Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Іванов. Основні теорії мк і журналістики

.pdf
Скачиваний:
244
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
1.72 Mб
Скачать

Теорія порядку денного М. МакКобса і Д. Шоу

201

увагу громадськості на проблемах, які відповідно до статистичних даних не є актуальними в цей момент. Цей висновок підтвердило і дослідження в Техасі в 1990-х рр. ХХ ст. Тоді медіа особливу увагу приділяли проблемі криміногенної ситуації. Це привернуло увагу громадськості й відобразилось у зрізах громадської думки. Одночасно статистичні дані показують, що в цей період відбувалося падіння рівня злочинності в Техасі.

Були встановлені три основних моделі порядку денного: 1) модель уваги, коли увага реципієнтів зосереджується на темах, встановлених медіа; 2) модель особливості, виділення реципієнтами певних тем під впливом мас-медіа; 3) модель пріоритетності, яку знов-таки для реципієнтів встановлює мас-медіа. При цьому, ефект від порядку денного мінімальний у випадку, якщо сам реципієнт зіштовхується з проблемою у власній повсякденній діяльності, і максимальний, якщо це стосується теми, котра реципієнтам не відома. Власні особливості впливу мають і конкретні мас-медіа. Наприклад, ефект телебачення з установки порядку денного має менший термін, аніж у періодичній пресі. Існує п'ять основних моделей порядку денного: кумулятивна, коли увагу до проблеми медіа приводить до такої ж реакції аудиторії; хвильова— длязакріпленнятемивсвідомостіаудиторіїпотрібнаувагадонеївмедіа; інерції— якщотемадляаудиторіївжеактуальна, підвищити ступінь такої актуальності медіа навряд чи можуть; відлуння

— темазалишаєтьсяактуальноюдляаудиторіїйпіслязниженняуваги до неї в медіа; відображення — коли аудиторія визначає актуальність теми для медіа [207, 94, 141; за 167, 86-87].

Ще однією теоретичною основою теорії порядку денного є загальна теорія когнітивного картографування Е. Толмана, відповідно до якої людина для орієнтації розробляє своєрідну карту навколишнього середовища. Звичайно ж, у тих питаннях, у яких вона не має безпосереднього досвіду, уявлення виробляється на основі медіа даних. Також особливе значення має відповідність теми інтересам індивіда й особистісна невизначеність з питання, яке розглядається.

Ефект повідомлень медіа, на думку авторів теорії порядку денного, виникає завдяки тривалому (мінімум — кілька тижнів) висвітленню і приверненню уваги до певних тем. Робота медіа з інформацією включає надання особливого статусу, стереотипізацію, побудову образу й інформаційну вибірковість [94, 135].

202

Основні теорії масової комунікації і журналістики

М. МакКомбс досліджував також міжмедійний вплив. Він це зробивнаприкладі«Нью-ЙоркТаймс», матеріалиякоїслугуютьорієнтиром для інших медіа під час вибору тематики діяльності.

Загальний висновок був такий: «пріоритетність медійних тематик структурує сприйняття та оцінювання аудиторією навколишнього світу, а факти і події, на які робиться акцент у новинах, отримують у суспільній картині світу статус найважливіших» [94, 113].

Була здійснена низка цікавих досліджень теорії порядку денного. Зокрема, німецький вчений В. Р. Неуман визначив, що для досягнення ефекту потрібна певна кількість повідомлень (щоб перевищити поріг сприйняття аудиторії) [281, 159-176], Х.-Б. Бросіус і Х. М. Кепплінгер досліджували, через який період часу після повідомлень відбуваються зміни в настроях аудиторії [201, 183-211]. Крім того, дослідники відзначали, що хоча медіа активно впливають (за допомогою порядку денного) на установку важливості тієї чи іншої події для суспільства, вони не впливають на визначення того чи іншого факту як особистісно значущого. Р. Фанкхаузер проводив дослідження впливу телебачення в Германії в 1998 р. і зафіксував тісний зв'язок між репрезентацією подій на екрані та думками населення щодо їхньої суспільної значущості. Водночас опитувані низько оцінили значення цих подій для їхнього особистого життя [220, 62-75; 221, 533-538; за 66, 68].

Отже, автори теорії порядку денного вважали, що мас-медіа встановлюють порядок денний для суспільства, привертаючи увагу до певних проблем (не завжди дійсно значущих), структуруючи їх і сприяючи формуванню думки щодо їх високої актуальності для аудиторії. До мінусів теорії можна зарахувати її вузьку спрямованість, тобтоте, щоавторирозглядаютьвпливмас-медіавідірвановідінших факторів формування порядку денного. Крім того, не диференціюється аудиторія, на яку спрямований вплив. Навряд чи різні групи аудиторії однаково сприймають пріоритети, які розставляють масмедіа. Не встановлено і відмінність у сприйнятті порядку денного в різних видах медіа.

Теорія гейткіперів К. Левіна

203

Теорія гейткіперів К. Левіна

Теорія гейткіперів народилась поза всяким зв'язком із масовою комунікацією. Однак саме в ній вона отримала особливу популярність. Народженнятеоріїпов'язуєтьсязконкретнимсоціальнимдослідженням, яке провів у 40-х рр. ХХ ст. К. Левін на замовлення американського уряду в рамках Комітету з харчових добавок Департаменту сільського господарства США. Тоді стояло завдання підвищити споживання м'ясних субпродуктів (традиційно вони були непопулярні серед американців — серце, нирки і кишки викидали або використовували як харч для худоби). К. Левін виявив, що рішення про закупки продуктів приймають домогосподарки, і саме на них слід спрямувати пропагандистську кампанію. Тобто, за К. Левіном, на шляху комунікації стоять своєрідні «ворота», і «охоронці» цих воріт (гейткіпери) приймають рішення щодо того, яку інформацію пропускати, а яку ні через ці ворота. Ця теорія різко підвищує статус творчого топ-менеджменту мас-медіа, адже саме вони приймають остаточне рішення щодо того, що бачить аудиторія на екранах телевізорів, слухає по радіо чи читає в газетах.

Крім того, К. Левін укотре підтримав власний авторитет видатного соціального психолога. Он виявив шляхи самопереконання людей. Під час експерименту домогосподарок розділили на дві групи. Одна вислухала 45-хвилинну лекцію про користь субпродуктів, важливість їх вживання для досягнення перемоги, отримала рецепти стравізних. Другагрупавитратиластількижчасунагруповудискусію, під час якої керівник спробував звернутись до домогосподарок як до союзниць у справі пропаганди вживання субпродуктів. Результати були вражаючі. З першої групи почали вживати субпродукти лише 3 % жінок, а з другої — 32 %. Подальші дослідження показали, що сама думка, що потрібно переконати в чомусь інших, веде до зміни позиції на термін до двадцяти тижнів [7, 184-185].

204Основні теорії масової комунікації і журналістики

У1950 р. Д. М. Вайт переніс теорію К. Левіна з області соціальної психології в масову комунікацію. Він проаналізував діяльність редактора невеликої газети на Середньому Заході США, який добирав телеграфні повідомлення для друку, і принципи, якими він при цьому керувався [312]. Редактора він так і назвав — «Містер Гейткіпер» (Пан Охоронець). Редактор відбирав для друку близько

10% від усіх новин, які поступали з трьох інформаційних агенцій. При чому значне число пояснень причин відбору носило ясно вираженийсуб'єктивнийхарактер: «Бридня», «Пропаганда», «Нецікаво», «Тривіально». Редактор відверто признавався у власних симпатіях і антипатіях, наприклад, йому не подобалась економічна політика Г. Трумена і католицька церква. Д. М. Вайт робить висновок, що робота гейткіпера дуже залежить від власного досвіду і симпатій, тобто поява новин визначається тим, хто є гейткіпером. Правда, пізніше П. М. Хірш спробував знову проінтерпретирувати результати цього дослідження і довів, що діяльність Містера Гейткіпера була пасивною, і він доволі точно слідував новинному потоку інформаційних агентств [242, 13-42; за 181, 529-530]. Данні щодо пасивності гейткіперів підтвердила і низка сучасних досліджень [напр., 234].

Містер Гейткіпер наводив і інші причини відбору, наприклад, більшість рішень обґрунтовувались нестачею місця і терміну підпису до друку. Пізніші дослідження підтвердили, що журналісти під час добору матеріалу діють проблемоорієнтовано, тобто залежно від конкретних завдань, а принципи відбору новин залежать в основному від професійних норм і виробничої необхідності [306; за 181, 529-530]. На перший план тут виходять фактори часу і ресурсів, тобто шанси новини потрапити до друку залежать від кількості новин такого типу, фази редакційного процесу, під час якого надійшла новина, періодичності газети, на телебачення також від наявності відеоматеріалу. Хоча, звичайно, свою роль відіграє і позиція газети, її власника, ціннісні орієнтації журналістів [181, 529-530].

Розробку теорії продовжив Дж. Т. МакНеллі. Він проаналізував процес проходження міжнародних новин від їх виникнення через публікацію до стадії поширення в міжособистісній комунікації. Дослідник виділив цілий ряд «воріт» і гейткіперів. Основний висновок полягав у тому, що новина під час проходження через «ворота» постійно змінюється [270, 176-181; за 58, 177].

Теорія гейткіперів К. Левіна

205

Детально процес проходження новин розробили Д. Галтунг і М. Руж. Від добору, згідно з уявленням журналістів щодо того, чи є інформація новиною, до її особливого новинного оформлення [222, 17-32; за 58, 178].

Цікаві також дослідження Т. Ньюкомба, який у 1953 р. створив теоретичну модель ланцюжка з двох комунікаторів, перший з яких є гейткіпером і добирає новини для передачі другому. Пізніше, в 1957 р., В. Уістлі і М. Маклеан продовжили розробку цієї моделі, помітивши поміж комунікаторами ще одного гейткіпера. У сучасних дослідженнях виділяють п'ять основних рівнів відбору інформації. Першийрівеньіндивідуальний, пов'язанийзінтересамиіосновними смакамивидавцівіредакторів. Другийтехнологічний, тутпричиною відбору слугують виробничі умови і технологічний процес. Третій організаційний, залежить від норм і правил організації. Четвертий соціального середовища, залежить від соціальних груп від влади до рекламістів. П'ятий соціальної системи, тут відбір іде в залежності від норм, прийнятих у культурі конкретного суспільства. При цьому сучасні дослідники виділяють роль агентів впливу, які можуть стояти за ворітьми, але прямо впливати на діяльність консьєржа. Це власники медіа, представники влади, політики тощо. [188, 233-234].

У сучасній комунікативістиці виділяють чотири форми гейткіпінгу: 1) скорочення та об'єднання інформації; 2) прилаштування її до конкретних каналів комунікації; 3) підготовка до передачі та дистрибуції 4) дроблення для використання в різних матеріалах. У дослідженнях особлива увага приділяється креативній функції гейткіпера, коли він стає творцем медіатованих значень і медіаподій [за

57, 102].

Отже, селекція інформації для мас-медіа є закономірним процесом, який обумовлюється і внутрішніми (суб’єктивними — смаками редакторів, об'єктивними — технологією виробництва), і зовнішніми (залежність від культурних і національних традицій, а для деяких медіа — і від владних структур) чинниками. Послідовність цих факторів виділяє напрямок і критерії відбору інформації, що дає змогу чітко визначити політичну й ідеологічну спрямованість конкретних мас-медіа.

206

Основні теорії масової комунікації і журналістики

Теоретичні розробки новинних програм

Новини відіграють провідну роль у змісті мас-медіа і в залученні до них аудиторії. Зазвичай під новинами в масовій комунікації розуміють нові відомості про щось, повідомлюване мас-медіа. Поняття новин у його нинішньому англомовному звучанні з'явилось з виникненням масових засобів зв'язку (news замінило tidings). У рамках структуралістсько-семіотичного напрямку новини розглядаються як мовні одиниці масово-комунікаційного процесу, різновиди текстів, знаків, кодів, які транспортують реальні події на рівень умовного картографування життєвих фактів. Представники соціологічного напрямку розуміють новини як елементи соціокультурних процесів, пов'язаних з об'єктивно-історичними процесами розвитку суспільства. Основні вимоги до новин — це актуальність (тобто цікавість для цільової аудиторії та оперативність. За звичай розрізняють так звані «тверді» та «м'які новини». Перші повідомляють про важливі події та факти об'єктивована, тобто — без оцінок журналістів, другі допускають оцінки у виборі подій, і в формі їх викладу. Переважно це лайф-новини. На думку деяких учених, телевізійні новини формують нову світову свідомість. Це відбувається завдяки тому, що передача інформації відбувається невербально, за допомогою образів. Тобто аудиторії різної національно-демографічної приналежності отримують за допомогою образів однакове бачення світу і як наслідок нову транскордонну планетарну свідомість [57, 143-145].

Існують різноманітні критерії для відбору новин. На думку британського журналіста Д. МакШейна, це — конфлікт; труднощі та небезпека; незвичайне (дивовижне, нове); скандал; індивідуалізм [274; за58, 178]. Уорренназивавдесятькомпонентів: новизна, близькість, значення, відомі особи, драматичність, незвичайність, конфлікт, секс, почуття, прогрес. Остгард відзначав, що, підтасовуючи

Розробки новинних програм

207

новини під ці критерії, журналісти викривлюють зміст реальних подій [181, 530-531]. Новини, як правило, повинні бути незалежними відпозиціїжурналістівіповинніподаватисьбезкоментарів. Алеібез коментаря, добором новин чи їх розміщенням все одно можна визначити позицію комунікатора. Тож гасло американської журналістики «news not vіews» важко досяжне, хоча і, безумовно, є актуальною та обов'язковою інструкцією для всіх професійних журналістів.

Дж. Галтунг і М. Руж у своїй теорії новин визначили 12 критеріїв, за якими інформація потрапляє в категорію новин: 1) частотність (час збігається за частотністю з періодичністю медіа); 2) амплітуда (інтенсивність, розмах, якомога більше відмінний від буденного життя); 3) однозначність (чіткість і ясність події); 4) знайомість (близькість до цільової аудиторії); 5) відповідність (рівень очікування і готовності до події); 6) подив (рідкість, це антитеза до пп. 4 і 5); 7) неперервність (продовження події, про яку вже оповіщалось); 8) композиція (правило балансу, тобто повинні бути новини щодо позитивних і негативних подій, всередині та за межами країни тощо); 9) зв'язок з елітною державою; 10) зв'язок з елітою; 11) персоналізація; 12) негативізм. Дж. Танстолл удосконалив модель гейткіпінгу Дж.Галтунга і М.Ружа для телевізійних новин. Під час відбору новин для телебачення потрібні 1) візуальність; 2) присутність у кадрі журналістів каналу; 3) лаконічність, без аналізу; 4) жорстокість, негативізм події. Існує також принцип фреймінгу, тобто те, що не входить у рамку новинного висвітлення, не потрапляє до аудиторії, залишається поза зоною її уваги [58, 179-181, 183; 181, 532].

Зрозуміло, що відбір новин є результатом більшої кількості різних факторів. При цьому можна приймати журналістів за незалежних акторів (як, наприклад, у доктрині гейткіпера), але більшість учених вважають, що журналісти самі перебувають у залежності від різних сил. В. Донсбах виокремлює такі сфери впливу: індивідуальну (розуміння ролі та професійні мотиви журналіста), професійну (критерії відбору новин і професійна етика), інституціональну (особливість редакційного контролю конкретного медіа) і громадську (рамкові умови свободи слова і політичної культури в конкретній країні). При розгляді проблем вибору новин В. Донсбах звертав увагу на активну роль журналістів в процесі їх творення. Це особливо

208

Основні теорії масової комунікації і журналістики

виявляється під час висвітлення псевдоподій, яких просто не було б без медіа (наприклад, прес-конференцій, ПР-акцій).

Крім вже згадуваної теорії гейткіпінгу можна виділити теорії інформаційної цінності новин, про які ми вже говорили. За В. Донсбахом новинними факторами є подив, тематизація, періодизація і негативізм.

Окремо слід зупинитись на студіях «news bias», які поясняють смислові викривлення новин суб'єктивними настроями редакторів, редакційними тенденціями мас-медіа чи системи медіа в цілому.

Також існує теорія інструментальної актуалізації Х. Кепплінгера. Він вважав, що всі актори політичної комунікації — журналісти, політики, аудиторія — мають свідому чи несвідому завершеність селективних рішень. Тобто журналісти обирають чи роблять наголос на тих новинах, які, на їхню думку, ддопоможуть їм впливати на аудиторію. За Х. Кепплінгером, третина новин з'являється завдяки вибору журналістів, третина — з причин присутніх у них новинних факторів, а остання третина з нез'ясованих причин [48, 147-150].

У сучасних мас-медіа відбувається поворот до більшої розважальності за рахунок інформативності. Матеріали, зроблені за цими стандартами, отримали назву інфотейнменту, тобто поєднання інформуванняірозважання. Прийнятовважати, щоінфотейнментнесе загрозу серйозній журналістиці та заважає повноцінному інформуванню аудиторії щодо подій, які відбуваються.

Видатний внесок у виробництво новин належить Т. ван Дейку. Він запропонував підходити до вивчення медіа-текстів як до виду дискурсу. Тобто пропонується вивчати контент мас-медіа і особливо новин у контексті соціокультурної діяльності, аналізувати їхню структурну організацію. Т. ван Дейк аналізував зв'язки, що існують між новинними повідомленнями, їхньою структурою, процесом їх виробництва і сприйняття, діяльність журналістів і їхній соціальний статус, вплив соціальних репрезентацій, інституціональні та структурні взаємовідносини. Ось ланцюжок, який він пропонував: повідомлення-новини ↔ структури новин ↔ когнітивна обробка і репрезентація (виробництво чи інтерпретація) структур новин соціальними суб'єктами ↔ побудова моделі та її відновлення ↔ соціальні репрезентації соціальних об'єктів як членів груп (сценарії, установки, ідеологічна орієнтація) ↔ виробництво новин як соціль-

Розробки новинних програм

209

на взаємодія (збір новин, прийняття рішень, реальне виробництво газети) ↔ міжгрупові зв'язки між журналістами та вншими групами

іїхніми учасниками (наприклад, групою еліти) ↔ внутрішньоінституційна діяльність, правила, цілі та стратегії в організації новин ↔ зовнішні цілі й інтереси в організації новин державних і приватних корпорацій ↔ існуючі взаємовідносини між інститутом мас-медіа й іншими інститутами (наприклад, державою, урядом тощо) ↔ місце інституту мас-медіа в історії та культурі, його зв'язок з іншими інститутами. В аналіз новин вводилось поняття макроструктури для опису глобального змісту і глобальної зв'язаності дискурсу, включаючи топік, тему, загальний і основний зміст. А форму новинного дискурсу задають схематичні структури (так звані суперструктури). Під час обробки новин індивіди керуються своїми переконаннями й установками, добуваючи з пам'яті та знань компоненти, які допомагають сприймати новини. До стереотипів, наприклад, належить довіра до мас-медіа — джерела інформації. Т. ван Дейк дійшов висновку, що виробництво новин — не простий і пасивний процес, а набір конструктивних стратегій, котрий перебуває під соціальним та ідеологічним контролем. Журналісти під час підготовки повідомлень керуються власними шаблонами, які зазвичай відзначаються внутрішньою упередженістю. Цікавий аналіз Т. ван Дейка 700 повідомлень з 139 газет 99 країн про вбивство президента Лівана Джамайеля. Вченийвідзначив, щоструктураматеріалівідентичнаізробиввисновок, що імпліцитно існує стандартизована система цінностей відбору і правил укладання новин. Саме він визначає стандартний формальнийнабірслівіречень, можливихриторичнихприйомівдлянадання повідомленню достовірності (цитати, цифри, очевидці). Т. ван Дейк вважав, що міжнародний журналістський консенсус не залежить від місця події та його ідеологічного забарвлення [9, 116-120].

Цікавим методом комунікативістики слугує аналіз медіа як ритуалів. Таким чином вивчають причини появи новин, які занурюють аудиторію у сферу медіа-подій. При цьому утворюється особлива ритуальна субсистема відносно до загальної соціальної системи. Ця субсистема встановлює комплекси ритуальних подій, конфліктів

ідій, власних протагоністів і сюжети, призначає героїв тощо. [57, 17]. Інколи на місці реальних медіа-подій виступають псевдоподії чи інсценізовані події.

210

Основні теорії масової комунікації і журналістики

На основі праць Р. Барта, процес сприйняття новин спробував змоделювати Л. Геллер. На початку, за Л. Геллером, з’являється факт і коротке повідомлення про нього. Факт із переказом його повідомлення перетворюється на повідомлення. Повідомлення є висхідним матеріалом для інформації.

Означуване 1

Означальне 1

 

факт

повідомлення

 

Повідомлення

Інформація

означуване 2

означальне 3

ВслідзаП. Рікеромавторуводитьпоняттяфігурації, якевизначає метафоричність, символічний код, надання факту образу, фігури. Шлях відбувається від факту до створення повноцінної інформації пронього, тобтообразусвіту. Журналістиготуютьповідомленняпро факти, суб'єкти і об'єкти масової комунікації засвоюють це повідомлення, розшифровують його, включаючи у власні ланцюжки асоціативних зв'язків. Таким чином формується подія. Первинна обробка факту визначається як фігурація 1, вторинна — фігурація 2.

факт

 

 

подія

 

фігурація 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фігурація

 

 

 

інформація

 

 

 

 

 

 

 

повідомлення

На основі всіх цих умовиводів Л. Геллер запропонував таку синхронічну модель знакової структури інформації:

Означуване 1

Означальне 1

 

факт

повідомлення

 

Значення 1

 

Фігурація

подія

 

означальне 3

означуване 2

 

 

Значення 2

 

 

інформація

 

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.