Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачимикроэконмика.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
887.81 Кб
Скачать

Тема 2. Теорія поведінки споживача

Задача 1

В таблиці наведено три набори з товарів А і B з різними рівнями корисності. Споживач має змогу витрачати на придбання обох то­варів 138 грн. Ціна одиниці товару А складає 2,76 грн., товару B - 3 грн. Накресліть карту байдужості споживача, побудуйте бюджет­ну лінію та визначте набір, що дає максимальну корисність для споживача.

Набір 1

Набір 2

Набір 3

А

Б

А

Б

А

Б

32

3

54

11

45

1

26

5

47

12

37

2

20

10

38

16

29

3

14

14

31

20

21

5

9

20

22

26

13

11

8

27

15

33

5

17

3

34

13

44

1

29

Задача 2

До набору споживача входять 2 товари: А і В Загальна корис­ність характеризується табличними даними.

Ціна одиниці товару А складає 10 грн., товару В - 5 грн.

Загальний доход споживача, який він витрачає на купівлю то­варів, складає 75 грн.

Заповніть пусті колонки в таблиці.

Кількість товару, од.

Товар А

Товар В

Загальна корис­ність, ют.

Гранична корисність, ют.

Відношення гранич. ко­рисності до ціни

Загальна корис­ність, ют.

Гранична корисність, ют.

Відношення гранич. ко­рисності до ціни

1

10

5

2

18

12

3

24

18

4

28

22

5

31

25

6

33

27

Яку кількість товару А і В буде споживати індивід в стані рів­новаги? Яку загальну корисність він отримає в цьому випадку?

Задача 3

Визначити кількість товарів А і B, яку буде споживати індивід в стані рівноваги, якщо ціна одиниці товару А складає 1,5 грн., товару B — 3,2 грн. Крива байдужості представлена функцією: Q = 9QA, де QA, QB - обсяги споживання товарів А і B, од.

Доход споживача становить 40 грн.

Задача 4

В таблиці наведені дані відносно корисності трьох благ.

Кількість товару, од.

Гранична корисність, ют.

А

B

C

1

20

15

18

2

!8

14

14

3

16

13

10

4

14

12

6

Скільки одиниць кожного товару буде спожито, якщо ціна то­вару А - 5 грн/од., товару B - 3 грн./од., товару C - 2,5 грн/од., а бюджет споживача - 24,5 грн.

Задача 5

Гранична корисність, яку отримує індивід від споживання това­ру А, може бути представлена функцією MUA = 21 — 3QA, а від спо­живання товару B - функцією MUB = 12 - QB де QA, QB - кількість одиниць товару А і B.

Визначити, яку кількість кожного товару придбає індивід, максимізуючи корисність, якщо його бюджет становить 21 грн., ціна одиниці товару А - 3 грн., товару B - 1 грн.

Задача 6

Визначити набір товарів А і B, що максимізує корисність, якщо доход індивіда становить 14 грн., ціна одиниці товару А - 3 грн., товару В - 5 грн.

Кількість одиниць товару А і В

1

2

3

4

5

6

7

Гранична корисність товару А

24

21

18

15

12

9

6

Гранична корисність товару В

30

25

20

15

10

8

5

Задача 7

Ціна одиниці товару А складає 1,5 грн./од., товару B - 1 грн/од. Споживач має на меті максимізувати корисність. Визначте гранич­ну корисність товару А, якщо гранична корисність товару В складає 30 ют.

Задача 8

Загальна корисність, яку отримує індивід від споживання това­рів А і Б, представлена функцією: TU = QА х Q, ют., де Q,Q - кількість одиниць товарів А і B.

Ціна одиниці блага А складає 4 грн., блага B - 2 грн. Бюджет індивіда становить 60 грн. Від якої кількості споживання товарів А і B індивід отримує максимальну корисність?

Задача 9

Бюджет індивіда становить 20 грн. На основі табличних даних доведіть, що споживач не максимізує корисність від споживання товарів.

Показники

Товар А

Товар B

Ціна, грн./од.

Кількість товару, од.

Загальна користь, ют.

Гранична користь, ют.

0,7 20 500 30

0,5

12 1000 20

Задача 10

Гранична корисність товару А для споживача залежить від його кількості:

MUA = 40-5 Q, гранична кількість товару B представлена фор­мулою:

MUB = 20 - 3QB.

Ціна одиниці товару А складає 5 грн., ціна одиниці товару B - 1 грн. Загальний доход споживача становить 20 грн. Дайте графічне та аналітичне рішення рівноваги споживача.

Задача 11

Індивід вважає, що йому однаково корисно споживати як 10 од. товару А і 5 од. товару B, так і 6 од. товару А і 7 од. товару B. Ви­значте граничну норму заміщення товару B на А.

Задача 12

Загальна корисність, яку отримує індивід від споживання това­ру А, представлена функцією: TUA = 21Q- 1,5Q, а від споживання товару B - функцією: TUB = 12Q - 0,5 Q, де Q, QB - відповідно кі­лькість товарів А і B. Визначити, яку кількість товарів придбає індивід, якщо його бюджет становить 22 грн., ціна одиниці товару А - 3 грн., товару B - 1 грн.

Задача 13

Загальна корисність, яку отримує індивід від споживання това­рів А і B, може бути представлена функцією: TU = Q х Q Визнач­те, за яких обсягів споживання товарів А і B індивід отримує мак­симальну корисність, якщо ціна товару А - 4 грн./од., товару B - 2 грн/од., доход, який спрямовується на споживання, складає 60 грн.

Задача 14

Функція корисності споживача має вигляд: TU = 4 Q х QB, де Qа, Q- відповідно кількість блага А і B. Ціна блага А дорівнює 10 грн., блага B - 5 грн. за одиницю. Доход споживача становить 60 грн.

Який набір благ забезпечує споживачу максимум корисності за даного бюджету? Розрахувати загальну корисність від споживання цього набору,

Задача 15

В таблиці подано корисність, яку отримує індивід від спожи­вання товарів А і и.

Кількість товарів А і Б, од.

Загальна корисність від споживання товару, ют.

А

B

0

0

0

1

0,35

5

2

14

24

3

31,5

57

4

56

104

5

87,5

165

6

126

240

7

172,5

329

8

224

432

9

283,5

549

10

350

680

Ціна одиниці товару А становить 5 грн., товару B - 4 грн. У розпорядженні споживача є 350 грн.

Знайдіть функції, якими можуть бути виражені граничні корис­ності від споживання вказаних товарів. Дайте аналітичне рішення рівноваги споживача.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.