Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grebenyuk_Posibnik_Pedag_psikh.doc
Скачиваний:
87
Добавлен:
23.03.2015
Размер:
657.92 Кб
Скачать

59

Н.Д. Гребенюк посібник до вивчення курсу «педагогічна психологія»

2014

ББК 88.840я73

Рецензенти: д-р психол. наук, доц. І. Г. Батраченко

канд.психол.наук, доц. Л. М. Самошкіна

Г79 Гребенюк Н. Д. Посібник до вивчення курсу «Педагогічна психологія» [Текст]/Н. Д. Гребенюк. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 56с.

Подано лекційні матеріали, спрямовані на забезпечення ефективного засвоєння системи сучасних знань із педагогічної психології.Уміщено практичні завдання і тести, орієнтовані сприяти формуванню готовності студентів до професійної діяльності у зазначеній галузі.

Для студентів ДНУ спеціальності “Психологія”

Темплан 2014, поз. 87

Навчальне видання

Ніна Дмитрівна Гребенюк

Посібник до вивчення курсу

«Педагогічна психологія»

Редактор Л. М. Фролова

Техредактор Л. П. Замятіна

Коректор Т. А. Белиба

______________________________________________________________________

Підписано до друку 10.01.14.Формат 60х84/16. Папір друкарський. Друк плоский. Ум.друк.арк. 3,2. Ум. фарбовідб. 3,2. Обл.-вид.арк. 4,5. Тираж 100 пр. Зам.№

______________________________________________________________________

РВВ ДНУ, просп. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010.

Друкарня «Ліра», пл.Десантників, 1, м. Дніпропетровськ, 49038.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру серія ДП №14 від 13.07.2000р.

Гребенюк Н.Д., 2014

ЗМІСТ

Вступ ..............................................................................................................

4

1.Психологія навчання

ЛЕКЦІЯ 1. Об'єкт, предмет, принципи та методи педагогічної психології.......................................................................................................

5

Класифікація методів дослідження........................................................... ..

6

Тести для самоперевірки та контролю знань студентів..........................................................................................................

9

ЛЕКЦІЯ 2. Виникнення та етапи становлення педагогічної

психології .................................................................................................. ..

9

Загальнодидактичний етап ...........................................................................

9

Експериментальний етап...............................................................................

11

Теоретичний етап...........................................................................................

12

Практичні завдання для індивідуальної роботи,тести...............................

14

ЛЕКЦІЯ 3. Психологія учіння...................................................................

16

Научіння і його види......................................................................................

16

Поняття про учіння........................................................................................

17

Цілі учіння......................................................................................................

18

Мотивація навчальної діяльності.................................................................

19

Практичні завдання для самоперевірки та тестового контролю знань....

23

ЛЕКЦІЯ 4. Психологія навчання..............................................................

28

Предмет, завдання, типи навчання...............................................................

28

Моделі навчання.............................................................................................

30

Розвивальне навчання....................................................................................

31

Практичні завдання для індивідуальної роботи,тести... ...........................

33

П.Психологія виховання

ЛЕКЦІЯ 5. Психологія виховання ...........................................................

36

Предмет психології виховання.....................................................................

38

Закономірності виховного впливу................................................................

39

Поняття про моральність..............................................................................

39

Критерії та показники вихованості..............................................................

40

Практичні завдання,запитання для індивідуальної роботи, тести ...........

41

Ш.Психологія педагогічної діяльності

ЛЕКЦІЯ 6. Особливості педагогічної діяльності ..................................

48

Педагогічні здібності та їх структура .........................................................

48

Стилі педагогічної діяльності.......................................................................

49

Види педагогічного спілкування .................................................................

50

Практичні завдання для індивідуальної роботи…………………………..

Список використаної літератури………………………………………..

51

56

Вступ

Сутність навчальної дисципліни “Педагогічна психологія” полягає у характеристиці психологічних особливостей і закономірностей інтелектуального розвитку людини в процесі навчання і виховання.

У результаті вивчення курсу студент має опанувати:

– основні поняття педагогічної психології;

– методи дослідження в педагогічній психології;

- основні напрямки, теорії та види навчання;

- структуру навчальної діяльності;

- методи виховання суб'єктів навчальної діяльності;

- особливості педагогічної діяльності.

Майбутньому фахівцеві-психологу необхідно вміти:

- застосовувати набуті теоретичні знання для психологічного аналізу та вирішення навчальних ситуацій ;

- доцільно обирати методи дослідження певних психолого-педагогічних ситуацій;

- визначати можливості застосування різних методів навчання;

- враховувати специфіку етапів розвитку особистості учня для забезпечення його успішного навчання;

- розробляти плани виховних заходів щодо формування моральної свідомості учнів.

Пропоноване видання має допомогти студентам удосконалити й закріпити свої знання щодо загальнотеоретичних відомостей про педагогічну психо-логію, набути навичок практичного застосування основних методів дослідження, нестандартного підходу до вирішення навчальних ситуацій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]