Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ЗКТ_підручник

.pdf
Скачиваний:
728
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
17.29 Mб
Скачать

витрати, пов’язані з виплатою залізниці штрафних санкцій за простій вагонів.

5.8. У випадку порушення Клієнтом п. 2.2.2 даного Договору Клієнт виплачує Експедитору штраф у розмірі 15% від суми перевезення.

6.ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1.Усі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути за даним Договором чи у зв’язку з ним, Сторони зобов’язуються врегулювати шляхом двосторонніх переговорів.

6.2.У випадку неврегулювання суперечок шляхом переговорів

сторони вдаються до заходів досудового врегулювання спору (пред’являють претензію). Строк для розгляду претензії 30 днів.

6.3.У випадку неврегулювання суперечок шляхом переговорів вони підлягають розгляду Господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

7.ФОРС - МАЖОР І НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ОБСТАВИНИ

7.1.Сторони погодилися, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, що не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнні дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, інші дії держав, що унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, пожежі, повені, інші стихійні лиха чи природні явища, зокрема такі як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, Сторони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії вищезазначених обставин. У випадку, коли дія зазначених обставин триває більш ніж 30 днів, кожна зі сторін має право на розірвання договору (контракту) і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона сповістить про це іншу Сторону не пізніше як за 15 днів до розірвання Договору. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торговопромисловою палатою країни, де стались такі обставини. Виникнення відзначених обставин не є підставою для відмови Клієнта від плати за послуги, виконані до їхнього виникнення.

7.2.Сторони у випадку непередбачених обставин можуть переглянути даний Договір з метою запобігання збиткам, при цьому дія Договору не зупиняється.

8.ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1.Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація, що стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання Договору чи сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках,

308

передбачених чинним законодавством, що регулює зобов’язання Сторін Договору.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1.Даний Договір набирає сили з моменту його підписання і діє до "31" грудня 2006 р., а в частині розрахунків до повного їх погашення і пролонгується на наступний календарний рік за письмовим підтвердженням сторін за 30 днів до закінчення терміну його дії.

9.2.Кожна зі Сторін може достроково розірвати Договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону за три місяці до дати його розірвання, за умови, якщо Сторонами виконані всі зобов’язання по розрахунках і врегульовані суперечки і розбіжності, що виникли.

9.3.При необхідності окремі умови даного Договору можуть деталізуватися та уточнюватися, що оформлюється двосторонніми Протоколами і Доповненнями, які є невід’ємною частиною даного Договору.

9.4. Правовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, визначаються чинним законодавством України.

9.5.Даний договір не може бути розірваний чи змінений у випадку зміни юридичного статусу чи організаційно-правової форми кожної зі сторін.

9.6.Договір складений на 6 сторінках у двох екземплярах (по екземпляру для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1.Факсові копії даного Договору, доповнень і додатків до нього, завірені печаткою Сторони, прирівнюються до оригіналів, при наступному їхньому підтвердженні оригіналами протягом 30 днів з моменту одержання копії.

10.2.Сторона в разі зміни назви, юридичного статусу, юридичної адреси, оголошення Сторони неплатоспроможною або банкротом, зобов’язана повідомити про це іншу сторону на протязі 3 діб.

11.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЕКСПЕДИТОР”

"КЛІЄНТ" Голова правління

______________

" _ _ " ___________2006 р.

" _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ _

2006 р.

м.п.

 

м.п.

309

310