Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Misceve_samovrjaduvannja_v_Ukrajini

.pdf
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
3.54 Mб
Скачать

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ДіяцьогоЗаконунепоширюєтьсянатехнічнихпрацівниківтаобслуговуючийперсоналорганівмісцевогосамоврядування.

ПосадамиСтаття 3в.органахПосади місцевогоорганах місцевогосамоврядуваннямоврядуванняє:

виборніпосади,наякіособиобираютьсятериторіальноюгромадою; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповід-

ноюрадою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським голо-

вою,головоюрайонної,районноїумісті,обласноїрадинаконкурснійоснові чизаіншоюпроцедурою,передбаченоюзаконодавствомУкраїни.

Службатаття 4. Основні принциписамоврядуванняслужби органах місцевого самовря-

дування ворганахмісцевого здійснюєтьсянатакихосно внихпринципах:

служіннятериторіальнійгромаді; поєднаннямісцевихідержавнихінтересів;

верховенстваправа,демократизмуізаконності; гуманізмуісоціальноїсправедливості; гласності; пріоритетуправтасвободлюдиниігромадянина;

рівнихможливостейдоступугромадяндослужбиворганахмісцевогосамоврядуваннязурахуваннямїхділовихякостейтапрофесійноїпідготовки; професіоналізму,компетентності,ініціативності,чесності,відданостісправі; підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за пору-

шеннядисципліниіненалежневиконанняслужбовихобов’язків; дотриманняправмісцевогосамоврядування; правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого самовряду-

вання; захистуінтересіввідповідноїтериторіальноїгромади;

фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштівмісцевогобюджету;

самостійностікадровоїполітикивтериторіальнійгромаді.

ПравоСтаттяна службу5. Правоворганахслужбумісцевогоорганахсамоврядуваннямісцевого самоврядуваннямають громадяни Українинезалежновідраси,кольорушкіри,політичних,релігійнихтаінших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, термінупроживаннянавідповіднійтериторії.

471

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх длявиконанняслужбовихобов’язків.

Стаття 6. Державна політика щодо службимісцевогоорганах місцевого самоврядуванняДержавна політика щодо служби в органах самоврядування здійснюєтьсязатакиминапрямами:

законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування тазабезпеченняїїефективності;

захистправмісцевогосамоврядування; організація підготовки та перепідготовки кадрів для служби в органах

місцевогосамоврядування; правовийтасоціальнийзахистпосадовихосібмісцевогосамоврядування;

методичнетаінформаційнезабезпеченняслужбиворганахмісцевогосамоврядування.

Консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державної служби з урахуванням вимог чинного законодавства про місцевесамоврядуваннявУкраїні.

Методичну допомогупо організаціїі проходженнюслужби в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядуваннявУкраїні»можутьнадавативідповіднікомітетиВерховноїРади України.

Контроль за дотриманням законодавства щодо служби в органах місцевого самоврядування здійснюється відповідними органами державної владивпорядку,встановленомузаконом.

Розділ II

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 7. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого

сяамоврядуванняПравовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначаєтьКонституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, цим та іншими законами

України.

472

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межахповноваженьтауспосіб,передбаченіКонституцієюізаконамиУкраїни,та керуютьсяусвоїйдіяльностіКонституцієюУкраїниізаконамиУкраїни,актамиПрезидентаУкраїниіКабінетуМіністрівУкраїни,актамиорганівмісцево- госамоврядування,авАвтономнійРеспубліціКрим-такожнормативно-пра- вовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів АвтономноїРеспублікиКрим,прийнятимиумежахїхньоїкомпетенції.

На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

ОсновнимиСтаття8.Основніобов’язкамиобов’посадовихязкипосадовихосібмісцевогоібмісцевогосамоврядуваннясамоврядуванняє:

додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їхповноваженьефективноїдіяльностіорганівмісцевогосамоврядування;

додержанняправтасвободлюдиниігромадянина; збереженнядержавноїтаємниці,інформаціїпрогромадян,щосталаїмві-

домаузв’язкузвиконаннямслужбовихобов’язків,атакожіншоїінформації, яказгідноіззакономнепідлягаєрозголошенню;

постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійноїкваліфікації;

сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчістьуроботі;

шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки,авторитеторганівтапосадовихосібмісцевогосамоврядування;

недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевогосамоврядуваннятадержави.

ПосадоваособаСтаття 9. Основнімісцевогоправасамоврядуваннямаєпосадових осіб ісцевогоправо:самоврядування

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе збокукерівників,співробітниківігромадян;

на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно,якості,досвідутастажуроботи;

на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботитаатестації;

набезпечнітанеобхіднідлявисокопродуктивноїроботиумовипраці; насоціальнийіправовийзахист;

473

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремихосібматеріалитаінформацію,необхіднідлявиконаннясвоїхслужбових обов’язків;

у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування,отримувативідкерівниківорганумісцевогосамоврядування відповідніпоясненнятадаватиособистіпояснення;

вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних,наїїдумку,звинуваченьабопідозрищодонеї;

захищатисвоїзаконніправатаінтересиворганахдержавноївлади,органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування тавсудовомупорядку.

Розділ III

ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СЛУЖБОВА КАР’ЄРА

Стаття 10. Прийняття на службумісцевого органи місцевого самовряду-

ванняПрийняттянаслужбуворгани самоврядуванняздійснюється: на посаду сільського, селищного, міського голови в порядку, встановле-

номуЗакономУкраїни«ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні»; на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, об-

ласної ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обраннявідповідноюрадою;

на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради шляхом затвердженнявідповідноюрадою;

напосадикерівникасекретаріату(керуючогосправами)районної,обласноїради,керуючогосправамивиконавчогоапаратуобласнихірайоннихрад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським

474

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основічизаіншоюпроцедурою,передбаченоюзаконодавствомУкраїни.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеномузаконодавствомУкраїнипродержавнуслужбу.

У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радникачиконсультантабезконкурсноговідбору.

Головирайонних,районнихумістах,обласнихрад,КиївськийтаСевастопольський міський голова та міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право самостійно (без конкурсу) добиратитаприйматинаслужбусвоїхпомічників,радників(патронатнуслужбу).

На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматисянаслужбуособизастроковимтрудовимдоговором(контрактом).

Стаття 11. Присягазапосадових осіб місцевого самоврядуван я

Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місце-

вого самоврядування ( винятком посад, зазначених в абзаці другому частини першої статті 10 цього Закону), у день прийняття відповідного рішенняскладаютьПрисягутакогозмісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися КонституціїУкраїнитазаконівУкраїни,сприятивтіленнюїхужиття,охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадовіобов’язки».

Посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила напосаду,змоментускладенняПрисяги.

Присяга вважається складеною, якщо після її зачитування громадянин України скріплює Присягу своїм підписом. Підписаний текст Присяги зберігаєтьсязамісцемслужби.

ПроскладенняПрисягиробитьсязаписутрудовійкнижцііззазначенням датискладенняПрисяги.

Особа,якавідмовиласявідскладенняПрисяги(завиняткомосіб,обраних напосади,зазначенівабзацідругомучастинипершоїстатті10цьогоЗакону), вважається такою, що не вступила на посаду, а рішення про її призначення, обраннячизатвердженнявважаєтьсятаким,щовтратилоюридичнусилу.

Особи,яківпершебулиобранінапосадисільських,селищних,міськихголів, голів рад, складають Присягу на сесії відповідної ради, текст якої визначеновчастиніпершійцієїстатті.

(Стаття 11 в редакції Закону № 1622-VI від 04.09.2009)

475

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 12. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в орга-

ни місцевогоНа службу самоврядуванняв органи місцевоготасамоврядуванняпрохо же мнеслуможутьби бути прийняті особи:

1)визнанісудомнедієздатними; 2)якімаютьсудимістьзавчиненняумисногозлочину,якщоцясудимість

непогашенаінезнятаувстановленомузакономпорядку; 3) які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах

державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягомустановленоготерміну;

4) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичамичисвояками.

Посадові особи місцевого самоврядування не мають права вчиняти дії, передбаченістаттями1і5ЗаконуУкраїни«Проборотьбузкорупцією».

(Статтю 12 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1622-VI від 04.09Посадові.2009) особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

Інші обмеження, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування,встановлюютьсявиключнозаконамиУкраїни.

Стаття13.Декларуваннядоходівпосадовихосібмісцевогосамовря-

Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самовря дуваннятретьої - сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У декларації про майновий стан і доходи (податковій декларації) зазначаються відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а також у додатку до податкової декларації вказуються зазначені відомості стосовно членівсім’ї.

Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування першої та другої категорій, повинна зазначити в податковій деклараціїтакожвідомостіпроналежніїйтачленамїїсім’їнерухометаціннерухоме майно,вкладивбанкахіцінніпапери.

476

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається посадовою особою органів місцевого самоврядування щорічно органу державноїподатковоїслужбизасвоєюподатковоюадресою.

(Текст статті 13 в редакції Закону № 2756-VI від 02.12.2010)

садВСтаття: органах14місцевого.Класифікаціясамоврядуванняпосад органахвстановлюютьсямісцевогостакімоврядуваннякатегорії по-

перша категорія - посади Київського міського голови, голів обласних рад таСевастопольськогоміськогоголови;

друга категорія - посади Сімферопольського міського голови, міських (міст - обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київськоїміськоїради;

третякатегорія-посадипершихзаступниківтазаступниківміськихголів (міст - обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарівміських (міст -обласних центрівтаміста Сімферополя)рад, міських голів(містобласногоіреспубліканськоговАвтономнійРеспубліціКримзна- чення,крімміст-обласнихцентрів),голіврайонних,районнихумістахрад;

керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міськоїрад;

четверта категорія - посади голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі), керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, заступників міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів, директорів, перших заступників, заступників директорів департаментів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, посади заступників голів районних рад; ( Абзац

шостий статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2186-IV від 16.11п’ята.2004,категорія2317--IVкеруючихвід 12.01.2005,справами3251виконавчих-IV від 20.12апаратів.2005 ) районних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів

477

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та іншихвиконавчихорганівміських(містобласногоіреспубліканськоговАвтономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів(підвідділів)ускладісамостійнихуправлінь,відділіввиконавчихорганів міських (міст обласного значення) рад, посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських,

селищних рад; ( Абзац сьомий статті 14 із змінами, внесеними згідно із За-

шоста категорія - посади керуючих справами (секретарів) ви

конавчихонами №2317-IV від 12.01.2005, № 3251-IV від 20.12.2005 )

комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних та секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, начальників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських(містобласногозначеннятамістаСімферополя)рад;(Абзацвосьмий статтісьома14категоріяіз змінами-,посадивнесенимирадниківзгідно,ізконсультантівЗаконом2317секретаріатів-IVвід 12.01.2005район) -

нихумістахрад,спеціалістіввиконавчихорганіврайоннихумістах,міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищнихрад.

Віднесення інших посад органів місцевого самоврядування, не зазначених у цій статті, до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповіднихорганівмісцевогосамоврядування.

ПриСтаттяприйнятті15. Ранагислужбупосадовихв органиосіб місцевогосамоврядуванняняприсвоюютьсярангиумежахвідповідноїкатегоріїпосад.

Встановлюютьсятакірангипосадовихосібмісцевогосамоврядування: особам, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути

присвоєно3,2і1ранг; особам, які займають посади, віднесені до другої категорії, може бути

присвоєно5,4і3ранг; особам, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути

присвоєно7,6і5ранг;

478

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

особам, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, може бути присвоєно9,8і7ранг;

особам,якізаймаютьпосади,віднесенідоп’ятоїкатегорії,можебутиприсвоєно11,10і9ранг;

особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно13,12і11ранг;

особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, може бути присвоєно15,14і13ранг.

Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також ранги сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах рад присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категоріїпосад.

Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної,районноїумістіради.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації,результатівроботи.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органимісцевогосамоврядуванняабообранням(призначенням)навищупосаду. Особам,якіпризначаютьсянапосадизвипробувальнимстроком,рангиприсвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за рангуперіодвипробувальногострокувиплачуєтьсявідповіднодоцихрангів.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацюваланазайманійпосадінеменшяк2роки.

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевогосамоврядуванняможебутиприсвоєночерговийрангдостроковоумежах відповідноїкатегоріїпосад.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категоріїпосад.

ПосадоваособамісцевогосамоврядуванняможебутипозбавленаприсвоєноговідповіднодоцьогоЗаконурангулишезавирокомсуду.

Якщопосадоваособамісцевогосамоврядуванняобраначипризначенана посадунижчоїкатегоріїабозалишиласлужбуворганімісцевогосамоврядування,занеюзберігаєтьсяприсвоєнийранг.

У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться записпроприсвоєння,змінучипозбавленняїївідповідногорангу.

479

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 16. Кадровий резерв службисамоврядуванняорганах місцевого самовря-

дуванняЗа рішенням органу місцевого створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласноїради.

До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайнятипосадуворганахмісцевогосамоврядуванняімаютьвідповіднукваліфікаціютаосвітуабоздобуваютьїї.

Кадровийрезервформуєтьсяз:

посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

державнихслужбовців,якібажаютьперейтинаслужбуворганимісцевогосамоврядування;

спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а такожвипускниківнавчальнихзакладіввідповідногопрофілю.

Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначаєтьсявідповідноюрадою.

Примірний порядок формування кадрового резерву розробляється і затверджуєтьсяКабінетомМіністрівУкраїни.

ЗСтаттяметою оцінки17. Атестаціяділових тапосадовихпрофесійнихосібякостеймі ц вого, а такожсамоврядуваннякваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягаютьатестації.

Атестаціїнепідлягаютьсільські,селищні,міськіголови,головирайонних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологахчидоглядузадитиною,особи,прийнятінапосадунавизначенийстрок.

Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної у місті, районної, обласної ради. У сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестаціюможепроводитисільський,селищнийголова.

480

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]