Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМ №2.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
115.2 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти

Кафедра прикладної психології

Навчальний модуль

«Педагогічна психологія»

Змістовий модуль №2

«Психологія учіння»

Викладач: Черевко Т.С.

Напрям

01.01. Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Спеціальність

6.01.01.01 «Дошкільна освіта»

Курс, семестр, форма навчання

3 курс, 5 семестр, денна

Загальна кількість годин, кредитів

108 годин, 3 кредити

Змістових модулів

6 змістовних модулів

Лекцій

24 годин

Практичних занять

24 годин

Самостійна робота

60 годин

Вид контролю

МКР

Змістовий модуль 2 – «Психологія учіння»

1. Навчальні цілі: донести до студентів відомості про рівні учіння і засвоєння знань, про структуру учбової діяльності; розкрити функціональні компоненти учбової діяльності, виділені провідними психологами; ознаки, види, форми учбової діяльності людини; визначити психологічну сутність учбового процесу; навчити студентів застосовувати знання педагогічної психології до організації учбового процесу дітей різного віку; з’ясувати психологічні фактори успішності учіння; розгляд антропологічного фактору як системотворчого елементу освітнього процесу.

.

2. Методичні вказівки щодо роботи з модулем

Змістовний модуль складається з тем.

2.1 Теоретичні основи учіння. – 2 годин лекцій, 5 годин самостійної роботи.

2.2 Загальна характеристика учбової діяльності. -, 2 години семінарських занять, 5 години самостійної роботи.

2.3 Проблема неуспішності у навчанні. - 2 годин лекцій, 2 години семінарських занять.

Робота з модулем передбачає засвоєння лекційного матеріалу, участь у обговоренні питань під час семінарських занять, самостійну роботу над окремими питаннями теми, модульний контроль у формі тестування.

3. Після опрацювання цих тем, студент може отримати такі бали:

Поточний контроль

Індивідуальне завдання

Самостійна робота №1-2

Підсумковий тест

Усього

Тема №1

Тема №2

Тема№1

Тема №2

5

5

5

5

5

5

30

Основні поняття теми: учіння, учбова діяльність, гностична діяльність, символічна гностична діяльність, перцептивна гностична діяльність, предметна гностична діяльність, внутрішня навчальна діяльність, зовнішня навчальна діяльність, рефлекторний рівень учіння, інтелектуальний рівень учіння, когнітивний рівень учіння, розумові (інтелектуальні) операції, мнемічні дії, перцептивні дії, вторинне навчання, первинне навчання, практичне учіння, інтелектуальне учіння.

Лекція 1

Тема 2.1. Теоретичні основи учіння. План

  1. Поняття про учіння

  2. Історія психології учіння.

  3. Види учіння та структура учбової діяльності учнів.

Література:

  1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2009. – 400с.

  2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

  3. Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424с.

  4. Главник О.П., Подоляк Л.Г. практикум з педагогічної психології. – К.: Марич, 2009. – 80с.

  5. Педагогічна психологія: навч.посіб./ О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2011. – 416с.

  6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Практикум: Навч.посіб. – К.:Каравела, 2009. – 224с.

Лекція 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]