Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМ №4.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
129.54 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти

Кафедра прикладної психології

Навчальний модуль

«Педагогічна психологія»

Змістовий модуль № 4

«Психологія виховання»

Викладач: Черевко Т.С.

Напрям

01.01. Педагогічна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Спеціальність

6.01.01.01 «Дошкільна освіта»

Курс, семестр, форма навчання

3 курс, 5 семестр, денна

Загальна кількість годин, кредитів

108 годин, 3 кредити

Змістових модулів

6 змістовних модулів

Лекцій

24 годин

Практичних занять

24 годин

Самостійна робота

60 годин

Вид контролю

МКР

Змістовий модуль 4 – «Психологія виховання»

1. Навчальні цілі: ознайомити з психологічними особливостями виховання; основними теоріями виховання; критеріями та показниками вихованості; віковими особливостями виховання дітей; навчити розрізняти вікові аспекти виховання; застосовувати на практиці набуті знання; знаходити шляхи вирішення проблеми виховання дітей з асоціальною поведінкою.

2. Методичні вказівки щодо роботи з модулем

Змістовний модуль складається з тем.

4.1.Загальне поняття про психологію виховання. – 2 годин лекцій, 5 годин самостійної роботи.

4.2. Виховання особистості дитини. - 2 години семінарських занять, 5 години самостійної роботи.

4.3. Моральність. Психологія вчинку. - 2 годин лекцій, 2 години семінарських занять.

Робота з модулем передбачає засвоєння лекційного матеріалу, участь у обговоренні питань під час семінарських занять, самостійну роботу над окремими питаннями теми, модульний контроль у формі тестування.

3. Після опрацювання цих тем, студент може отримати такі бали:

Поточний контроль

Індивідуальне завдання

Самостійна робота №1-2

Підсумковий тест

Усього

Тема №1

Тема №2

Тема№1

Тема №2

5

5

5

5

5

5

30

Ключові слова: виховання, заохочування моральні переконання, моральні норми, моральна культура, моральне виховання, звичка, навіювання, зараження, привчання, заохочення, вчинок, асоціальна поведінка, екологічне виховання, естетичне виховання, ідейно-політичне виховання, інтернаціональне виховання, конфесійне (релігійне) виховання, методи виховання, наслідування, патріотичне виховання, підтримка, покарання, пояснення, правове виховання, самовиховання, сімейне виховання, виховне навчання.

Лекція 1

Тема 4.1. Загальне поняття про психологію виховання. План

  1. Предмет та завдання педагогіки виховання

  2. Теорії виховання

  3. Психологічні механізми утворення моральних якостей особистості.

Література:

  1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2009. – 400с.

  2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

  3. Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424с.

  4. Главник О.П., Подоляк Л.Г. практикум з педагогічної психології. – К.: Марич, 2009. – 80с.

  5. Педагогічна психологія: навч.посіб./ О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2011. – 416с.

  6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Практикум: Навч.посіб. – К.:Каравела, 2009. – 224с.

Лекція 2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]