Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_ZNU_Biologiya_Khimiya_Ekologiya.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
492.03 Кб
Скачать

Методичні поради

Досліджуючи перше питання, потрібно наголосити, що термінознавство як сучасна наука виникло у 30-ті роки XXстоліття на стику лінгвістики, логіки, інформатики, психології та інших наук.

. Сучасна українська термінологія – це цілісна система, яка виявляється у певних кваліфікаційних ознаках, особливостях сполучуваності термінів.

Термін – це мовний знак, що позначає спеціальне поняття у відповідній системі понять. Поняття – це одиниця думки. Процес вербального закріплення поняття відбувається у процесі формування дефініції та створення терміна. Під дефініцією розуміють розгорнуте визначення поняття за допомогою побудованого речення. За семантичним значенням розрізняють власне терміни та терміноїди. Якщо терміни створюють на основі наукового або технічного поняття, то терміноїди – на основі поняття у вузькій професійній діяльності. Вони називають явища або об’єкти. Процес переходу лексичної одиниці зі стану нетерміна до стану терміна називається термінологізацією. А зворотний процес – перехід терміна до стану загальновживаної лексики – називається детермінологізацією. Сучасна мова науки і техніки висуває до термінів певні вимоги: системність, однозначність, мотивованість, точність.

Досліджуючи друге питання, потрібно сказати, що термінологія кожної галузі на сучасному етапі немислима без запозичених слів. Як відомо, значна частина правничих термінів має латинське походження, зокрема: вотум, документ, експерт, колегія тощо. Безпосередньо з французької мови запозичено терміни бюрократ, декувер, досьє, рапорт, саботаж та ін. З англійської мови в юриспруденцію ввійшли слова бізнес, кіднепінг, Інтерпол, ноу-хау,лізинг, дисконт,консалтинг,сканер. З німецької мови запозичено лексеми вестат, клапан, гвинт плац, солдат.

Аналізуючи третє питання, необхідно пам’ятати, що переклад термінів є не лише особливістю обережного ставлення до передачі змісту документа, а й ретельного добору українських відповідників. Помилки у перекладі роблять документ невідповідним до оригіналу. Відтак і можливість застосування документа у діловій практиці стає сумнівною, що може призвести до важко передбачуваних наслідків.

Готуючись до шостого питання, потрібно пам’ятати, що розпорядження – правовий акт управління державного органу, що видається одноособово керівником, головним чином колегіального органу державного управління з метою вирішення оперативних питань. Як правило, розпорядження має обмежений термін дії, стосується вузького кола організації, посадових осіб і громадян, кому адресоване. Розпорядження видає Кабінет Міністрів України, виконкоми Рад народних депутатів, а також керівники підприємств, організацій, установ та їхні заступники для вирішення оперативних завдань.

Вказівка – це розпорядчий документ, що видається переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також з питань, пов’язаних з організацією виконання наказів, інструкцій чи інших актів будь-якого органу органів .

Виконати практичні завдання

1.. Подати правильне вживання певних форм.

В порядке исключения, ввести закон в силу, не в состоянии решить, общими силами, по возможности быстрее, понести потери, пользоваться успехом, ужесточить требования, бессмысленный поступок, больше всего, в большинстве случав, ввиду изложенного, вопрос выяснен, к руководству, к крайнему сожалению, на обратном пути, отстранить от должности, пользуясь случаем, считать обязанностью.

2. Виправити типові помилки, які трапляються у текстах документів.

Визвав негативну реакцію, відновилася переписка, займатися в академії, зробити вірний висновок, працюючі у колективі, призупинити дію закону, проводяться міроприємства, серйозне відношення до роботи, скрутне положення, слідуючий розпорядок дня, співпадають думки, у різних областях науки, поранення в області шиї, учбовий план, знущатися над меншими, на протязі двох годин, приймати участь, гостра необхідність, у ході розслідування, натягнуті стосунки.

3. Відредагуйте речення, запишіть правильні варіанти.

У дипломній роботі зустрічаються граматичні помилки. Питання модульної роботи складені у відповідності до програми курсу ,,Українська мова за професійним спрямуванням”. До наукової частини університету надійшов відгук ведучої організації. Ціль книжки – надати допомогу службовим і приватним особам в оволодінні лексичними, граматичними і стилістичними нормами сучасної ділової української мови. Обговорюючи проблему текучості кадрів, думки майже всіх присутніх на засіданні співпали. Серед міроприємств по візначенню цього свята були слідуючі: виступи музичних колективів, конкурси, вікторини.

4. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження.

Аукціон, бартер, бізнес, брифінг, брутто, гарант, девіз, дефініція, жирандоль, митра, дилема, інтеграція, альянс, квота, іпотека, концерн, паритет, кредит, цивілізація, агент, арбітраж, акція, бюджет, депозит, конверсія, ліміт, претензія, сальдо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.