогрес ілокальний(внутрішньовиробничий) організаційний прогрес на рівні підприємства.

Ключовими об’єктами організаційного прогресу виступають:

організація виробництва– певним чином організована і скоординована у часі та просторі взаємодія факторів виробництва;

Виділяють локальні та суспільні форми організації виробництва. Локальні форми організації виробництва включають: раціональне поєднання елементів виробничого процесу в межах підприємства, цеху, дільниці; кооперування окремих виробничих ланок (цехів, дільниць); розподіл та поєднання окремих виробничих процесів на підприємстві. Суспільні форми організації виробництва включають: концентрацію; деконцентрацію; спеціалізацію; кооперування; конверсію; комбінування; диверсифікацію.

організація праці – певним чином організована і скоординована у часі та просторі робоча сила, здатна створювати матеріальні блага і духовні цінності;

Організація праці у часі забезпечується поділом праці, кооперацією праці, організацією обслуговування робочих місць, установленням раціональних режимів праці та ін. Організація праці у просторі виявляється в побудові бригад, закріпленні персоналу за робочими місцями та ін.;

вдосконалення елементів господарського механізму– система управління, планування, фінансування, стимулювання, матеріально-технічного забезпечення, що є умовою поліпшення організації трудової діяльності та засобом поєднання організаційного та науково-технічного прогресу.

До основних тенденцій організаційного прогресу на сучасному етапі розвитку суспільства належать:

прискорення темпів розвитку окремих (деконцентрації, кооперування, конверсії, диверсифікації) та посилення взаємозв'язків усіх суспільних форм організації виробництва, що забезпечує демонополізацію виробництва багатьох видів продукції, конкуренцію продуцентів на ринку, мультиплікаційну ефективність діяльності підприємств різних типів і систем господарювання;

посилення безперервності та гнучкості виробництва на підприємствах багатьох галузей завдяки широкому застосуванню автоматичних роторних ліній, робото-технічних комплексів і гнучких виробничих систем, що уможливлюють зведення до мінімуму втрат часу й ресурсів, багаторазове підвищення продуктивності праці, значне прискорення оновлення продукції, що виготовляється;

розвиток колективної (бригадної) форми організації та оплати праці, що за умов прискорення НТП, якісного вдосконалення й ускладнення техніко-технологічної бази виробництва стає об'єктив­но необхідним і економічно доцільним;

раціоналізація організації потоку й використання засобів виробництва та кінцевої продукти на всіх стадіях відтворювального процесу переміщення певної частини організаційно-технологічних операцій з підготовки виробництва у сферу матеріально-технічного його забезпечення, що сприяє істотному скороченню виробничих запасів сировини, матеріалів і палива, зменшенню обсягів їх використання, утилізації відходів виробництва;

формування нових типів суспільної комбінації речових і особистісних елементів процесу виробництва, науки та виробництва, виробництва і сфери споживання у вигляді спільних міжгалузевих і міждержавних підприємств, науково-технічних комплексів, інженерних і сервісних центрів, створюваних із метою концентрації та раціонального використання суспільних ресурсів, підвищення ефективності науково-технічного прогресу;

удосконалення організації функціонування господарського механізму підприємств, перехід останніх на ринкові економічні відносини з державою та іншими контрагентами, що посилює конкурентоспроможність на світовому й національному ринках, відповідальність за кінцеві результати діяльності, фінансову стійкість і прибутковість;

активізація людського чинника через здійснення такої кадрової політики, котра відповідає сучасним вимогам правильного підбору керівників усіх рівнів, підвищенню їх компетентності, діловитості й відповідальності; вимогам дальшого розвитку демо­кратії в управлінні виробництвом, забезпечення належної організо­ваності й виконавської дисципліни.