Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ЗКТ_підручник

.pdf
Скачиваний:
723
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
17.29 Mб
Скачать

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

М.І. Данько, Т.В. Бутько, В.М. Кулешов, О.В. Березань, О.І. Гребцов, В.Д. Зонов, О.А. Малахова, Ф.Г. Ткачов, О.В. Лаврухін

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ

(залізничний транспорт)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Харків 2008

УДК 656.2

Загальний курс та технології роботи транспорту (залізничний транспорт): Навчальний посібник / М.І. Данько, Т.В. Бутько, В.М. Кулешов, О.В. Березань, О.І. Гребцов, В.Д. Зонов, О.А. Малахова, Ф.Г. Ткачов, О.В. Лаврухін; За ред. М.І. Данька. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 242 с.

ISBN 978-966-7593-77-3

У підручнику наведено інфраструктуру залізничного транспорту, структуру, технологічні та експлуатаційні характеристики окремих господарств: перевезень, локомотивного, вагонного, колійного, сигналізації і зв’язку, енергопостачання з позицій системного аналізу. Значну увагу приділено питанням організації та управління експлуатаційною роботою залізниць, організації міжнародних перевезень, запровадженню ресурсозберігаючих технологій за всіма напрямками діяльності магістрального та промислового залізничного транспорту.

Іл. 89, табл. 10, бібліогр.: 48 назв.

Навчальний посібник призначений для студентів залізничних спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(№1.4/18-Г-1377 від 03 серпня 2007 р.)

Рецензенти:

проф. В.К. Мироненко (Київський університет економіки і технологій транспорту),

проф. В.К. Доля (Харківська національна академія міського господарства)

проф. В.Г. Маслієв (Національний технічний університет “ Харківський політехнічний інститут”)

© Українська державна академія залізничного транспорту, 2008

М.І. Данько, Т.В. Бутько, В.М. Кулешов, О.В. Березань, О.І. Гребцов, В.Д. Зонов, О.А. Малахова, Ф.Г. Ткачов, О.В. Лаврухін

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ (залізничний транспорт)

Відповідальний за випуск Гребцов О.І.

Редактор Решетилова В.В.

Підписано до друку 28.12.06 р. Формат паперу 60х84 1/16 . Папір писальний. Умовн.-друк.арк. 15,25. Обл.-вид.арк. 15,5. Замовлення № 109. Тираж 400. Ціна договірна

Видавництво УкрДАЗТу, свідоцтво ДК № 2874 від. 12.06.2008 р.

Друк ТОВ «Енергозберігаючі технології» 61050, Харків, Харківська набережна, 8.

Свідоцтво про реєстрацію ДК № 1360 від 19.05.03 р.

М.І. Данько, Т.В. Бутько, В.М. Кулешов, О.В. Березань, О.І. Гребцов, В.Д. Зонов, О.А. Малахова, Ф.Г. Ткачов, О.В. Лаврухін

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ТРАНСПОРТУ

(залізничний транспорт)

Харків 2008

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................................

7

1.СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ РОБОТИ ГАЛУЗЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ........................................................................................................................

9

1.1. Структура управління залізничним транспортом.............................................................

9

1.2. Комплекс споруд та пристроїв залізничного транспорту..............................................

11

1.3.

Габарити на залізницях .....................................................................................................

11

2.

КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО....................................................................................

20

2.1. Структура системи колійного господарства...................................................................

20

2.2. Улаштування колії та нормативні вимоги щодо її утримання......................................

21

2.3. Система утримання та ремонту колії...............................................................................

26

2.4. Дистанції колії та технологія їх роботи...........................................................................

29

2.5. Колійні машинні станції та технологія їх роботи...........................................................

32

2.6. Основні показники та сучасний стан колійного господарства .....................................

37

3.

ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО ......................................................................

42

3.1. Основні функції і призначення локомотивного господарства......................................

42

3.2. Структура і характеристика матеріально-технічної бази. Класифікація споруд і

 

пристроїв та їх функціональне призначення............................................................................

43

3.3. Управління експлуатаційною роботою локомотивів.....................................................

51

3.4. Способи обслуговування локомотивів бригадами .........................................................

55

3.5.

Характеристика системи ремонту локомотивів..............................................................

56

3.6.

Показники використання локомотивів............................................................................

59

4. СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА ..........

62

4.1. Загальні відомості про вагонне господарство.................................................................

62

4.2. Класифікація та основні типи вагонів .............................................................................

62

4.3.

Основні елементи вагонів.................................................................................................

68

4.4. Техніко-економічні характеристики та показники використання вагонів...................

69

4.5. Система технічного обслуговування та ремонту вагонів..............................................

70

4.6. Вагонні депо та технологія їх роботи ..............................................................................

71

4.7.

Технологія обслуговування вагонів на технічних станціях ..........................................

74

5.ГОСПОДАРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ, АВТОМАТИКИ ТЕЛЕМЕХАНІКИ І

ЗВ'ЯЗКУ.................................................................................................................................

79

5.1.

Енергозабезпечення залізниць України...........................................................................

79

5.2. Призначення пристроїв автоматики і телемеханіки, класифікація сигналів...............

82

5.3. Система інтервального руху поїздів................................................................................

85

5.4. Пристрої автоматики і телемеханіки на станціях...........................................................

90

5.5. Зв'язок на залізничному транспорті.................................................................................

95

6.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ...................................................................................

97

6.1. Основні відомості про станції ..........................................................................................

97

6.2.

Улаштування станцій ........................................................................................................

98

6.3. Технологія обробки поїздів та розформування і формування составів .......................

98

6.4. Штат станції та показники роботи...................................................................................

99

6.5. Класифікація станцій та технологія їх роботи..............................................................

100

6.6.

Організація вагонопотоків..............................................................................................

122

6.7.

Графік руху поїздів..........................................................................................................

127

7. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ.....

139

7.1. Основні задачі та юридичні основи комерційної експлуатації залізниць..................

139

7.2. Види сполучень та класифікація перевезень ................................................................

140

7.3.

Планування перевезень вантажів...................................................................................

142

3

7.4. Організація та облік виконання плану перевезень.......................................................

143

7.5.

Організація вантажно-розвантажувальних робіт..........................................................

145

7.6. Технологія виконання вантажних та комерційних операцій.......................................

150

7.7. Інформатизація в комерційному господарстві..............................................................

154

7.8.

Перспективи розвитку вантажної і комерційної роботи..............................................

160

8.СИСТЕМА ТА ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ

ПАСАЖИРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ......................................................................

167

8.1.

Загальна характеристика господарства, структура та функції управління................

167

8.2.

Технологія роботи пасажирської та пасажирської технічної станції.........................

168

8.3.

Технологія роботи вокзалу .............................................................................................

171

9. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ...........................

197

9.1.

Задачі з підвищення якості експлуатаційної роботи....................................................

197

9.2.

Основні принципи організації перевезень ....................................................................

197

9.3.

Основні нормативні документи та їх призначення ......................................................

198

9.4.

Основні показники експлуатаційної роботи .................................................................

198

9.5.

Загальна характеристика технічних норм експлуатаційної роботи............................

199

9.6.

Визначення технічних норм роботи і використання вагонів ......................................

199

9.7.

Визначення технічних норм роботи і використання локомотивів..............................

207

9.8.

Структура оперативного керування експлуатаційною роботою.................................

210

9.9.

Зміст і структура оперативного плану...........................................................................

211

9.10. Диспетчерське керування рухом поїздів на базі центрів управління.........................

212

10. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ...............................................

218

10.1. Сутність та види міжнародних перевезень у сучасних умовах розвитку України ... 218

10.2. Класифікація транспортних операцій............................................................................

218

10.3. Планування перевезень у міжнародному сполученні..................................................

220

10.4. Правове забезпечення міжнародних перевезень ..........................................................

221

10.5. Міжнародні прикордонні станції, технологія їх роботи..............................................

223

10.6. Міжнародні транспортні коридори................................................................................

236

10.7. Транспортно-експедиційне обслуговування міжнародних перевезень......................

242

10.8. Укладання та виконання договору міжнародних перевезень......................................

245

10.9. Відповідальність залізниць за виконання договору перевезень .................................

248

11. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНИМИ І

 

ПАСАЖИРСЬКИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ..................................................................

251

11.1. Загальна побудова автоматизованої системи управління на залізничному

 

транспорті ..................................................................................................................................

251

11.2. Основні задачі, що вирішуються інформаційно-статистичними центрами...............

253

11.3. Автоматизовані інформаційно-керуючі системи .........................................................

258

12. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ266

12.1. Сучасний стан впровадження ресурсозберігаючих технологій на залізничному

 

транспорті ..................................................................................................................................

266

12.2.Класифікатор критеріїв ефективності ресурсозберігаючих залізничних технологій

(РЗТ)271

12.3.Технологія раціонального розподілу вагонів на полігонах дирекцій залізничних

перевезень (ДН) .........................................................................................................................

276

12.4. Технологія раціонального поїздоутворення на технічних станціях...........................

278

12.5. Ресурсозберігаюча технологія організації місцевої роботи в залізничному вузлі....

278

12.6. Ресурсозберігаюча технологія маневрової роботи.......................................................

281

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...........................................................................................................

285

Предметний вказівник ..............................................................................................................

289

Додаток 1....................................................................................................................................

301

4

5

6

ВСТУП

Ринкова система господарювання, що склалася в Україні, обумовлює для залізничного транспорту необхідність динамічного розвитку для повного задоволення всіх вантажовідправників та населення в перевезеннях із врахуванням збільшення цього попиту та забезпеченням гарантій для продуктивних сил України.

Транспортна мережа України в основному задовольняє вантажовідправників, пасажирів та міжнародні перевезення між країнами СНД та ЄС.

Транспортно-дорожній комплекс України складають 20 тис. державних та приватних установ і організацій, 30 аеропортів, 20 морських та 10 річних портів, більш ніж 40 авіата 150 суднохідних компаній різних форм власності, більш ніж 16200 суб’єктів хазяйнування автотранспортних перевезень, 22,3 тис. км магістральних залізниць і 23,6 тис. км промислового залізничного транспорту, 2,3 тис. км річних шляхів, 169,7 тис. км автомобільних шляхів (у т.ч. 14,1 тис. км автомобільних доріг державного значення, 155,6 тис. км – місцевого значення), 550 тис. осіб, що працюють в транспортно-дорожньому комплексі, 6 залізниць. Залізниці в свою чергу мають у своєму складі 27 дирекцій з організації перевезень, 1684 станції, 126 основних вокзалів, 68 локомотивних депо, 51 вагонне депо, 43 дистанції електропостачання, 69 дистанцій сигналізації і зв’язку, 110 дистанцій колії, 38 колійних машинних станцій, 37 дистанцій цивільних споруд, 174939 одиниць інвентарного парку вантажних вагонів, 8429 одиниць пасажирських вагонів, 1796 електровозів, 2718 тепловозів, 1443 електропоїзди, 181 дизель-поїзд.

Щороку залізниці перевозять близько 500 млн т вантажу і 500 млн пасажирів. Україна має зовнішньоторговельні угоди зі 198 країнами світу.

Залізниці в перехідному періоді розвитку економіки України, як і раніше, залишаться основним видом транспорту для перевезення масових вантажів, реалізації економічних взаємозв’язків між різними регіонами держави.

Багатогалузеве залізничне господарство має широку мережу інженерних споруд, технічних пристроїв: залізничні колії, станції та вузли, споруди локомотивного і вагонного господарств, пристрої сигналізації і блокування, обчислювальної техніки, електропостачання, рухомий склад (локомотиви, вагони, контейнери), розгалужені системи вантажнорозвантажувальних пристроїв, медичні та навчальні заклади.

Повне і своєчасне забезпечення потреб народного господарства і населення в перевезеннях, безперервна і безаварійна робота залізничного транспорту потребують постійного взаємозв’язку та злагодженої роботи всіх його ланок.

7