Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Буратова.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
645.89 Кб
Скачать

Діаграма Паренто-Лоренса

4. Комплексна оцінка показників якості матеріалів верху виробу

Тепер знаючи які показники є найбільш вагомими приступаємо до процедури вибору найкращого матеріалу, визначеного по показникам якості.

Таблиця 7– Матеріали для верху виробу

Назва матеріалу, артикул

Вміст складників сировинного складу, %

Вид обробки

Товщи-на, мм

Поверхнева густина, г/м2

Вид та лінійна густина ниток, текс

основа

уток

1

Тканина плащова, арт.8В13

45НК 55ПрБв

ВВ

0,23

185

20,0

51,0

2

Тканина плащова, арт.5В1

60НК 40ПрБв

ВВ

0,18

133

22,0

33,0

3

Матеріал Gore-Tex

100НК

Мембрана

0,18

159

43,0

0,1

4

Ripstop Nylon

100НК

ВВ

0,18

100

51,6

0,8

5

Тканина Codura

100НК

ВВ

0,11

231

69,0

2,8

Примітка. ВВ - водовідштовхувальна обробка.

Для визначення узагальненої комплексної оцінки приведених у таблиці 7 матеріалів, потрібно порівняти між собою значення їх найбільш вагомих показників, які попередньо уже були визначені (таблиця 6).

Значення окремих, найбільш вагомих показників якості для обраних матеріалів визначаються експериментально на лабораторному або іншому стандартизованому обладнанні. В таблиці 8 наведенні значення найбільш вагомих показників якості для обраних матеріалів.

Таблиця 8 – Натуральні значення показників якості матеріалів

Номер зразка

Натуральні (розмірні) значення показників

Розривне навантаження (даН),

Х1

Повітропроникність Вп, (дм3/(м2*c)),

Х2

Коефіцієнт паро проникності Пп, (мг/(ч*см²)),

Х4

Водостійкість (Па,мм.вод.ст),

Х5

Поверхнева густина (г/м²), Х9

1

59,0

84,0

1,20

20 000

185

2

64,0

74,0

1,36

20 000

133

3

54,2

82,0

1,20

28 000

159

4

60,8

56,0

1,15

25 000

100

5

130,7

82,0

1,24

20 000

230

Базове значення показника Хбаз

140

50,0

1,10

30 000

230

Базові значення показників якості встановлюють, виходячи з нормативної документації на певний вид матеріалу верху для гірськолижної куртки. Якщо значення окремого показника якості одного з представлених в таблиці 4 зразків буде перевершувати базове значення, то базове значення для цього показника потрібно змінити на те, яке буде найвищим.

Комплексна оцінка якості матеріалів основана на використанні одного узагальненого показника, в якому поєднані показники, обрані для оцінки якості. Для цього окремі показники якості, які мають різну розмірність, переводять у безрозмірні (ранги, бали, індекси якості, показники бажаності та інші) за допомогою відносних показників якості Кі та далі підраховують узагальнений показник по формулах.

Відносні показники якості визначаються за формулами:

(при позитивних явищах),

(при негативних явищах),

де Пфак – показник якості даного матеріалу (фактичний);

Пбаз – базовий (нормативний) показник якості.

Позитивним вважається показник, якщо зростання його величини призводить до покращання властивості матеріалу (гігроскопічність, повітропроникність тощо). Негативним вважається показник, якщо зростання його величини призводить до погіршення властивостей матеріалу (обсипальність, розсувальність, число пілей, тощо).

В даному випадку усі чотири показники якості матеріалів є позитивними, тому для визначення відносних показників якості використовують формулу :

Х1

Х2

Х4

Х9

К1=59/140=0,42;

K2=64/140=0,45;

K3=54,2/140=0,38;

K4=60,8/140=0,43;

K5=130,7/140=0,93;

К1=50/84=0,59;

K2=50/74=0,67;

K3=50/82=0,6;

K4=50/56=0,89;

K5=50/82=0,6;

К1=1.10/1.20=0,91;

K2=1.10/1.36=0,8;

K3=1.10/1.20=0,91;

K4=1.10/1.15=0,95;

K5=1.10/1.24=0,88;

К1=185/230=0,8;

K2=133/230=0,57;

K3=159/230=0,69;

K4=100/230=0,43;

K5=230/230=1;

Комплексні показники якості КА розраховуються для кожного виду матеріалу окремо за формулою , деdi - безрозмірне значення показника Хфактбаз , yi – коефіцієнт вагомості :

1. Тканина плащова,арт.8В13:

Ка=0,68*0,286+0,66*0,204+0,99*0,274+0,8*0,236=0,789;

2.Тканина плащова, арт.5В1:

Ка=0,59*0,286+0,66*0,204+0,72*0,274+0,6*0,236=0,642;

3.Gore-Tex:

Ка=0,51*0,286+0,6*0,204+0,71*0,274+0,6*0,236=0,604;

4.Ripstop Nylon:

Ка=0,93*0,286+0,6*0,204+0,3*0,274+1*0,236=0,707;

5.Codura:

Ка=0,74*0,286+0,66*0,204+1*0,274+1*0,236=0,844;

Одним з методів вирішення задачі створення єдиного показника якості на основі одиничних показників, що мають неоднакові розмірності і фізичний зміст, є метод визначення узагальненої функції бажаності. У цьому випадку кожен одиничний показник якості тканини оцінюється за допомогою перехідної безрозмірної величини по спеціальній таблиці – шкалі бажаності (вагомості). Ця шкала відноситься до психофізичних шкал і служить для встановлення відповідності між фізичними параметрами (показниками якості матеріалів) і психологічними (чисто суб’єктивними – „відмінно”, „добре”, „задовільно” і „погано”) оцінками переваги того чи іншого значення властивостей. Потім на основі одиничних безрозмірних показників якості розраховується комплексний показник (узагальнена функція бажаності).

Узагальнена функція бажаності є однозначним, єдиним і універсальним показником якості матеріалів, що дозволяє врахувати ступінь вагомості того чи іншого показника готової продукції і вимоги, що пред’являються споживачам.

При цьому визначені перспективні значення натуральних показників відповідають безрозмірним базовим значенням шкали бажаності. Таким чином, можна врахувати вимоги, що пред’являють до матеріалів. Значення на шкалі бажаності, рівне „0”, відповідає абсолютно неприйнятному рівню даної властивості (дуже погана якість), а значення бажаності, рівне „1”, відповідає самому кращому значенню властивості (дуже гарна якість), при чому подальше поліпшення його або неможливе, або недоцільно.

Для зручності користування базові значення шкали бажаності наведені в таблиці 9.

Таблиця 9 – Базові значення шкали бажаності

Значення шкали бажаності

Якісна характеристика рівня нормативного показника якості матеріалів

1,00

Найкраще значення показника якості продукції

0,80-1,00

Відмінна якість продукції

0,67-0,80

Хороша якість продукції

0,37-0,67

Прийнятна, але низька якість продукції

0,00-0,37

Неприпустимо низька якість продукції

0,00

Абсолютно неприйнятна якість продукції

Значення окремого показника якості матеріалів, переведене в безрозмірну шкалу бажаності, позначається „di” і називається частковою функцією бажаності чи показником бажаності.

В обчисленні комплексного показника якості з застосуванням функцій бажаності вагоме місце посідає встановлення співвідношень між рівнем кожного показника в натуральному вираженні і відповідним його рівнем бажаності. Тобто, вибір його базових значень. Базовим показником якості продукції називається показник якості продукції, прийнятої за вихідну при порівняльних оцінках якості. Як базові показники якості використовують дані, приведені в стандартах на дану продукцію або матеріал (ДСТУ, ГОСТи, ТУ) тощо. Однак у стандартах на продукцію враховуються далеко не усі властивості, що мають важливе значення при оцінці її якості (наприклад, ергономічні і деякі інші). У такому випадку базові значення повинні бути обранні на підставі критичної оцінки практичного досвіду, аналізу наукових досліджень і рекомендацій промисловості, порівняння властивостей матеріалів вітчизняного і закордонного виробництва тощо.

При виборі граничних значень розмірних показників базових точок дотримуються наступних вимог: включення в градацію «відмінно» таких значень показників, що відображали б останні досягнення науки і техніки вітчизняного і закордонного виробництва швейних матеріалів; обмеження градації «задовільно» нормативами, нижче яких випуск продукції або матеріалів вважається недоцільним; нормативний рівень для градації «добре» визначається як середина між рівнями «відмінно» і «задовільно». В таблиці 10 представлені граничні значення показників бажаності d і безрозмірного показника y.

Таблиця 10– Граничні значення показників бажаності d і безрозмірного показника y

Градація якості

d

y

Відмінно

≥0,80

≥1,53

Добре

≥0,63

≥0,77

Задовільно

≥0,37

≥0,00

Погано

<0,37

<0

Показник бажаності «d» (безрозмірна характеристика показників якості) змінюється в межах від 0 до 1 і визначається експонентною функцією:

,

де d – бажаність одиничного показника якості продукції (матеріалу); Y – безрозмірне значення одиничного показника якості продукції.

Для спрощення визначення показників y і d для різних натуральних значень x використовують тривісні монограми xyd.

При побудові кривої функції бажаності виду користуються даними таблиці 11.

Таблиця 11– Табульовані значення функції

Y

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.00

0.5

0.77

D

0.00

0.01

0.07

0.19

0.37

0.54

0.63

Y

1.00

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

D

0.69

0.80

0.87

0.92

0.95

0.98

0.99

Після розрахунку комплексних оцінок, отримані результати заносять до таблиці 12 і визначають місце кожного зразка. Коефіцієнти вагомості показників обераються з таблиці 7 . Перше місце займає зразок, який має найбільше значення комплексної оцінки.

Таблиця 4.6 – Безрозмірні значення показників якості матеріалів та комплексні оцінки зразків

Номер зразка

Безрозмірні значення показників

Комплексні оцінки

Місце

Х1 ( %)

Х2 (мг/(см2*с))

Х4 (дм3/(м2*c))

Х9 (бали)

КА

1

0,68

0,66

0,99

0,8

0,789

3

2

0,59

0,66

0,72

0,6

0,642

7

3

0,74

0,66

1

1

0,844

1

4

0,93

0,6

0,3

1

0,707

5

5

0,51

0,6

0,71

0,6

0,604

8

Коефіцієнт вагомості

0,286

0,204

0,274

0,236

-

-

За результатами комплексної оцінки було визначено, що матеріал

„ GORE-TEX ” посідає перше місце з-поміж інших п’яти за п’ятьма істотно значимими показниками якості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.