Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gos.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
79.34 Кб
Скачать

Теоретико-методологічні основи і методологія психології вищої школи.

Проведене теоретико-методологічне дослідження з наступним підтвердженням основних положень групою експертів та результатами експерименту дає підстави стверджувати, що концепція системного розуміння педагогічного процесу як онтологічної нескінченно можливої системи є основою для методологічної підготовки педагога – важливого складника професійної підготовки. Таке дослідження органічно доповнює сучасні системні уявлення про педагогічний процес з міжнаукових позицій, створює нове бачення суті й змісту методологічної підготовки вчителя, яка, в свою чергу, допоможе йому зорієнтуватися в цілому океані педагогічних теорій, методів, засобів, наукових публікаціях, визначити свій шлях педагогічної діяльності. Сучасна педагогіка зіткнулася з проблемами, розв’язання яких вимагає комплексних зусиль фахівців різного профілю, що стало однією з причин проникнення в педагогічні дослідження системного підходу. Педагогові вже недостатньо теоретико-предметних та теоретико-методичних знань для розв’язання педагогічних проблем у своїй діяльності, конче потрібні знання більш високого порядку – методологічні. Створена нами концептуальна модель системного аналізу педагогічного процесу дозволяє уявляти його в різних системах-вимірах, визначити різні аспекти та рівні, знання яких сприяє формуванню методологічних уявлень учителя про педагогічний процес. Поняття «складності» є одним із ключових у системному аналізі складних систем, в тому числі й педагогічного процесу. Створена концептуальна модель рівнів складності систем та аналіз педагогічного процесу з позицій кожного рівня дозволяє визначити суть та зміст складності педагогічного процесу, що є одним із важливих моментів методологічних знань про педагогічний процес.

Основні методи психології вищої школи

Метод – спосіб пізнання, дослідження або практичного виконання чого-небудь. У випадку психології – спосіб пізнання психічних явищ.

Метод дослідження будується із загальних теоретичних уявлень про суть об’єкта вивчення, дослідження та загальних принципів які лежать в основі пізнання. Методи психологічних досліджень – це сукупність засобів й прийомів вивчення фактів психічних явищ та проявів психічної діяльності. Найбільш розповсюджені методи психології – спостереження та експеримент. Застосовуються й інші методи: метод бесіди, анкетний методаналіз процесу і продуктів діяльності, тестовийметод та деякі інші.

Загальнонаукові методи, які використовуються і у ПсВШ:

· аналіз – розкладання явища на окремі властиваості чи відношення;

· синтез – поєднання різних елементів, властивостей, сторін об’єкта в єдине ціле, пізнання об’єкта у єдності і взаємозв’язку його частин;

· індукція – логічний умовивід від часткового до загального, від окремих фактів до узагальнень;

· дедукція – логічний умовивід від загального до часткового, від загальних суджень до часткових висновків, та інші.

Методи психології вищої школи:

  • спостереження;

  • бесіда;

  • тести;

  • анкетування;

  • експеримент.

  • Предмет психології в.ш.

Об’єктом психологічної науки є соціальні суб’єкти, їхня діяльність, зв’язки і відношення. «Сукупність процесів побудови образу світу і його функціонування як регулятора зовнішньої поведінки та внутрішнього життя живої істоти і становить найширше розуміння об’єкта психології» (С.Д. Смирнов).

Із цих позицій предметом психології вищої школи є особистість викладача та студента в їхній розвивальній педагогічній взаємодії. Вона досліджує роль «особистісного чинника» при впровадженні інноваційних технологій навчання та виховання у ВНЗ, психологічні умови і механізми становлення особистості майбутнього фахівця в системі ступеневої вищої освіти (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

Психологія вищої школи вивчає закономірності функціонування психіки студента як суб’єкта навчально-професійної діяльності та специфіку науково-педагогічної діяльності викладача, а також соціально-психологічні особливості професійно-педагогічного спілкування та взаємин викладачів і студентів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]