Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМ №10.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
219.65 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти

Кафедра прикладної психології

Навчальний модуль

«Педагогічна психологія»

Змістовий модуль № 3

«Психологія навчання»

Викладач: Черевко Т.С.

Напрям

01.01. Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Спеціальність

6.01.01.01 «Дошкільна освіта»

Курс, семестр, форма навчання

3 курс, 5 семестр, денна

Загальна кількість годин, кредитів

108 годин, 3 кредити

Змістових модулів

6 змістовних модулів

Лекцій

24 годин

Практичних занять

24 годин

Самостійна робота

60 годин

Вид контролю

МКР

Змістовий модуль 3 – «Психологія навчання»

1. Навчальні цілі: визначити характеристику процесу навчання; розкрити психологічні механізми навчання; ознайомитись з основними видами навчання; розкрити особливість навчання в контексті антропологічного підходу.

2. Методичні вказівки щодо роботи з модулем

Змістовний модуль складається з тем.

3.1. Основи психології навчання. –2 години семінарських занять, 5 годин самостійної роботи.

3.2. Психологічна сутність навчання. - 2 годин лекцій, 5 години самостійної роботи

3.3. Управління процесом навчання. Психологічний аналіз уроку. - 2 годин лекцій, 2 години семінарських занять

Робота з модулем передбачає засвоєння лекційного матеріалу, участь у обговоренні питань під час семінарських занять, самостійну роботу над окремими питаннями теми, модульний контроль у формі тестування.

3. Після опрацювання цих тем, студент може отримати такі бали:

Поточний контроль

Індивідуальне завдання

Самостійна робота №1-2

Підсумковий тест

Усього

Тема №1

Тема №2

Тема№1

Тема №2

5

5

5

5

5

5

30

Основні поняття: навчання, научіння, розвивальне навчання, програмоване навчання, проблемне навчання, знаково-контексне (ігрове) навчання, розвивальне навчання; образне, емоційне, етичне та естетичне навчання, моделі навчання.

Лекція 1

Тема 3.2. Психологічна сутність навчання.

План

  1. Поняття про навчання

  2. Класифікація навчання.

  3. Моделі навчання.

  4. Психологічні основи змісту навчання.

Література:

  1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2009. – 400с.

  2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

  3. Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424с.

  4. Главник О.П., Подоляк Л.Г. практикум з педагогічної психології. – К.: Марич, 2009. – 80с.

  5. Педагогічна психологія: навч.посіб./ О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2011. – 416с.

  6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Практикум: Навч.посіб. – К.:Каравела, 2009. – 224с.

Зміст лекції:

1. Поняття про навчання та його психологічні механізми

Навчання (рос. - обучение) - це професійна діяльність учителя, спрямована на передавання учням знань, навичок і вмінь. Тобто те, що робить учитель, які виконує функції в процесі навчання.

Звісно ж, знання неможливо передати учню як естафету чи "наповнити" його знаннями, як посудину водою. Навчальна діяльність - це складний вид спільної діяльності і вчителя, і учнів з принципово протилежними відмінностями: діяльність вчителя - практична; діяльність учнів - теоретична (пізнавальна). Учитель ставить перед собою дидактичні завдання, а учні - учбові.

З точки зору Ю.І.Машбиць, навчання слід розглядати як управління учбовою діяльністю учнів, оскільки цей підхід відображає психологічні механізми навчання.

Навчання

Практична діяльність учителя

Учбова діяльність учнів

Управління учбовою діяльністю учнів

Механізмами навчання є своєрідні конструкти, які відображають взаємодію навчальної та учбової діяльностей.

Виділяють такі механізми:

1. Довизначення задачі.

2.Рефлексивні відносини.

3.Зворотний зв'язок.

В управлінні учбовою діяльністю дотримуються таких принципів:

Наступності

Суть його полягає в тому, що при переході учня від одного ступеня навчання до вищого, повинна бути наступність і зв'язок, зв'язок якісно різних стадій за змістом і способами навчання. За переконанням В.В.Давидова, зв'язок різного - це і є дидактикою розвитку;

Доступності

На основі цього принципу навчальний матеріал у практичній педагогічній діяльності дається з урахуванням вікових особливостей учнів

Свідомості

Цей принцип побудований на свідомому засвоєнні знань з подальшим перенесенням їх у практичну площину

Науковості

Принцип заґрунтований на розумінні необхідності зміни типу мислення, формуванні теоретичного мислення, яке складає основу творчого ставлення людини до дійсності;

Наочності

зорієнтованого на розвиток у школярів емпіричного мислення

Предметності

В основі цього принципу лежить розуміння того, які специфічні дії потрібно здійснювати з предметами, щоб виявити зміст майбутнього поняття, а потім зобразити цей первинний зміст у вигляді знакових моделей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]